dnes je 21.6.2021

Input:

Príloha k NARIADENIU KOMISIE (EÚ) 2020/1434 z 9. októbra 2020 (Úľavy na nájomnom v dôsledku ochorenia COVID-19)

22.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako sme už spomínali v predchádzajúcom článku, Medzinárodný štandard finančného výkazníctva IFRS 16 Lízingy, ktorý sa nachádza v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1126/2008, sa mení v súlade s prílohou k Nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/1434 z 9. októbra 2020.

Ide o tieto konkrétne zmeny: Dopĺňajú sa odseky 46A, 46B, 60A, C1A, C20A a C20B. Pred odsek C20A sa dopĺňa nový nadpis.

NÁJOMCA

Oceňovanie

Následné oceňovanie

Zmeny lízingu

Odsek 46A

Nájomca môže použiť praktické zjednodušenie a rozhodnúť sa neposudzovať, či je úľava na nájomnom, ktorá spĺňa podmienky uvedené v odseku 46B, zmenou lízingu. Nájomca, ktorý sa takto rozhodne, účtuje akúkoľvek zmenu lízingových splátok vyplývajúcu z úľavy na nájomnom rovnako, ako by účtoval zmenu pri uplatňovaní tohto štandardu, ak by táto zmena nebola zmenou lízingu.

Odsek 46B

Praktické zjednodušenie uvedené v odseku 46A sa uplatňuje len na úľavy na nájomnom, ku ktorým dochádza v priamom dôsledku pandémie COVID-19 a len vtedy, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) zmena lízingových splátok vedie k revízii protihodnoty za lízing, ktorá je v podstate rovnaká alebo nižšia ako protihodnota za lízing, ktorá bezprostredne predchádza zmene;

b) akékoľvek zníženie lízingových splátok má vplyv len na splátky, ktoré boli pôvodne splatné k 30. júnu 2021 alebo pred týmto dátumom (úľava na nájomnom by napríklad túto podmienku spĺňala vtedy, ak sú jej výsledkom znížené lízingové splátky k 30. júnu 2021 alebo skoršiemu dátumu a zvýšené lízingové splátky po 30. júni 2021); a

c) nedochádza k žiadnej podstatnej zmene ostatných podmienok lízingu.

Zverejňovanie

Odsek 60A

Ak nájomca