Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Sick days a daňová uznatelnost

15.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Sick days a daňová uznatelnost

Ing. Pavel Novák

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Jak je to s daňovou uznatelností u zaměstnaneckých benefitů? Jedná se mi hlavně o poskytnutí tzv. zdravotního volna (sick days), které budeme platit průměrem.

Odpověď

Daňová uznatelnost zaměstnaneckých benefitů u zaměstnavatele vyplývá zejména z ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) ZDP bodu 5. Podle tohoto ustanovení jsou výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, které se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem, také výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud ZDP nebo zvláštní zákon (např. zákoník práce ad.) nestanoví jinak. ZDP stanoví jinak např. v ustanovení § 25 odst. 1 písm. h) a písm. zm) a podle obecného ustanovení § 25 odst. 1 písm. j), které uvádí, že daňově účinným výdajem nejsou výdaje nad limity stanovené ZDP nebo zvláštními předpisy. Poskytnutí zaměstnaneckého benefitu, tzv. zdravotního volna (sick days), spadá pod zmíněné ustanovení § 24 ZDP. Stejně tak by tam padaly další zaměstnanecké benefity jako např.:

  • proplácení náhrady mzdy za čerpanou dovolenou poskytovanou nad rámec zákona (5 a další týden dovolené na zotavenou),

  • doprava zaměstnanců do zaměstnání a ze zaměstnání, úhrada jízdenek do zaměstnání za hromadnou dopravu,

  • hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako peněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti,

  • peněžní výdaje na výdaje (náklady) spojené s odborným rozvojem zaměstnanců podle jiného právního předpisu (např. § 230 ZP), pokud nesouvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele,

  • peněžní příspěvek na rekreaci,

  • peněžní příspěvek na sportovní a kulturní vyžití,

  • příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, na životní pojištění zaměstnance bez omezení výše,

  • peněžní příspěvek na úkony hrazené zaměstnancem ve zdravotním pojištění,

  • náhrada mzdy za první tři dny dočasné pracovní neschopnosti*),

  • zvýšená náhrada mzdy za 4. až 14. den pracovní neschopnosti, ad.

*) Platí do 30. 6. 2019

Důležité je, jak už bylo uvedeno, že poskytnutí výše uvedených plnění vyplývá buď z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tyto benefity jsou u zaměstnance zdaněny jako mzda (daň ze závislé činnosti a odvody zdravotního a sociálního pojištění).

Daňově uznatelnými výdaji (náklady) poskytnutých zaměstnavateli jako plnění svým zaměstnancům současným či budoucím jsou dále mj. např. výdaje (náklady) v souladu s ustanoveními § 24 odst. 2 písm. j) ZDP bodů 1 až 4 písm. zu).