Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Pokyn GFŘ D-32 - komentář

12.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokyn GFŘ D–32 – komentář

Ing. Ivana Pilařová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Pokyn GFŘ D–32, nazvaný závazné posouzení způsobu tvorby ceny sjednané mezi spojenými osobami a způsobu určení základu daně stálé provozovny nerezidentů, vyšel pod č. j.: 58337/18/7100-40113-800219. Tento pokyn se vztahuje ke dvěma druhům žádostí o závazné posouzení podávané poplatníkem správci daně:

  1. závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami (tzv. „převodní ceny”) podle § 38nc ZDP a
  2. závazné posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny (tzv. „přiřazení zisků stálé provozovně”) podle § 38nd ZDP.

Obě ustanovení procesně navazují na § 132 a § 133 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.

Pokud poplatník podá žádost a obdrží rozhodnutí, má v dané věci jistotu správnosti svého postupu, neboť při vydání rozhodnutí správce daně a splnění všech podmínek, které jsou na vydání rozhodnutí vázány, bude správce daně při stanovení daně v rámci dokazování při daňové kontrole nebo jiném postupu považovat takto vytvořenou cenu za cenu obvyklou ve smyslu § 23 odst. 7 ZDP a takto stanovený základ daně u stálé provozovny za stanovený ve smyslu § 23 odst. 11 ZDP.

Vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku, která se týká pouze vybraných daňových subjektů (nebude plošně použitelné většinou právnických a fyzických osob), omezíme se jen na základní body. Kompletní text pokynu je pak cenným rádcem při sestavování této žádosti, popisuje proces, který následuje po podání žádosti a stanoví postup poplatníka po obdržení rozhodnutí. První část pokynu (i tohoto článku) je společná k oběma druhům žádosti, druhá a třetí část se věnují jednotlivým druhům žádosti, čtvrtá část stanoví účinnost celé informace.

I. Společná ustanovení k podání žádosti o závazné posouzení podle § 38nc a § 38nd ZDP

Způsob podání žádosti

Oba druhy žádosti podává v českém jazyce poplatník, který cenu mezi spojenými osobami sjednává (žádost podle § 38nc ZDP) nebo daňový nerezident, jehož stálé provozovny se žádost týká (§ 38nd ZDP) a to místně příslušnému správci daně. Pokud právnická osoba, které se žádost týká, dosud nebyla založena, žádost podává např. zakladatel této právnické osoby, u stálé provozovny, která dosud nevznikla, podává žádost zahraniční subjekt, který v ČR vykonává či začne vykonávat činnost vedoucí ke vzniku stálé provozovny.

Správní poplatek

Přijetí žádosti je zpoplatněno částkou 10 000 Kč, přičemž výše správního poplatku se odvíjí od počtu posuzovaných skutečností (předmětů) závazného posouzení, případně od počtu stálých provozoven, jejichž způsob stanovení základu daně bude posuzován.

Období, pro které může být závazné posouzení vydáno

Poplatník může podat žádost o závazné posouzení na zdaňovací období, v němž žádost podává a na zdaňovací období, která následují (nikoliv tedy zpětně). Nicméně v případech stejného způsobu tvorby převodních cen či přiřazení zisku stálé provozovně za obdobných podmínek, na které bylo vázáno rozhodnutí správce daně o žádosti o závazné posouzení, lze předpokládat obdobný postup správce daně i v uplynulých obdobích. Na tuto „zpětnou” účinnost však nelze spoléhat, nemá oporu v zákonu, jedná se pouze o možnou správní praxi.

Rozhodnutí a jeho účinnost

Vydané rozhodnutí obsahuje vždy pouze jeden výrok. Rozhodnutí je účinné jen tehdy, pokud v době rozhodování o daňové povinnosti je skutečný stav věci shodný s údaji, na jejichž základě bylo rozhodnutí vydáno.

II. Závazné posouzení na případy převodních cen (§ 38nc ZDP)

Závazné posouzení přebírá principy předběžných cenových dohod ve smyslu Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy a dalších mezinárodních standardů a přizpůsobuje je podmínkám českých daňových zákonů. Metody pro zjištění převodních cen, základní zásady tvorby převodních cen a vymezení spojených osob jsou předmětem samostatného pokynu D–32.

Žádost

Žádost musí obsahovat alespoň údaje vyjmenované v ustanovení § 38nc odst. 2 ZDP. Poplatník v žádosti a v rámci předkládané dokumentace uvede a zdokumentuje všechny skutečnosti, které budou mít vliv na posuzovaný způsob tvorby ceny. To mohou být především informace o skupině, podniku, rozdělení funkcí a rizik, obchodním vztahu či dalších okolnostech majících vliv na obchodní vztah, způsob, jakým poplatník stanovil převodní cenu (tj. také informace o nezávislých srovnatelných transakcích). K rozsahu příslušné dokumentace zveřejnilo Ministerstvo financí pokyn D–334, který je novelizován Pokynem GFŘ D–34.

Postup správce daně

Správce daně při posuzování způsobu tvorby převodních cen vychází výhradně z údajů poskytnutých poplatníkem, povinností správce daně není ověřovat finanční ukazatele, skutečnou výši nákladů a výnosů, skutečný objem plnění, parametry výrobků a služeb, ani stanovovat případnou náhradní metodu. Správce daně prověří srovnatelné podmínky a zhodnotí, zda způsob tvorby ceny navrhovaný poplatníkem je v souladu s principem tržního odstupu.

III. Závazné posouzení přiřazení zisků stálé provozovně (§ 38nd ZDP)

Při přiřazování zisků stálým provozovnám se primárně vychází z účetnictví daňového nerezidenta, přičemž je potřeba brát v úvahu základ daně obvyklý u daňových rezidentů v obdobné situaci. Při stanovení základu daně nerezidenta z činností vykonávaných v České republice prostřednictvím stálé provozovny se postupuje v souladu s ustanovením § 23 odst. 11 ZDP a v souladu s čl. 7 – Zisky podniků smluv o zamezení dvojímu zdanění.

Žádost v případě více stálých provozoven

Dosahuje-li daňový nerezident na území České republiky příjmů prostřednictvím více stálých provozoven, posuzuje se způsob stanovení základu daně daňového nerezidenta za každou stálou provozovnu zvlášť. Pouze v případě, kdy by ve více provozovnách byly vykonávány činnosti, které spolu neoddělitelně souvisí, je možné žádost o rozhodování spojit.

Postup správce daně

Při posuzování žádosti vychází správce daně výhradně z údajů uvedených daňovým nerezidentem. Není povinností správce daně údaje uvedené v žádosti ověřovat. Správce daně ověří způsob určení základu daně a zhodnotí, zda navržený způsob určení základu daně odpovídá způsobu stanovení základu daně daňového rezidenta v obdobné situaci.

IV. Účinnost

Tento pokyn nahrazuje pokyn D–333 vydaný pod č.j. 39/86 838/2009-393 a je použitelný pro zdaňovací období započatá po 1. 1. 2018.