Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Prepočet cudzej meny z pohľadu DPH v roku 2017

25.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.18.1.3 Prepočet cudzej meny z pohľadu DPH v roku 2017

Ing. Monika Ziškayová

Podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) v prípade, ak sa pri dodaní tovaru, dodaní služby alebo pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu požaduje platba v cudzej mene, prepočíta sa na účely určenia základu dane na eurá:

- referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúcemu dňu vzniku daňovej povinnosti,

Osoba povinná platiť daň môže používať na prepočet cudzej meny na eurá kurz platný podľa colných predpisov v deň vzniku daňovej povinnosti.

Ak sa osoba povinná platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ZDPH, rozhodne používať na účely prepočtu cudzej meny na eurá kurz platný podľa colných predpisov, musí túto skutočnosť písomne oznámiť daňovému úradu pred jeho prvým použitím a toto jej rozhodnutie je záväzné počas celého kalendárneho roka.

Dovoz tovaru

Pri prepočte cudzej meny na eurá pri určení základu dane pri dovoze tovaru sa postupuje podľa colných predpisov.

Výmenné kurzy mien používané pre prepočet colnej hodnoty, ak je táto hodnota určená v inej mene ako je oficiálna mena Slovenskej republiky sú stanovené na základe kurzového lístka vyhláseného Európskou centrálnou bankou a Národnou bankou Slovenska v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov.

Oprava základu dane

Pri oprave základu dane podľa § 25 ZDPH sa použije kurz, ktorý sa použil pri vzniku daňovej povinnosti.

Z uvedeného vyplýva, že pri oprave nie je možné použiť kurz, ktorý je platný v čase opravy základu dane.

Zaokrúhľovanie

Pre zaokrúhľovanie vypočítanej dane platí, že :

- daň vypočítaná pri dodaní tovaru, dodaní služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent do 0,005 eura smerom nadol a od 0,005 eura vrátane smerom nahor,

- daň vypočítaná pri dovoze tovaru sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent do 0,005 eura smerom nadol a od 0,005 vrátane smerom nahor.

Prepočet cudzej meny v účtovníctve

V zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska:

- v deň predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis,

- v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

- v deň, ktorým je rozhodný deň, ku ktorému sa preberá majetok a záväzky od zahraničnej zanikajúcej právnickej osoby.

Dňom uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2 ods. 1 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

http://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2868187&f=2je deň:

- splnenia dodávky,

- platby záväzku,

- inkasa pohľadávky,

- započítania pohľadávky,

- postúpenia pohľadávky,

- prevzatia dlhu,

- poskytnutia a prijatia preddavku,

- úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky,

- zistenia manka na majetku a záväzkoch, schodku, prebytku majetku, škody na majetku,

- vkladu do obchodnej spoločnosti a družstva,

- pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a

- deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo z vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

Záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo NBS v deň prechádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu, pri prepočte ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa použije kurz vyhlásený v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Na účtoch záväzkov vyjadrených v cudzej mene z dôvodu prepočtu na eurá vznikajú kurzové rozdiely:

- pri úhrade záväzku v dôsledku rozdielu prepočtu ocenenia záväzku znejúceho na cudziu menu na eurá pri jeho úhrade a prepočtu ocenenia tohto záväzku v cudzej mene na eurá pri jeho vzniku,

- pri vzájomnom započítaní záväzkov (pohľadávok),

-