Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Pripočítateľné položky v roku 2018

4.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.7 Pripočítateľné položky v roku 2018

Ing. Peter Horniaček

Základom dane (ZD) pre výpočet dane z príjmov právnickej osoby nie je automaticky výsledok hospodárenia (VH) pred zdanením zistený v účtovníctve. Transformácia VH na ZD je postupný proces úpravy o položky zvyšujúce a znižujúce VH (tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky) a odpočet daňovej straty. Po prijatí zákona č. 333/2014 Z. z., ktorým sa od 1. 1. 2015 novelizuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP), prišlo v procese transformácie VH na ZD k viacerým zmenám, na ktoré reflektuje aj tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb (DPPO). Na základe tejto novely ZDP sa okrem položiek zvyšujúcich a znižujúcich VH v DPPO uvádzajú aj položky, ktoré upravujú ZD zistený po zohľadnení položiek zvyšujúcich a znižujúcich VH. V tomto príspevku postupne upozorníme na najvýznamnejšie položky upravujúce VH pri zisťovaní ZD za rok 2018, ktoré sú vyvolané novelou ZDP účinnosťou od roku 2015.

sumy zmluvných pokút, poplatkov z omeškania a úrokov z omeškania a sumy paušálnych náhrad nákladov spojených s uplatnením pohľadávok vyfakturovaných veriteľom a zaúčtovaných do výnosov do 31. 12. 2014 – v nadväznosti na zmenu § 17 ods. 19ZDP, keď veriteľ tieto položky zdaňuje od 1. 1. 2015 v súlade s ich zaúčtovaním bez ohľadu na prijatie úhrady od dlžníka, bude veriteľ ako položku zvyšujúcu VH uvádzať v DPPO už len tzv. „staré” sumy týchto sankcií, ktoré vyfakturoval a zaúčtoval do 31. 12. 2014, pričom o tieto sumy v minulosti znížil VH v podanom DPPO, keďže na ich zahrnutie do ZD u veriteľa platila podmienka prijatia úhrady;


Spoločnosť prijala 30. 1. 2018 na bankový účet úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1 600 €, ktorú vyfakturovala a do výnosov zaúčtovala v decembri roku 2014. Sumu zmluvnej pokuty spoločnosť uviedla v DPPO za rok 2014 z dôvodu neprijatia jej úhrady ako položku znižujúcu VH. O sumu uhradenej zmluvnej pokuty 1 600 € musí spoločnosť zvýšiť VH v podanom DPPO za rok 2018. Takýto postup veriteľ uplatní z dôvodu, že zmluvnú pokutu zaúčtoval do výnosov roku 2014, a preto sa na jej zahrnutie do ZD vzťahujú pravidlá platné do 31. 12. 2014 (§ 17 ods. 19 ZDP v znení platnom do 31. 12. 2014).

sumy zmluvných pokút, poplatkov z omeškania a úrokov z omeškania a sumy paušálnych náhrad nákladov spojených s uplatnením pohľadávok vyfakturovaných a zaúčtovaných do nákladov u dlžníka od 1. 1. 2015 – podľa § 21 ods. 2 písm. m)ZDP v znení účinnom od 1. 1. 2015 sú tieto sumy u dlžníka vždy nedaňovým výdavkom (bez ohľadu na ich skutočné zaplatenie), a preto v DPPO bude dlžník tieto tzv. „nové” sumy, ktoré mu boli veriteľom vyfakturované od 1. 1. 2015, uvádzať ako položku zvyšujúcu VH, pričom v budúcnosti po ich zaplatení už nebude možné uplatniť zníženie VH, resp. ZD;


Spoločnosti vyfakturoval dňa 15. 6. 2018 jej obchodný partner zmluvnú pokutu, ktorú spoločnosť aj zaúčtovala do nákladov. Do 31. 12. 2018 spoločnosť túto zmluvnú pokutu vo výške 1 200 € svojmu veriteľovi nezaplatila, a preto je povinná o sumu 1 200 € zvýšiť VH pri transformácii na ZD v podanom DPPO. Tento postup vyplýva dlžníkovi z § 21 ods. 2 písm. m) ZDP v znení účinnom od 1. 1. 2015.

sumy podľa § 17 ods. 19 ZDP v znení účinnom od 1. 1. 2015, ktoré sú u dlžníka súčasťou ZD len po zaplatení:

- výdavky (náklady) za nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku – od 1. 1. 2015 sa medzi položkami zvyšujúcimi VH u dlžníka uvádza aj prenájom nezaplatený PO (na rozdiel od stavu do 31. 12. 2014, kedy sa podľa § 19 ods. 4ZDP podmienka zaplatenia vzťahovala len na prenájom od FO), pričom nové pravidlá sa uplatňujú na prenájom vyfakturovaný od 1. 1. 2015;


Spoločnosť si prenajala od inej spoločnosti dodávkové vozidlo na obdobie 4 kalendárnych mesiacov od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018. Mesačné nájomné bez DPH bolo dohodnuté vo výške 150 €. Ak k jeho úhrade do konca zdaňovacieho obdobia roka 2018 nepríde, bude spoločnosť v postavení nájomcu a dlžníka povinná zvýšiť svoj VH o hodnotu nájomného za obdobie 4 mesiacov, t. j. o sumu 600 €. Skutočnosť, že prenajímateľom je iná PO, nie je od 1. 1. 2015 rozhodujúca. Prenajímateľ o hodnotu neuhradeného nájomného neznižuje svoj VH.

- odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu – ide o nový titul, ktorý bude u dlžníka položkou zvyšujúcou VH pri nezaplatení alebo prekročení stanoveného limitu;


Spoločnosť uzatvorila v roku 2018 zmluvu o sprostredkovaní podľa § 642 ObchZ(Obchodného zákonníka) s FO na sprostredkovanie predaja svojich služieb. Provízia bola dohodnutá vo výške 20 000 € a vzťahuje sa k zmluvne dohodnutému a vyfakturovanému objemu sprostredkovaného obchodu vo výške 80 000 €. Spoločnosť províziu zaúčtovala na účet 518, ale k jej úhrade v zdaňovacom období roku 2018 neprišlo. V zdaňovacom období roku 2018 príde k zvýšeniu VH pri transformácii na ZD v podanom DPPO o 20 000 € z dôvodu nezaplatenia provízie. Zmluvne dohodnutá provízia 20 000 € prevyšuje limit 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu, ktorý je 16 000 €, a preto si v zdaňovacom období, v ktorom príde k jej úhrade, zníži ZD nie o 20 000 €, ale o 16 000 €.

- výdavky (náklady) na poradenské a právne služby – tiež ide o náklad, ktorý sa od 1. 1. 2015 u dlžníka uvádza medzi položkami zvyšujúcimi VH, ak k jeho úhrade nepríde do konca zdaňovacieho obdobia;

- výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov, zahrnované do ZD rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas doby 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli dlžníkom zaplatené – medzi položkami zvyšujúcimi VH sa normy a certifikáty uvádzajú u dlžníka, ak nepríde do konca zdaňovacieho obdobia k ich úhrade a v prípade ich úhrady vo výške rozdielu medzi vyfakturovanou sumou zaúčtovanou v nákladoch a sumou, ktorú je možné vo výške násobku 1/36 a počtu mesiacov od zaplatenia do konca zdaňovacieho obdobia zahrnúť do ZD;


Spoločnosť si nechala v certifikovanej skúšobni overiť fyzikálne vlastnosti špeciálne vyvinutej receptúry, ktorú používa na výrobu svojich výrobkov. Certifikovaná skúšobňa vystavila certifikát na tento materiál s platnosťou na 48 mesiacov, t. j. 4 roky. Cena služby (certifikátu) bez DPH je 5 040 €. Spoločnosť faktúru uhradila 17. 4. 2018. V roku 2018, keď účtovné náklady boli ovplyvnené jednorazovým zaúčtovaním certifikátu vo výške 5 040 €, je potrebné ZD zvýšiť o 3 780 €, čím sa dosiahne, že náklad na certifikát ovplyvní ZD len o rozdiel medzi sumou certifikátu zaúčtovanou v nákladoch a sumou násobku 1/36 certifikátu a počtu mesiacov od zaplatenia do konca zdaňovacieho obdobia (1 260 €). V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach prichádza k znižovaniu VH, resp. ZD, o príslušnú časť nákladu na certifikát.

V uvedených prípadoch ide o náklady, na ktorých zahrnutie do ZD sa od 1. 1. 2015 začala u dlžníka vyžadovať podmienka zaplatenia, príp. podmienky limitujúce výšku ich zahrnutia do ZD. Recipročná podmienka prijatia úhrady u veriteľa nie je stanovená, a preto u veriteľa nebudú recipročne položkami znižujúcimi VH. Jedinou položkou, pri ktorej aj u veriteľa platí od 1. 1. 2015 pre zahrnutie do ZD podmienka prijatia úhrady, sú:

sumy nákladov na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu;


Spoločnosť si objednala u výskumnej spoločnosti marketingovú štúdiu zmapovania možností preniknutia na potenciálne trhy v Ázii. Výskumná spoločnosť po dodaní písomnej marketingovej štúdie vyfakturovala dňa 17. 10. 2018 jej cenu bez DPH vo výške 17 000 €. Spoločnosť marketingovú štúdiu uhradila až 15. 2. 2019. Keďže k úhrade marketingovej štúdie prišlo až v nasledujúcom zdaňovacom období, spoločnosť uvedie sumu 17 000 € v podanom DPPO ako položku zvyšujúcu VH. K uvedeniu tejto sumy medzi položkami znižujúcimi VH, resp. ZD v DPPO, príde v nasledujúcom roku 2019. Recipročná podmienka prijatia úhrady sa vzťahuje aj na veriteľa.

sumy nákladových úrokov z úverov a pôžičiek prijatých od závislých osôb a súvisiacich nákladov, ktoré presahujú limit 25 % VH uvedeného v § 21aZDP (pravidlá nízkej kapitalizácie) – od 1. 1. 2015 boli do ZDP v § 21a zavedené pravidlá nízkej kapitalizácie, podľa ktorých nie sú súčasťou ZD u dlžníka nákladové úroky z prijatých úverov a pôžičiek od závislých osôb a súvisiace náklady, ktoré presahujú limit 25 % z hodnoty tzv. ukazovateľa EBITDA, t. j. VH upraveného podľa § 21a ZDP;

suma rozdielu, o ktorý pri vybraných druhoch hmotného majetku pri jeho predaji prevyšuje daňová zostatková cena (DZC) výnosy z predaja zahrnuté do ZD – od 1. 1. 2015 sa z dôvodu limitácie výšky DZC, ktorú možno pri predaji vybraného druhu hmotného majetku (§ 19 ods. 3 písm. b)ZDP, napr. osobné automobily) zahrnuje do daňových výdavkov len do výšky výnosov z predaja, uvádza medzi položkami zvyšujúcimi VH v DPPO tento rozdiel. Podľa § 22 ods. 12 ZDP pri hmotnom majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b) prvého bodu ZDP, môže daňovník uplatniť odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval alebo majetok evidoval podľa § 6 ods. 11 ZDP.


Spoločnosť v septembri 2018 predala osobný automobil , ktorý kúpila v januári 2017 za 45 000 €. Príjem z predaja je vo