Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

6.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.6 Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Ing. Jozef Pohlod

Nárokové plnenie

Podľa § 11 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v zn. n. p. (ZCNpatrí zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste náhrada výdavkov súvisiacich s poistením nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí. Takáto náhrada patrí zamestnancovi iba v tom prípade, ak sa zamestnanec poistil sám, t. j., ak ho nepoistil zamestnávateľ.

Táto náhrada sa vzťahuje výslovne len na poistenie liečebných nákladov. Nevzťahuje sa na celkové tzv. cestovné poistenie, v ktorom sú zahrnuté aj iné druhy poistenia.

V praxi sa poistenie liečebných nákladov zabezpečuje rôznymi formami, napr.:

  • zamestnanec sa pred zahraničnou pracovnou cestou poistí samostatne, zamestnávateľovi predloží doklad o zaplatení poistenia,

  • zamestnanca poistí zamestnávateľ individuálne,

  • zamestnávateľ uzatvorí s poisťovňou zmluvu o hromadnom poistení zamestnancov pri zahraničných pracovných cestách. V takomto prípade sa výdavok zamestnávateľa neprepláca zamestnancovi.

Výdavky spojené s poistením nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí sa zahŕňajú do daňových výdajov a posudzujú sa ako nárokové výdavky vynaložené na pracovnú cestu podľa § 19 ods. 2 písm. d) ZDP.

Z hľadiska zamestnanca je poistné podľa § 11 ods. 1 ZCN príjmom, ktorý nie je predmetom dane podľa § 5 ods. 5 písm. ZDP, pretože mu na toto plnenie vzniká nárok podľa ZCN.

Nenárokové plnenie

Podľa § 11 ods. 1 ZCN zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste môže zamestnávateľ poskytnúť náhradu preukázaných výdavkov aj na iné druhy poistenia; táto náhrada zamestnancovi nepatrí, ak ho takto poistil zamestnávateľ. Ide napr. o poistenie batožiny, poistenie za spôsobenú škodu, poistenie straty dokladov, poistenie storno poplatku a pod. Táto náhrada zamestnancovi nepatrí, pokiaľ ho takto poistil zamestnávateľ. Náhrada výdavkov na tieto iné druhy poistenia je nenárokové plnenie a pre zamestnanca je zdaniteľným príjmom podľa § 5 ZDPa pre zamestnávateľa nedaňovým výdavkom.

V prípade, že poskytovanie takéhoto zdaniteľného plnenia má zamestnanec zakotvené v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve, v tomto prípade sa aj toto poistné uzná u zamestnávateľa ako daňový výdavok v súlade s § 19 ods. 1 ZDP, ale aj v nadväznosti na § 2 písm. i) ZDP.


Zamestnanec bol vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu do Rakúska, pričom ho zamestnávateľ nepoistil. Na zahraničnej pracovnej ceste dostal infarkt a tam aj zomrel v Rakúsku počas plnenia pracovných úloh. Zamestnávateľ nechcel znášať náklady spojené s prevozom pozostatkov z Rakúska na územie Slovenskej republiky. Vzťahuje sa na tento prípad § 25a alebo § 27 ZCN??

Ustanovenie § 25a ZCN sa vzťahuje iba na prípady vyslania zamestnanca do zahraničia podľa osobitných predpisov, ako je zákon č. 55/2017 o štátnej službe v prípade zamestnanca,

ktorý je dočasne vyslaný do cudziny alebo zamestnanca, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, čo vyplýva zo zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý má podľa pracovnej zmluvy výkon práce v cudzine.

Podľa § 11 ods.1 ZCN je zamestnávateľ povinný zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste