Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov a transferové oceňovanie v roku 2017

28.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.18.1.1 Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov a transferové oceňovanie v roku 2017

Ing. Alena Zábojová

Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. bol od 1. 1. 2017 novelizovaný zákonom č. 341/2016 Z. z. Okrem iných zmien nastali dôležité zmeny aj v oblasti transferového oceňovania.

Zmeny nastali v definícii ekonomického a personálneho prepojenia, spresnila sa definícia iného prepojenia. Zaviedol sa nový pojem kontrolovaná transakcia. Zmeny sú aj v súvislosti s korešpondujúcimi úpravami, v poplatkoch za odsúhlasovanie použitia metódy transferového oceňovania atď.

V súčasnosti však už prebieha proces medzirezortného pripomienkového konania k pripravovanej novele zákona o dani z príjmov, ktorá by mala vstúpiť do platnosti od 1. januára 2018. Táto pripravovaná novela prináša opäť ďalšie zmeny do transferového oceňovania.

V oblasti transferového oceňovania sú navrhované zmeny v § 2 písmeno n), o) r) a dopĺňajú sa aj nové písmená ac) a ad).

Definícia závislých osôb okrem doterajších blízkych osôb, ekonomicky, personálne alebo inak prepojených osôb zahŕňa aj pojem „subjekt”. Aj definícia zahraničnej závislej osoby v písmene r) je doplnené o tento nový pojem. Tento nový pojem subjekt je ďalej definovaný v § 2 písmeno ac), podľa ktorého, subjektom sa rozumie právne usporiadanie majetku alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu alebo iné právne usporiadanie, ktoré vlastní majetok alebo spravuje majetok.

Niektorí odborníci navrhujú spresnenie tejto definície subjektu, aby boli efektívne pokryté situácie, kde naozaj môže dôjsť k hybridnému nesúladu, t. j. k situácii, kde je určité usporiadanie odlišne vnímané pre daňové účely. Takáto situácia však nemôže nastať, ak určité usporiadanie nie je za daňovníka považované v žiadnej jurisdikcii. Na druhej strane, ponechanie širokej definície (bez spresnenia) môže viesť k zahrnutiu do pravidiel transferového oceňovania a CFC pravidiel aj usporiadania, ktoré sú z daňového hľadiska „bezproblémové”, napr. konzorciá, záujmové združenia, atď. Určité obavy majú aj subjekty kolektívneho investovania podľa zákona č. 203/2011 Z. z. v platnom znení. Pre nich by to okrem iného znamenalo potrebu vynakladania dodatočných nákladov na vypracovanie dokumentácie v zmysle § 18 zákona o dani z príjmov, ktorá by sa týkala najmä poskytovania pôžičiek z majetku verejného špeciálneho fondu nehnuteľností realitným spoločnostiam, a tým znižovanie výnosov konečných investorov – podielnikov podielového fondu.

Napriek týmto pripomienkam si MF SR myslí, že pojem subjekt sa používa nielen v súvislosti s hybridnými nesúladmi, ale aj v súvislosti s definíciou kontrolovanej zahraničnej spoločnosti v § 17h. Cieľom pravidiel je zabezpečiť, aby aj tieto subjekty bez právnej subjektivity, ktorých výskyt je v zahraničí častejší ako na území SR podliehali ustanoveným pravidlám. Doplnenie subjektu do definície závislých osôb má za cieľ pokryť medzery, ktoré môžu spôsobovať daňové úniky. Pojem subjekt vo vyššie uvedenom znení je však zadefinovaný len na účely zákona o dani z príjmov; zároveň však MF SR akceptuje, že význam tohto pojmu v iných právnych predpisov môže byť odlišný.

Taktiež je navrhované do zákona o dani z príjmov pridať nový § 17h – pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti. Tento nový paragraf definuje kontrolovanú zahraničnú spoločnosť, príjmy stálej prevádzkarne kontrolovanej zahraničnej spoločnosti, spôsob priraďovania základu dane kontrolovanej zahraničnej spoločnosti, spôsob započítania zaplatenej dane kontrolovanej zahraničnej spoločnosti a pod. Podľa navrhovaného znenia má dôjsť k zdaneniu zahraničných kontrolovaných spoločností v prípade, ak bol umiestnením transakcií cez zahraničné kontrolované spoločnosti základ dane slovenskej spoločnosti znížený. Podľa navrhovaného znenia novely bude nutné posudzovať ekonomickú podstatu jednotlivých transakcií za účelom zistenia, či treba uplatniť zdanenie z dôvodu zníženého základu dane. To si bude vyžadovať od slovenského daňovníka testovanie všetkých obchodných prípadov s kontrolovanými spoločnosťami, či spĺňajú alebo nespĺňajú definíciu v §17h. Takýto postup bude znamenať pre daňové subjekty zvýšenú časovú aj administratívnu