dnes je 6.8.2020

Input:

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017

30.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1 Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult


Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré nastali od 1. 1. 2015

Poznámky účtovnej závierky tvoria významnú súčasť účtovnej závierky, ktorej obsah upravujú opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 o účtovnej závierke malých účtovných jednotiek, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky, MF SR č. 23377/2014-74 o účtovnej závierke veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu (týmto opatrením bolo zároveň zrušené doterajšie opatrenie MF SR č. 4455/2003-92 o účtovnej závierke podnikateľov), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu, MF SR č. 15464/2013-74 o účtovnej závierke mikro účtovných jednotiek(novelizované 24. septembra 2014), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky.

Poznámky malej účtovnej jednotky (§ 4 opatrenia MF SR č. 23378/2014-74)

Sú miestom na ďalšie číselné a slovné komentovanie údajov, ktoré Súvaha a ani Výkaz ziskov a strát nezachytávajú. Potrebnosť ich zostavenia je podmienená pomerne nízkou vypovedacou schopnosťou oboch výkazov. Obsah Poznámok je určený v § 4 opatrenia na zostavenie účtovnej závierky. V zmysle spomínaného paragrafu sa Poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Údaje v Poznámkach sa uvádzajú vždy za bežné účtovné obdobie ako aj účtovné obdobie, ktoré mu bezprostredne predchádza, s výnimkou, ak účtovná jednotka, v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období, účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva. Údaje sa udávajú v celých eurách, ak opatrenie neustanovuje inak. Ak pre niektorú časť Poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, tak ich neuvádza (§4 ods. 2). Informácie v poznámkach, ak je to možné, sa uvádzajú v tabuľkovej forme, pričom sa uvádzajú údaje za bežné účtovné obdobie, a ak existuje údaj na porovnanie, aj údaje za minulé účtovné obdobie (§ 4/3).

Obsahovú náplň poznámok ustanovuje príloha opatrenia v rozsahu cca 5 strán. Poznámky obsahujú všeobecné informácie, najmä – identifikačné údaje, dátum schválenia účtovnej závierky, dôvod zostavenia účtovnej závierky, priemerný prepočítaný počet zamestnancov, údaje o skupine účtovných jednotiek a konsolidácii skupiny.

Poznámky obsahujú:

 • informácie o orgánoch spoločnosti, najmä – poskytnuté záruky, pôžičky (výška plnenia a úročenie) a iné plnenia pre členov štatutárneho orgánu,

 • informácie o prijatých postupoch, najmä – zásada nepretržitého pokračovania činnosti, účtovné zásady a účtovné metódy, spôsob ocenenia majetku a záväzkov, informácie o opravách chýb minulých účtovných období,

 • informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát, najmä – dôvod vzniku goodwillu, informácie o derivátoch, informácie o záväzkoch ich splatnosti a ručení, informácie o vlastných akciách, komentár nákladov a výnosov,

 • informácie o iných aktívach a iných pasívach, najmä – opis a hodnota podmieneného majetku (napr. majetkové právo z poistnej zmluvy) a podmienených záväzkov (napr. ručenie za inú osobu, záväzok uskutočniť veľké investície alebo opravy), informácie o podsúvahových položkách (napr. odpísané pohľadávky),

 • následné udalosti, najmä – zmena trhovej ceny majetku, predaj podniku, zlúčenie spoločnosti, zmena spoločníkov, vydanie dlhopisov, živelná pohroma, získanie alebo strata licencie,

 • ostatné informácie, napr. verejné zákazky, činnosť zaradená do kategórie osobitnej priemyselnej výroby, finančné vzťahy s orgánmi verejnej moci.


Na každej strane Poznámok je účtovná jednotka povinná v ľavom hornom rohu uviesť označenie „Poznámky Úč POD 3-01“ pre riadnu účtovnú závierku a mimoriadnu účtovnú závierku a označenie „Poznámky Úč POD PÚZ 3-04“ pre priebežnú účtovnú závierku a v pravom hornom rohu sa uvedie identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

Toto opatrenie MF SR pre malé účtovné jednotky neuvádza záväzné vzory tabuliek v poznámkach k účtovnej závierke; ani neobsahuje výkaz o finančných tokoch (cashflow).

Poznámky pre veľké účtovné jednotky (§ 4 opatrenia MF SR č. 23377/2014-74)

Sú miestom na ďalšie číselné a slovné komentovanie údajov, ktoré Súvaha a ani Výkaz ziskov a strát nezachytávajú. Potrebnosť ich zostavenia je podmienená pomerne nízkou vypovedacou schopnosťou oboch výkazov. Obsah Poznámok je určený v § 4 opatrenia na zostavenie účtovnej závierky. V zmysle spomínaného paragrafu sa Poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Údaje v Poznámkach sa uvádzajú vždy za bežné účtovné obdobie ako aj účtovné obdobie, ktoré mu bezprostredne predchádza, s výnimkou, ak účtovná jednotka, v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období, účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva. Údaje sa udávajú v celých eurách, ak opatrenie neustanovuje inak. Ak pre niektorú časť Poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, tak ich neuvádza.

