Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Schválení účetní závěrky nebo výroční zprávy a způsoby zveřejňování

13.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5.4 Schválení účetní závěrky nebo výroční zprávy a způsoby zveřejňování

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Účetní závěrku a výroční zprávu schvaluje nejvyšší orgán účetní jednotky, tj. valná hromada a to do 6 měsíců po rozvahovém dni (§ 181 a § 403 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích). Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis, zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena (§ 21a ZoÚ).

Účetní jednotky podléhající auditu zveřejňují výroční zprávu a účetní závěrku:

  • po jejich ověření auditorem,

  • po jejich schválení příslušným orgánem,

  • ve lhůtě do 30 dnů od splnění obou výše uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví lhůtu jinou,

  • nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny.

Účetní jednotky musí zveřejnit účetní závěrku nebo výroční zprávu, i když nebyla ověřena auditorem a zákonným způsobem projednána a schválena. Toto musí být ale pro uživatele zcela zřetelně uvedeno. Má-li účetní jednotka povinnost auditu, nesmí zveřejnit informace, které nebyly ověřeny auditorem, způsobem, který by mohl uživatele uvést v omyl, že auditorem ověřeny byly. Rovněž musí uveřejnit informaci o tom, že zveřejňované údaje nebyly schváleny k tomu příslušným orgánem, pokud se tak stalo. Účetní jednotky, které nevyhotovují výroční zprávu, zveřejňují ve sbírce listin účetní závěrku. Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis (§ 21a odst. 9 ZoÚ). Povinnost zveřejnění je splněna dnem, kdy byla účetní závěrka nebo výroční zpráva předána rejstříkovému soudu k uložení do sbírky listin.

Účetní jednotky, na které se vztahuje zákon o cenných papírech, předávají výroční zprávu České národní bance a do sbírky listin je uložena jejím prostřednictvím.

Současně musí mít účetní jednotky podle § 31 ZoÚ uschovanou účetní závěrku a výroční zprávu po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

V návaznosti na povinnost zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv nutno ještě upozornit na § 37 odst. 1 písm. f) ZoÚ. V případě nezveřejnění účetní závěrky nebo výroční zprávy způsobem stanoveným tímto zákonem může být účetní jednotce uložena pokuta do výše 3 % hodnoty aktiv celkem. Pokuty vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad.


Předpisy (v platném znění):

  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ)

    • - § 21a – Způsoby zveřejňování