Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

27.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.6 Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Ing. Jozef Pohlod;

Nárokové plnenie

Podľa § 11 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v zn. n. p. (ZCN) patrí zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste náhrada výdavkov súvisiacich s poistením nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí. Takáto náhrada patrí zamestnancovi iba v tom prípade, ak sa zamestnanec poistil sám, t. j., ak ho nepoistil zamestnávateľ.

Poistenie liečebných nákladov sa vzťahuje na:

• nevyhnutné lekárske vyšetrenie a ošetrenie,

• ošetrenie,

• zakúpenie liekov,

• preprava a pobyt v nemocnici /vrátane operácie/,

• preprava chorého alebo telesných pozostatkov zosnulého na územie SR.

Táto náhrada sa vzťahuje výslovne len na poistenie liečebných nákladov. Nevzťahuje sa na celkové tzv. cestovné poistenie, v ktorom sú zahrnuté aj iné druhy poistenia.

V praxi sa poistenie liečebných nákladov zabezpečuje rôznymi formami, napr.:

  • zamestnanec sa pred zahraničnou pracovnou cestou poistí samostatne, zamestnávateľovi predloží doklad o zaplatení poistenia,

  • zamestnanca poistí zamestnávateľ individuálne,

  • zamestnávateľ uzatvorí s poisťovňou zmluvu o hromadnom poistení zamestnancov pri zahraničných pracovných cestách. V takomto prípade sa výdavok zamestnávateľa neprepláca zamestnancovi.

Výdavky spojené s poistením nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí sa zahŕňajú do daňových výdajov a posudzujú sa ako nárokové výdavky vynaložené na pracovnú cestu podľa § 19 ods. 2 písm. d) ZDP.

Z hľadiska zamestnanca je poistné podľa § 11 ods. 1 ZCN príjmom, ktorý nie je predmetom dane podľa § 5 ods. 5, pretože mu na toto plnenie vzniká nárok podľa ZCN.

Nenárokové plnenie

Podľa § 11 ods. 1 ZCN zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste môže zamestnávateľ poskytnúť náhradu preukázaných výdavkov aj na iné druhy poistenia; táto náhrada zamestnancovi nepatrí, ak ho takto poistil zamestnávateľ. Ide napr. o poistenie batožiny, poistenie za spôsobenú škodu, poistenie straty dokladov, poistenie storno poplatku a pod. Táto náhrada zamestnancovi nepatrí, pokiaľ ho takto poistil zamestnávateľ. Náhrada výdavkov na tieto iné druhy poistenia je nenárokové plnenie a pre zamestnanca je zdaniteľným príjmom podľa § 5 ZDPa pre zamestnávateľa nedaňovým výdavkom.

V prípade, že poskytovanie takéhoto zdaniteľného plnenia má zamestnanec zakotvené v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve, v tomto prípade sa aj toto poistné uzná u zamestnávateľa ako daňový výdavok v súlade s § 19 ods. 1 ZDP, ale aj v nadväznosti na § 2 písm. i) ZDP.


Zamestnanec bol vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu do Rakúska, pričom ho zamestnávateľ nepoistil. Na zahraničnej pracovnej ceste v Rakúsku dostal infarkt a tam aj zomrel počas plnenia pracovných úloh. Zamestnávateľ nechcel znášať náklady spojené s prevozom pozostatkov z Rakúska na územie Slovenskej republiky. Vzťahuje sa na tento prípad § 27a ZCN alebo § 27 ZCN?

Podľa § 11 ods.1 ZCN je zamestnávateľ povinný zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste zabezpečiť poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí. Ide o komerčné poistenie, ktoré garantuje preplatenie všetkých základných zdravotných a liečebných úkonov pri pobyte v zahraničí, pričom obsahuje aj prepravu pozostatkov z Rakúska.

Z uvedeného dôvodu prevoz pozostatkov z Rakúska môže byť hradený z predmetného poistenia, pokiaľ zamestnávateľ zamestnanca poistil pri vyslaní na