Ďalšie informácie sa uvádzajú v poznámkach vždy, ak sú potrebné na zabezpečenie súladu s požiadavkou, aby účtovná závierka poskytovala verný obraz majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky (§4 ods. 2). Informácie v poznámkach, ak je to možné, sa uvádzajú v tabuľkovej forme, pričom sa uvádzajú údaje za bežné účtovné obdobie, a ak existuje údaj na porovnanie, aj údaje za minulé účtovné obdobie (§ 4/3). Obsahovú náplň poznámok ustanovuje príloha opatrenia v rozsahu 11 strán vrátane cashflow. Poznámky obsahujú všeobecné informácie, najmä – identifikačné údaje, dátum schválenia účtovnej závierky, dôvod zostavenia účtovnej závierky, priemerný prepočítaný počet zamestnancov, údaje o skupine účtovných jednotiek a konsolidácii skupiny.

Poznámky obsahujú:

 • informácie o prijatých postupoch, najmä – zásada nepretržitého pokračovania činnosti, účtovné zásady a účtovné metódy, spôsob ocenenia majetku a záväzkov, odpisový plán, informácie o poskytnutých dotáciách, informácie o opravách chýb minulých účtovných období,

 • informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú aktíva súvahy, napríklad - informácie o dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku, dôvod vzniku goodwillu, výskum a vývoj, finančný majetok, informácie o zásobách a zákazkovej výrobe, informácie o pohľadávkach, informácie o vlastných akciách, významné položky časového rozlíšenia,

 • informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú pasíva súvahy, napríklad - informácie o vlastnom imaní, informácie o rezervách, informácie o záväzkoch, o vydaných dlhopisoch, časovom rozlíšení, finančnom prenájme a odloženej dani,

 • informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát, napríklad - informácie o tržbách, informácie o zmene stavu zásob vlastnej výroby, aktivácii výnosov, finančné výnosy, osobné náklady, náklady za služby, výnimočné náklady, náklady na audit, členenie čistého obratu podľa teritórií a výrobkov,

 • informácie o iných aktívach a iných pasívach, najmä – opis a hodnota podmieneného majetku (napr. majetkové právo z poistnej zmluvy) a podmienených záväzkov (napr. ručenie za inú osobu, záväzok uskutočniť veľké investície alebo opravy), informácie o podsúvahových položkách (napr. odpísané pohľadávky),

 • následné udalosti, najmä – zmena trhovej ceny majetku, predaj podniku, ukončenie činnosti podniku, zlúčenie alebo rozdelenie spoločnosti, zmena spoločníkov, vydanie dlhopisov, živelná pohroma, získanie alebo strata licencie,

 • informácie o spriaznených osobách, napríklad – zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami, informácie o príjmoch a výhodách štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu (odmeny, záruky, pôžičky),

 • ostatné informácie, napr. verejné zákazky, činnosť zaradená do kategórie osobitnej priemyselnej výroby, finančné vzťahy s orgánmi verejnej moci,

 • pohybe vlastného imania za bežné obdobie aj predchádzajúce obdobie. Poznámky obsahujú prehľad peňažných tokov (cashflow) z prevádzkovej činnosti priamou alebo nepriamou metódou, z investičnej činnosti a z finančnej činnosti.


Na každej strane Poznámok je účtovná jednotka povinná v ľavom hornom rohu uviesť označenie „Poznámky Úč POD 3-01“ pre riadnu účtovnú závierku a mimoriadnu účtovnú závierku a označenie „Poznámky Úč POD PÚZ 3-04“ pre priebežnú účtovnú závierku a v pravom hornom rohu sa uvedie identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

Účtovné jednotky budú po novom v časti F uvádzať aj informácie o vlastných akciách, a to najmä o dôvode ich nadobudnutia počas účtovného obdobia, počte a menovitej hodnote nadobudnutých vlastných akcií, ako aj tých prevedených, vrátane uvedenia percentuálnej hodnoty týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní, ďalej aj informácie o počte a hodnote, za ktorú vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a informácie o počte a hodnote, za ktoré ich previedli na inú osobu, resp. údaje o počte, menovitej hodnote, hodnote a percentuálnom podiele na upísanom základnom imaní nadobudnutých vlastných akcií, ktoré má účtovná jednotka ku koncu účtovného obdobia v držbe.

Ďalšou významnou zmenou, ktorú priniesla novela opatrenia k zostavovaniu účtovnej závierky sa rovnako týka položiek uvádzaných v Poznámkach. V časti N. Poznámok dochádza k významnej zmene, ktorá spôsobí, že účtovné jednotky budú povinné v Poznámkach uvádzať zoznam všetkých obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi ňou a spriaznenými osobami, a to bez ohľadu na to, či je protistrana tuzemskou alebo zahraničnou osobu. Doteraz bola povinnosť uvádzať iba tie, ktoré neboli uzatvorené na základe obvyklých obchodných podmienok.

Poznámky pre mikro účtovné jednotky (§ 4 opatrenia MF/15464/2013-74).

Mikro účtovné jednotky sa, bohužiaľ, nevyhnú povinnosti zostaviť Poznámky. Poznámky však nemusia zostavovať v takom rozsahu ako bežné účtovné jednotky, ale musia ich zostaviť v zmysle § 4 cit. postupov tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Obsahová náplň poznámok pozostáva z popisných informácií a číselných údajov podľa prílohy č. 1 cit. opatrenia. (poznámky neobsahujú povinné tabuľky, je však možné ich dobrovoľne použiť).