Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Příspěvek na tvorbu FKSP a sociálního fondu

16.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek na tvorbu FKSP a sociálního fondu

RNDr. Ivan Brychta

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

 • § 24 odst. 2 písm. zr) ZDP uvádí jako daňově účinný náklad na tvorbu:

  • - fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) v případě veřejně prospěšných poplatníků (neziskových subjektů), kteří jsou povinni tento fond tvořit,
  • - sociálního fondu a fondu účelově určených prostředků, a to u veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí (od roku 2006),
  • - fondu provozních prostředků u veřejných vysokých škol,
  • - stipendijního fondu u vysokých škol, a
  • - fondů k zabezpečení působnosti České kanceláře pojistitelů vymezené zákonem upravujícím pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, s výjimkou výdajů na tvorbu fondu zábrany škod (platí od 1 . 7. 2017, tj. od účinnosti novely ZDP dané zákoněm č. 170/2017 Sb.).

Náklad z titulu tvorby FKSP a sociálního fondu byly do konce roku 2016 limitovány (viz následující tabulka) procentem z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zdaňovací období, ve kterém lze mzdu uplatnit jako daňový náklad. Úprava od roku 2017 v ZDP přímo limit neuvádí, ale svazuje ho s procentní výší základního přídělu do FKSP, který bude i nadále stanovován vyhláškou o FKSP.

V ostatních případech ustanovení ZDP limit nedává. S výjimkou tvorby FKSP, kdy je úprava v ZDP účinná již od roku 2004, lze daňový náklad aplikovat od 1. 1. 2006.

 • § 5 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., a § 5 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, definuje vyměřovací základ zaměstnance, z něhož je výše daňově účinné tvorby FKSP a sociálního fondu odvozena.

2006–2010 2011–2015 2016 2017–2018 
Daňově účinným nákladem částka ve výši 2 % vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení
 • na tvorbu FKSP,

 • na tvorbu sociálního fondu.

 
Daňově účinným nákladem částka ve výši 1 % vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení
 • na tvorbu FKSP,

 • na tvorbu sociálního fondu.

 
Daňově účinným nákladem částka ve výši 1,5 % vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení
 • na tvorbu FKSP,

 • na tvorbu sociálního fondu.

 
Daňově účinným nákladem částka výdaj na tvorbu FKSP a tvorbu sociálního fondu do procentní výše základního přídělu do FKSP stanoveného vyhláškou o FKSP.  

Komentář:

Výši tvorby FKSP upravuje § 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb. Ten také vymezuje tzv. základní nebo též povinný příděl, kterým je fond tvořen. Základní příděl se určí procentem z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť. Jeho výše se několikrát změnila (naposledy vyhláškou č. 353/2015 Sb.).

Do 2010 2011–2015 2016 2017–2018 
2 % 1 % 1,5 % 2 % 

Fond si vytvářejí organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky. Prostředky uložené na FKSP mohou být čerpány způsoby určenými ve zmíněné vyhlášce č. 114/2002 Sb.

Tvorba sociálního fondu veřejné vysoké školy je zakotvena v § 18 odst. 12 zákona č. 111/1998 Sb., o veřejných vysokých školách, do výše 2 % z ročního objemu nákladů veřejné vysoké školy zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.

Tvorbu sociálního fondu veřejné výzkumné instituce upravuje § 27 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Zdrojem sociálního fondu je základní příděl ve výši 2 % z ročního objemu nákladů veřejné výzkumné instituce zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a příděl ze zisku.