Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Poskytnutí IT služeb na Slovensko - zdanění, účtování

8.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytnutí IT služeb na Slovensko – zdanění, účtování

Jaroslava Pfeilerová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Jak správně zdaní právnická osoba příjmy ze Slovenské republiky?

Česká společnost s. r. o. poskytující IT služby bude poskytovat služby společnosti, která má sídlo na Slovensku. Česká společnost nemá na Slovensku pobočku a ani slovenská společnost nemá pobočku v ČR. Služby se budou týkat konzultací v informačních technologiích, prodeje licence SW produktu a nastavení SW na míru. Služby se budou poskytovat většinou na Slovensku či na dálku po telefonu či vzdáleným přístupem. Slovenská strana nás upozornila, že bude z naší fakturace odvádět na finanční úřad zajišťovací/srážkovou daň ve výši 19 %.

Chtěla bych se zeptat, zda se daň bude srážet ze všech příjmů, nebo příjmů z prodeje licencí se tato srážková daň netýká? Poté by mě zajímal postup, zda nám finanční úřad na Slovensku vystaví potvrzení o sražené dani a tuto daň zahrneme do daňového přiznání v České republice a o tuto sraženou daň si snížím odvod daně pro Finanční úřad v ČR?

Jak správně proúčtuji sníženou úhradu vydané faktury? Úhradu vydané faktury zaúčtuji 221/321, ale pokud mi dodavatel uhradí o 19 % méně, proti kterému účtu zaúčtuji rozdíl: xxx/321? Bude to 341/321?

Odpověď

Ve vztahu ke Slovensku je česká firma daňovým nerezidentem a z toho důvodu má váš slovenský obchodní partner povinnost v SR srazit nebo zajistit daň. V této souvislosti je důležité správně posoudit druh příjmů, jaký vám ze zahraničí plyne.

V dotazu uvádíte, že na Slovensku nemáte stálou provozovnu. Nebudu tedy popisovat postup slovenského subjektu při zajištění daně z příjmů stálé provozovny našeho subjektu na území SR.

Podle mého názoru vám slovenský obchodní partner vyplácí úhradu za plnění, které lze posoudit jako poskytnutou licenci. V tomto případě je nutné slovenské straně prokázat, že jste daňovým rezidentem České republiky a že je tedy při vzájemném zdaňování postupovat podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a SR č. 100/2003 Sb.m.s. Doklad o daňovém rezidenství v ČR (daňovém domicilu) vám vystaví český správce daně (správní poplatek činí 100 Kč). Tento doklad předložíte svému slovenskému obchodnímu partnerovi a ten bude postupovat podle článku 12 zmíněné mezinárodní smlouvy (protože jste daňovým rezidentem smluvního státu). Podle článku 12 se daň z licenčních poplatků rozdělí mezi oba smluvní státy (ČR a SR) s tím, že ve státě zdroje (v tomto případě v SR) bude odvedena daň ve výši 10 % z hrubé částky.

Daň straženou na Slovensku si v souladu s článkem 22 mezinárodní smlouvy započtete na daň v ČR (na základě dokladu vystaveného slovenskou stranou). Viz citace článku 22

„Vyloučení dvojího zdanění:

  1. Jestliže rezident jednoho smluvního státu pobírá příjem nebo vlastní majetek, který může být v souladu s ustanoveními této smlouvy zdaněn ve druhém smluvním státě, prvně zmíněný stát povolí:

a) snížit daň z příjmů tohoto rezidenta o částku rovnající se dani z příjmů zaplacené v tomto druhém státě;

b) snížit daň z majetku tohoto rezidenta o částku rovnající se dani z majetku zaplacené v tomto druhém státě.

Částka, o kterou se daň sníží, však v žádném případě nepřesáhne tu část daně z příjmů nebo daně z majetku, vypočtené před jejím snížením, která poměrně připadá, podle toho, o jaký případ jde, na příjmy nebo majetek, které mohou být zdaněny v tomto druhém státě.”

Pokud daňové rezidenství v ČR svému zahraničnímu parteru neprokážete a on vám srazí daň podle obecné sazby platné v SR (bez ohledu na smlouvu), nemůžete v ČR započítat 19 % stražené daně, ale pouze 10 % stanovených smlouvou o zamezení dvojího zdanění.

O dani sražené v zahraničí doporučuji účtovat 341/321.