Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zmeny a doplnenia štandardu IAS 8 v roku 2018

29.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dňa 12. septembra 2017 Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (Rada IASB) zverejnila navrhované zmeny a doplnenia štandardu IAS 8, s cieľom pomôcť subjektom určiť rozdiel medzi účtovnou politikou a účtovným odhadom. Pripomienky sú očakávané do 15. januára 2018.

Pozadie 

Cieľom štandardu IAS 8 Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby je stanoviť kritériá výberu a zmien v účtovnej politike, vrátane postupov účtovania a zverejňovania zmien v účtovnej politike, zmien v účtovných odhadoch a opráv chýb. Tento štandard má za cieľ zvýšiť relevantnosť a spoľahlivosť účtovnej závierky účtovnej jednotky, ako aj vzájomnú porovnateľnosť účtovných závierok účtovnej jednotky za rôzne obdobia a porovnateľnosť s účtovnými závierkami iných účtovných jednotiek.

Požiadavky štandardov IFRS, najmä štandardu IAS 8, rozlišujú medzi tým, ako by účtovná jednotka mala vo svojich účtovných závierkach prezentovať a zverejňovať rôzne typy účtovných zmien. Zmeny účtovnej politiky musia byť aplikované retrospektívne, zatiaľ čo zmeny v účtovných odhadoch sa vykazujú prospektívne.

Definície

Účtovná politika sú špecifické princípy, východiská, konvencie, pravidlá a praktiky, ktoré účtovná jednotka uplatňuje pri zostavovaní a prezentácii účtovnej závierky.

Zmena v účtovnom odhade je úprava účtovnej hodnoty majetku alebo záväzkov, prípadne sumy vyjadrujúcej pravidelnú spotrebu určitého majetku, ktorá je výsledkom zhodnotenia súčasného stavu a očakávaných budúcich úžitkov a povinností v súvislosti s majetkom a záväzkami. Zmeny v účtovných odhadoch sú výsledkom nových informácií alebo nových okolností, a nepredstavujú teda opravy chýb.

Zmeny a doplnenia

Účtovné jednotky musia rozlišovať medzi účtovnou politikou a účtovnými odhadmi a bolo zistené, že pri tom aplikujú rôzne postupy. Výbor