dnes je 10.8.2020

Input:

PREDAJ A KÚPA OJAZDENÉHO OSOBNÉHO AUTOMOBILU

1.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.3.6 PREDAJ A KÚPA OJAZDENÉHO OSOBNÉHO AUTOMOBILU

Ing. Antónia Parajková

Právne predpisy a súvisiace predpisy


Pravidlá a definície pre režim DPH pri predaji a kúpe osobného automobilu do/z iného členského štátu EÚ sa v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vyskytujú v ustanoveniach, ktoré určujú:

 • § 11 ods. 3 - nadobudnutie nového dopravného prostriedku,

 • § 11 ods. 12 - definícia nového automobilu,

 • § 42 – oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, ak pri jeho kúpe nebola odpočítaná daň,

 • § 43 – oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu,

 • § 43 ods. 2 zákona – oslobodenie od dane pri dodaní nového dopravného prostriedku do iného členského štátu,

 • § 44 písm. a) – oslobodenie od dane, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

 • § 66 – používanie osobitného postupu pri zdaňovaní použitého tovaru,

 • § 66 ods. 1 písm. c) – definícia použitého tovaru,

 • § 66 ods. 14 – podmienky, aby kúpa použitého tovaru z iného členského štátu nebola považovaná za nadobudnutie tovaru v tuzemsku z IČŠ,

 • § 85i ods. 2 – oslobodenie pri dodaní osobného automobilu kategórie M1, ak pri jeho nadobudnutí bolo vylúčené odpočítanie dane do 31. 12. 2009.

Konkrétne vysvetlenie

Ak platiteľ dane registrovaný v tuzemsku predáva ojazdený automobil do iného členského štátu alebo ho kupuje z iného členského štátu, pre správne uplatňovanie DPH je potrebné v prvom rade skúmať, či kupujúci, resp. predávajúci je registrovaný za platiteľa dane v inom členskom štáte a či pri kúpe nového osobného automobilu, ktorý sa neskôr predáva už ako ojazdený osobný automobil, bolo uplatnené odpočítanie dane. Súčasne je potrebné posúdiť, či tento automobil nespĺňa podmienky definície nového automobilu.

Nový osobný automobil

Čo je považované za nový osobný automobil, resp. nový dopravný prostriedok pre účely uplatňovania DPH je v zákone o DPH definované v ustanoveniach§ 11 ods. 12.

Nový osobný automobil je taký osobný automobil, ktorý nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho predaja neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky.

Pre zdaňovanie nových dopravných prostriedkov pri ich kúpe alebo predaji v rámci členských štátov EÚ platia jednotné pravidlá – nový dopravný prostriedok sa zdaňuje vždy v členskom štáte kupujúceho (krajina nadobudnutia), povinnosť zaplatiť DPH vzniká kupujúcemu, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je kupujúci podnikateľský subjekt alebo fyzická osoba, nepodnikateľ.

Ojazdený osobný automobil

Ak motorové vozidlo (automobil) nespĺňa podmienky definície nového dopravného prostriedku, tak je považované za ojazdené vozidlo. To znamená, že na vozidle musí byť najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase dodania (predaja) uplynulo šesť mesiacov a viac od jeho prvého uvedenia do prevádzky. Ak nie je splnená niektorá z týchto z dvoch podmienok, osobný automobil je považovaný za nový dopravný prostriedok.


Môže sa stať, že automobil už bol v prevádzke, a pritom je naďalej považovaný za nový dopravný prostriedok. Táto skutočnosť je dôležitá hlavne pri obstaraní osobného automobilu z iného členského štátu, nakoľko nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku (kúpa) z iného členského štátu každou osobou je predmetom dane. To znamená, že ak ide o nový dopravný prostriedok, kupujúci, resp. nadobúdateľ v tuzemsku je povinný vždy zaplatiť DPH, bez ohľadu na skutočnosť, či kupujúci je podnikateľ, registrovaný platiteľ DPH, nepodnikateľský subjekt alebo občan (fyzická osoba).

Môže sa stať, že automobil už bol v prevádzke, a pritom je naďalej považovaný za nový dopravný prostriedok. Táto skutočnosť je dôležitá hlavne pri obstaraní osobného automobilu z iného členského štátu, nakoľko nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku (kúpa) z iného členského štátu každou osobou je predmetom dane. To znamená, že ak ide o nový dopravný prostriedok, kupujúci, resp. nadobúdateľ v tuzemsku je povinný vždy zaplatiť DPH, bez ohľadu na skutočnosť, či kupujúci je podnikateľ, registrovaný platiteľ DPH, nepodnikateľský subjekt alebo občan (fyzická osoba).


