Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Príjmy zo závislej činnosti od dane oslobodené

14.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.6 Príjmy zo závislej činnosti od dane oslobodené

Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová

Medzi príjmy zo závislej činnosti (ZČ), ktoré sú od dane oslobodené, patria napríklad:

 • suma na doškoľovanie zamestnancov, ktoré musí súvisieť s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa, okrem náhrady za ušlý príjem;

 • hodnota stravy v nepeňažnej forme, ktorú zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi na pracovisku alebo tzv. gastrolístkami (prostredníctvom iných subjektov), bez ohľadu na výšku a zdroj krytia (náklady, zisk, sociálny fond);

 • peňažný príspevok na stravovanie, avšak len v prípade, ak zamestnanec preukáže potvrdením od špecializovaného lekára, že sa zo zdravotných dôvodov nemôže stravovať spôsobom, ktorý poskytuje zamestnávateľ, pričom tento príspevok je od dane oslobodený len do výšky nároku podľa Zákonníka práce; ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravovanie v peňažnej forme („na ruku”, resp. „vo výplate”) v ostatných prípadoch, ide vždy o zdaniteľný príjem, ktorý mu musí zdaniť spolu s ostatnými zdaniteľnými príjmami zo ZČ.

 • hodnota nealkoholických nápojov, poskytnutá zamestnávateľom zamestnancom na spotrebu na pracovisku, ak ide o nepeňažné (naturálne) uvedené plnenie (napr. poskytovanie minerálky, čaju, kávy, bez ohľadu na zdroj krytia);

 • poskytnutie možnosti použitia rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia (prenajatého alebo vlastného) poskytnutého zamestnávateľom; avšak nie napr. aj doprava do nich, strava, poskytnutie služieb - napr. kozmetika, masáže a pod.;

 • náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (počas prvých desať dní práceneschopnosti), vyššie plnenia, ako ustanovuje zákon č. 462/2003 Z. z. sa musia zdaniť;

 • cena alebo výhra do 350,- € zo súťaže vyhlásenej zamestnávateľom; za príjem zamestnanca sa považuje aj takáto cena alebo výhra prijatá manželom (manželkou) zamestnanca a deťmi zamestnanca, ktoré sa na účely tohto zákona považujú u tohto zamestnanca za vyživované, ak sa takejto súťaže zúčastnili, pričom táto cena alebo výhra sa u týchto výhercov posudzuje samostatne; v prípade výhry/ceny vo vyššej hodnote ako 350,- €, zamestnancovi sa zdaní rozdiel medzi týmito hodnotami,

 • daňový bonus na vyživované dieťa, daňový bonus na zaplatené úrokyzamestnanecká prémia (§ 9 ZDP),

 • plnenia poskytované baníckym dôchodcom a vdovám po baníkoch alebo vdovám po baníckych dôchodcoch, ktorým nárok naň vznikol podľa výnosu Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 1/1990 zo dňa 23. januára 1990 o deputátnom uhlí a dreve, do 16. januára 1992,

 • nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba, najviac v úhrnnej výške 200 € ročne od všetkých zamestnávateľov; ak takéto nepeňažné plnenie presiahne 200 eur ročne, do základu dane sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu,

 • sociálna výpomoc z dôvodu

- úmrtia blízkej osoby, žijúcej v domácnosti zamestnanca,

- odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí alebo

- dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia,

poskytovaná z prostriedkov sociálneho fondu, vyplatená v úhrnnej výške najviac vo výške 2 000 € za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa, pričom, ak takáto sociálna výpomoc presiahne v zdaňovacom období 2 000 €, do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len sociálna výpomoc nad takto ustanovenú sumu; za splnenie podmienky nepretržitosti sa považuje aj to, ak sa dočasná pracovná neschopnosť u zamestnanca začala v predchádzajúcom zdaňovacom období, pričom do prevažnej časti zdaňovacieho obdobia sa započítava aj obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.


Martinovi požiar poškodil rodinný dom. Zamestnávateľ mu z tohto dôvodu vyplatil zo sociálneho fondu v roku 2018 sumu 3 000 € ako sociálnu výpomoc. Ako zdaní tento príjem?

 • 2 000 € je od dane oslobodených, pretože sú splnené podmienky podľa ZDP (sociálna výpomoc vyplatená zo sociálneho fondu na zmiernenie následkov živelnej udalosti, ktorou je požiar),

 • 1 000 € zamestnávateľ pripočíta k príjmu zo ZČ v mesiaci, v ktorom ich Martinovi vyplatil.

nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi od zamestnávateľa za účelom zabezpečenia dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť vo výške rozdielu medzi sumou výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom a sumou hradenou zamestnancami zamestnávateľovi za takto poskytnutú dopravu pripadajúceho na príslušného zamestnanca, ak úhrada od zamestnancov v úhrne dosiahne aspoň

1. 60% zo sumy výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom na zabezpečenie takejto dopravy; ak úhrada od zamestnancov v úhrne nedosiahne aspoň 60%, do základu dane (čiastkového základu dane) zamestnanca sa zahrnie plnenie vo výške rozdielu medzi sumou zodpovedajúcou 60% zo sumy výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom a úhradou od zamestnancov pripadajúce na zamestnanca, alebo

2. 30% zo sumy výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom na zabezpečenie takejto dopravy, pričom prevažujúca činnosť zamestnávateľa je výroba vykonávaná vo