Ak platiteľ DPH nadobudne nový dopravný prostriedok z IČŠ, okresný dopravný inšpektorát ho prihlási do evidencie vozidiel len ak platiteľ DPH predložení osvedčenie o registrácii za platiteľa DPH a predloží potvrdenie daňového úradu o tom, že správcu dane informoval o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z IČŠ.

Ak nový dopravný prostriedok nadobudne v tuzemsku osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH, okresný dopravný inšpektorát prihlási vozidlo do evidencie vozidiel len po predložení potvrdenia, vydaného daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku z nadobudnutia nového dopravného prostriedku. Toto potvrdenie vydá daňový úrad na základe žiadosti nového vlastníka vozidla, ak žiadateľ splnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona o DPH a zaplatil daň z pridanej hodnoty.

Predaj ojazdeného osobného automobilu

Pri predaji ojazdeného osobného automobilu platiteľom dane (predávajúci z tuzemska) do IČŠ je uplatňovanie DPH závislé od skutočnosti, či pri kúpe nového automobilu, ktorý je predávaný ako ojazdený, uplatnil predávajúci odpočítanie dane:

 • ak mal právo a uplatnil odpočítanie dane pri kúpe automobilu, musí sa skúmať, či je kupujúci v inom členskom štáte registrovaný platiteľ dane,

 • ak nemal právo na odpočítanie dane, predaj do iného členského štátu je oslobodený od dane.

Poznámka

Od 1. januára 2010 neplatí zákaz odpočítania dane pri kúpe alebo prenájme motorových vozidiel kategória M1 a príslušenstva týchto vozidiel. Platiteľ dane môže uplatniť odpočítanie dane za predpokladu, že vozidlo je používané na podnikanie, pričom rozsah odpočítanej dane závisí od plnenia podmienok definovaných v ustanoveniach § 49 až 51 zákona o DPH.

Predávajúci uplatnil pri kúpe odpočítanie dane

Ak platiteľ dane pri kúpe nového osobného automobilu uplatnil právo na odpočítanie dane, pri jeho predaji je uplatnenie DPH závislé od osoby kupujúceho:

 • ak je kupujúci platiteľ dane registrovaný v IČŠ – dodanie ojazdeného osobného automobilu je podľa § 43 zákona o DPH oslobodené od dane, uplatní sa štandardný režim intrakomunitárneho dodania tovaru do IČŠ,

 • ak kupujúci nie je registrovaný za platiteľa dane v IČŠ – pri dodaní ojazdeného osobného automobilu sa uplatní DPH a odvedie do slovenského štátneho rozpočtu.


Pri predaji jazdeného osobného automobilu do IČŠ, ktorý spĺňa kritéria nového dopravného prostriedku, je toto dodanie podľa § 43 ods. 2 zákona oslobodené od dane. Nový dopravný prostriedok má povinnosť zdaniť kupujúci v členskom štáte, v ktorom vznikne nadobudnutie tovaru.

DPH nebola odpočítaná

Ak pri kúpe osobného automobilu platiteľ dane nemal právo na odpočítanie dane, predaj tohto osobného automobilu je oslobodený od dane podľa § 42 zákona, resp. § 85 i ods. 2 zákona, a to aj v prípade, ak ide o predaj do iného členského štátu alebo ho vyvezie do tretieho štátu. Ide najmä o predaj ojazdených osobných automobilov, u ktorých pri ich obstaraní platiteľ dane v zmysle §49 ods.7 písm. a) zákona o DPH, v znení účinnom do 31. 12. 2009 nemal nárok na odpočítanie dane.

Neplatiteľ DPH

Ak predávajúci nie je platiteľ dane registrovaný na Slovensku, pri predaji ojazdeného automobilu nemôže uplatňovať DPH. Osobe, ktorá nadobudne ojazdený osobný automobil v inom členskom štáte, nevzniká daňová povinnosť DPH ani v prípade, ak je registrovaná za platiteľa DPH vo svojom členskom štáte.

Osobitná úprava - obchodník s použitým tovarom

Osobitný postup podľa§ 66 zákona o DPH môže použiť len „obchodník s použitým tovarom“. Pri predaji ojazdeného osobného automobilu do iného členského štátu obchodník s použitým tovarom uplatní DPH len z rozdielu medzi cenou, za ktorú tento automobil obstaral a cenou za ktorú predáva. Tento rozdiel (obchodná marža) zahŕňa DPH. Obchodník je povinný pre účely určenia základu dane viesť osobitne záznamy o predajných cenách a kúpnych cenách tovarov.

Osobitný režim môže obchodník použiť len v prípade, ak mu ojazdené autá boli dodané:

 • osobou, ktorá nie je identifikovaná pre daň v tuzemsku ani v IČŠ,

 • osobou, ktorá je identifikovaná pre daň v tuzemsku alebo v IČŠ a dodanie tovaru bolo oslobodené od dane podľa § 42 zákona alebo obdobného ustanovenia zákona platného v IČŠ,

 • iným obchodníkom, ktorý uplatňuje daň podľa osobitnej úpravy zákona o DPH alebo zákona platného v IČŠ.

Ak obchodník používa osobitnú úpravu, tento postup uplatní aj voči platiteľovi dane, ktorý je registrovaný v inom členskom štáte.


Obchodník s použitým tovarom nemôže na faktúre uvádzať samostatne sumu DPH (§ 66 ods. 10 zákona), na faktúre musí uviesť odkaz, že používa osobitnú úpravu zdanenia použitého tovaru.

Poznámka

V prípade tuzemských dodávok, kupujúci nemá právo na odpočítanie dane z tovaru, kúpeného od obchodníka s použitým tovarom, ktorý používa osobitnú úpravu zdaňovania použitého tovaru podľa§ 66 zákona o DPH.

Kúpa ojazdeného osobného automobilu

Ak platiteľ dane registrovaný na Slovensku kupuje ojazdený osobný automobil z IČŠ – daňový režim, ktorý sa uplatňuje pri kúpe je závislý od dvoch skutočnosti – kto je predávajúci – či ide o kúpu od platiteľa dane z IČŠ a akému režimu podliehal nový osobný automobil pri jeho obstaraní u predávajúceho.

Predávajúci uplatnil odpočítanie dane pri kúpe osobného automobilu

Ak pri kúpe osobného automobilu platiteľ dane v inom členskom štáte (predávajúci) mal právo na odpočítanie dane podľa ustanovení zákona o DPH platného v danom členskom štáte a kupujúcim je platiteľ dane v IČŠ – ide o bežný režim intrakomunitárneho dodania a nadobudnutia tovaru.

Predaj ojazdeného osobného automobilu je v štáte predávajúceho posudzované ako intrakomunitárne dodanie tovaru do IČŠ s oslobodením od dane. Kupujúci, platiteľ dane je povinný priznať daň z intrakomunitárneho nadobudnutia tovaru z IČŠ (ojazdeného vozidla).

Ak kupujúci v štáte, v ktorom je nadobudnutie tovaru, nie je registrovaný platiteľ dane, v takom prípade predávajúci uplatní DPH a odvedie do štátneho rozpočtu vo svojom štáte.

Nemal právo na odpočítanie dane

Ak pri kúpe osobného automobilu platiteľ dane v inom členskom štátne nemal právo na odpočítanie dane podľa ustanovení zákona o DPH platného v danom členskom štáte, predaj ojazdeného osobného automobilu je oslobodený od dane v štáte predávajúceho v zmysle príslušného ustanovenia zákona DPH – od dane je oslobodený predaj tovaru, pri kúpe ktorého platiteľ dane nemohol uplatniť odpočítanie DPH.

Slovenský platiteľ dane, kupujúci nie je povinný priznať daň z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu (ojazdeného vozidla). Vyplýva to z ustanovenia § 44 písm. a) zákona – od dane je oslobodené nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ak dodanie takého tovaru v tuzemsku by bolo oslobodené od dane.

Neplatiteľ DPH

Ak predávajúci z iného členského štátu nie je platiteľ dane registrovaný vo svojom štáte, nemôže uplatňovať pri predaji tovaru DPH. Kupujúcemu, ktorý nadobudne ojazdený osobný automobil v tuzemsku, nevzniká daňová povinnosť DPH ani v prípade, ak je registrovaný za platiteľa DPH na Slovensku.

Osobitná úprava – obchodník s použitým tovarom

Ak platiteľ dane, predávajúci z IČŠ uplatňuje osobitný postup zdaňovania použitého tovaru, pri predaji ojazdeného osobného automobilu do IČŠ uplatní DPH z rozdielu medzi cenou, za ktorú tento automobil obstaral a cenou za ktorú predáva. Vyčíslená suma obchodnej prirážky zahŕňa aj DPH.

Obchodník s použitým tovarom osobitnú úpravu uplatňuje aj voči platiteľovi dane, ktorý je registrovaný v inom členskom štáte. V členskom štáte, v ktorom je nadobudnutý tovar od obchodníka, ktorý používa pri predaji použitého tovaru osobitnú úpravu zdaňovania (zdanenie prirážky) už tovar nepodlieha DPH. Kupujúcemu nevzniká povinnosť uplatniť DPH, nakoľko podľa § 66 ods. 14 zákona o DPH nedochádza k intrakomunitárnemu nadobudnutiu tovaru v tuzemsku z IČŠ.

Záverom je možné konštatovať, že ak platiteľ dane registrovaný na Slovensku kupuje ojazdené osobné motorové vozidla z IČŠ, tak platia tieto pravidlá:

 1. ak platiteľ z IČŠ uplatnil odpočítanie dane pri kúpe vozidla – uplatní sa štandardný režim intrakomunitárneho dodania a nadobudnutia tovaru medzi dvoma platiteľmi DPH, kupujúci uplatní samozdanenie podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH,

 2. ak platiteľ z IČŠ pri kúpe vozidla nemal možnosť uplatniť odpočítanie dane podľa domáceho zákona – pri dodaní uplatní oslobodenie od DPH, na Slovensku bude taktiež oslobodené od DPH podľa§ 44 písm. a) zákona,

 3. ak predávajúci postupuje ako obchodník s použitým tovarom (na Slovensku by išlo o § 66 zákona) – kupujúci na Slovensku DPH neuplatňuje,

 4. ak je predávajúci osobou, ktorá nie je identifikovaná pre DPH v IČŠ – kupujúci na Slovensku nemá povinnosť uplatňovať DPH pri kúpe.


Ak je kupujúcim zdaniteľná osoba neidentifikovaná pre daň, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou – tieto osoby musia podľa § 7 zákona o DPH sledovať limit pri nadobudnutí tovaru z IČŠ. Tieto osoby sú povinné podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 7 zákona o DPH predtým, ako celková hodnota tovarov bez DPH nadobudnutých z IČŠ dosiahne v kalendárnom roku sumu 13 941,45 EUR.

Novela zákona o DPH od 1. 10. 2012

Novelou zákona boli doplnené v § 70 nové ustanovenia v ods. 6 až 8, ktoré určujú platiteľovi povinnosti – viesť evidenciu v prípade kúpy pozemného motorového vozidla z IČŠ.

Platiteľ, ktorý kúpi pozemné motorové vozidlo z iného členského štátu, ktoré bolo tam evidované (čiže ide o ojazdené motorové vozidlo), od tamojšieho platiteľa na účely ďalšieho predaja a toto vozidlo bolo odoslané alebo prepravené do tuzemska – je povinný viesť záznamy o tomto vozidle.


Táto povinnosť sa týka nielen platiteľov dane, ktorý prevádzkujú autobazár, ale aj všetkých platiteľov dane, ktorí príležitostne kúpia ojazdené motorové vozidlo v IČŠ od zdaniteľnej osoby identifikovanej pre DPH s cieľom ďalšieho predaja.

Záznamy musia obsahovať napríklad identifikačné údaje o predávajúcom, hodnotu tovaru, číslo vozidla VIN, počet najazdených kilometrov, dátum prvého uvedenia do prevádzky, dátum vyhotovenia faktúry, dátum nadobudnutia tovaru, údaj, či tovar bol dodaný ako oslobodený alebo predávajúci bol obchodník s použitým tovarom.

Záznamy o nákupe motorového vozidla z IČŠ je platiteľ povinný za každé zdaňovacie obdobie doručiť daňovému úradu v lehote na podanie daňového priznania, čiže doručuje ich najneskoršie pri podaní daňového priznania.

Pokuta

Ak platiteľ poruší túto povinnosť – nedoručí záznamy v stanovenej lehote alebo uvedie v záznamoch nepravdivé údaje – daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 EUR.

Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť protiprávneho stavu.


Daň z pridanej hodnoty sa účtuje na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty. Registrovaný platiteľ dane účtuje na ťarchu účtu nárok na odpočítanie dane z prijatých plnení v prípadoch, ak je možné odpočítať daň (daň na vstupe). Daňová povinnosť z uskutočnených plnení (daň na výstupe) a pri samozdanení sa účtuje v prospech účtu, ako o záväzku voči štátnemu rozpočtu.

Dokladovanie

Dokladom pri účtovaní predaja ojazdeného automobilu bude vystavená faktúra a Zmluva o predaji ojazdeného automobilu.

Pri nadobudnutí tovaru z IČŠ je to faktúra, vystavená dodávateľom z IČŠ.

1. Nový osobný automobil


Akciová spoločnosť, platiteľ dane so sídlom v Bratislave kúpila a zaradila do používania v novembri 2011 nový osobný automobil za cenu 22 800 EUR, z toho DPH 3800 EUR. Osobný automobil bol používaný len na podnikanie, preto bolo uplatnené odpočítanie dane v plnej výške. Na vozidle bolo najazdených 25 000 km. V marci 2012 sa spoločnosť rozhodla, že vozidlo predá podnikateľovi z Českej republiky, ktorý nie je registrovaný pre DPH vo svojej krajine. Predajná cena vozidla bola dohodnutá vo výške 16 500 EUR.

Môže spoločnosť postupovať ako pri predaji ojazdeného osobného automobilu?

Riešenie

Vozidlo bolo prvýkrát zaradené do používania v novembri 2011, t. j. pred 5 mesiacmi. Hoci je na vozidle najazdené 25 000 km, toto vozidlo je posudzované ako nový osobný automobil, nakoľko nie je v prevádzke dlhšie ako šesť mesiacov.

Akciová spoločnosť pri predaji osobného automobilu postupuje ako pri predaji nového dopravného prostriedku, uplatní oslobodenie podľa § 43 ods. 2 zákona o DPH. Predajnú cenu vozidla uvedie v riadku 15 daňového priznania.

DPH pri kúpe zaplatí český podnikateľ do štátneho rozpočtu v ČR, nakoľko vozidlo je posudzované ako nový dopravný prostriedok.

2. Predávajúci uplatnil pri kúpe odpočítanie dane


Akciová spoločnosť, platiteľ dane so sídlom v Trenčíne kúpila a zaradila do používania vo februári 2011 nový osobný automobil za cenu 19 200 EUR, z toho DPH 3 200 EUR. Osobný automobil bol používaný len na podnikanie, preto bolo uplatnené odpočítanie dane v plnej výške. Na vozidle bolo najazdených 105 000 km. V júli 2012 sa spoločnosť rozhodla, že vozidlo predá podnikateľovi z Poľska, ktorý nie je registrovaný pre DPH vo svojej krajine. Predajná cena vozidla bola dohodnutá vo výške 12 000 EUR.

Môže akciová spoločnosť predať tento automobil s oslobodením od DPH?

Riešenie

Akciová spoločnosť pri kúpe nového automobilu uplatnila odpočítanie dane. Pri predaji tohto ojazdeného vozidla do iného členského štátu, nakoľko kupujúci nie je registrovaný platiteľ dane, je povinná uplatniť DPH a odviesť daň do slovenského štátneho rozpočtu. Dohodnutá cena je považovaná za cenu s DPH. Výška DPH predstavuje 12 000/120 *20 = 2 000 EUR.


Daňové priznanie

Predaj ojazdeného automobilu do iného členského štátu v tomto prípade nie je považované za intrakomunitárne dodanie tovaru. Akciová spoločnosť uvedie predaj ojazdeného automobilu v daňovom priznaní v riadku 03 a prislúchajúcu daň v riadku 04.

Spoločnosť neuvádza predaj v tomto prípade ani v súhrnnom výkaze.

Dokladovanie

Dokladom pri účtovaní predaja ojazdeného automobilu bude vystavená faktúra a Zmluva o predaji ojazdeného automobilu. Pri vyraďovaní automobilu z majetku firmy sú účtovnými dokladmi predovšetkým interné doklady – vyraďovací protokol, ktorý obsahuje údaje z inventárnej karty o stave majetku, výške obstarávacej a zostatkovej ceny, výške účtovných a daňových odpisov.

3. Predávajúci uplatnil pri kúpe odpočítanie dane


Akciová spoločnosť, platiteľ dane so sídlom v Trnave kúpila a zaradila do používania v januári 2011 nový osobný automobil za cenu 30 000 EUR, z toho DPH 5 000 EUR. Osobný automobil bol používaný len na podnikanie, preto bolo uplatnené odpočítanie dane v plnej výške. Na vozidle bolo najazdených 85 000 km. V júli 2012 sa spoločnosť rozhodla, že vozidlo predá podnikateľovi z Českej republiky, ktorý je registrovaný pre DPH vo svojej krajine. Predajná cena vozidla bola dohodnutá vo výške 17 000 EUR.

Môže byť predaj ojazdeného automobilu oslobodený od DPH?

Riešenie

V tomto prípade ide o predaj ojazdeného osobného automobilu medzi dvomi osobami, ktoré sú registrované za platiteľov DPH vo svojej krajine. Predaj je posudzovaný ako štandardné intrakomunitárne dodanie tovaru.

Slovenská spoločnosť uplatní oslobodenie od DPH podľa § 43 zákona o DPH, podľa ktorého je predaj tovaru osobe, ktorá je registrovaná pre daň v IČŠ, oslobodený od