dnes je 31.7.2021

Input:

Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancov

2.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.23.1 Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancov

Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO)       
Názov vnútropodnikovej smernice   Príspevok zamestnávateľa na stravnú jednotku   
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       

Článok I

Všeobecné ustanovenia


Právna úprava

Výdavky na stravovanie zamestnancov je pre zamestnávateľov upravené v 2 základných právnych normách:

 • z. NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. nesk. predpisov (§ 19 ods. 2 písm. c) ZP bod 5),

 • ďalej zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v zn. n. p. (ďalej z. o CN) a súvisiace opatrenia,

 • z. NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (§ 152 ZP)

Zákonník práce (ďalej len ZP): § 152 ZP – Stravovanie zamestnancov vymedzuje nasledovné:

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

Túto povinnosť má aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi.

Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny. Povinnosť zamestnávateľa ustanovená v prvej vete sa nevzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 3, len ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku alebo ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2, alebo ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom.

Zamestnávateľ poskytne finančný príspevok na stravovanie aj zamestnancovi pri výkone domáckej práce alebo telepráce, ak mu nezabezpečí stravovanie podľa odseku 2 alebo ak by stravovanie podľa odseku 2 bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.

Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov:

 1. upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci,
 2. umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom,
 3. rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie podľa odseku 3.

Zákon o dani z príjmov v uvedenom § 19 ZDP sa plne odvoláva na znenie § 152 ZP.

Dňa 1. 7. 2019 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. zo 4. júna 2019, ktorým sa upravila výška náhrad stravného pri tuzemských pracovných cestách nasledovne:

Časové pásmo Trvanie tuzemskej pracovnej cesty (v hod.) Suma stravného (v eur) 
1. časové pásmo  5 - 12  5,10  
2. časové pásmo  12 – 18  7,60  
3. časové pásmo  18 a viac  11,90  

V nadväznosti na tieto právne normy prijala/schválila naša účtovná jednotka túto smernicu:

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Účelom tejto smernice je uviesť postup pri poskytovaní náhrad stravného zamestnancom zo strany zamestnávateľa.

Na základe rozhodnutia manažmentu ÚJ sa zabezpečenie stravovania bude riadiť týmito zásadami v týchto bodoch:

 • Zabezpečenie stravovania zamestnancov spoločnosti XXX

 • Príspevok spoločnosti na stravovanie zamestnancov

 • Náhrady stravného zamestnancami

 • Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu

Článok II

Zabezpečenie stravovania zamestnancov

 • spoločnosť je povinná zabezpečiť stravovanie zamestnancom zamestnaných na pracovnú zmluvu, pokiaľ odpracujú v jednej zmene viac ako 4 hodiny,

 • spoločnosť zabezpečuje stravovanie na základe zmluvného vzťahu so sprostredkovateľskou organizáciou v zariadeniach verejného stravovania formou nákupu stravných poukážok (ďalej stravných lístkov) Poznámka: uvedie sa konkrétny spôsob zabezpečenia stravovania;

 • každý zamestnanec má nárok na stravné lístky v množstve rovnajúcom sa počtu odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, s výnimkou, ak zamestnanec bol na pracovnej ceste a bola mu priznaná náhrada stravného;

 • stravné lístky sa budú predávať zamestnancom na nadchádzajúci mesiac … (napr. 2) posledné pracovné dni bežného kalendárneho mesiaca (s uvedením priestoru, príp. času, počas ktorého sa budú predávať, ak nie je stravné zabezpečované napr. čipovými kartami cez terminál).

Článok III

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov

 • spoločnosť poskytne príspevok na stravovanie vo výške … menovitej hodnoty stravného lístka, najviac však do výšky stravného poskytovaného podľa zákona o cestovných náhradách pri pracovných cestách v trvaní 5 – 12 hodín (Poznámka: pre daňové účely platí: priznanie náhrad na náklady ÚJ sú vo výške max. 55 % z hodnoty 5,10 €/, 1 stravná jednotka, minimálne 55 % hodnoty stravy podľa Zákonníka práce § 152 ZP),

 • rozdiel medzi príspevkom z menovitej hodnoty stravného lístka a výškou limitu podľa zákona o cestovných náhradách a príspevku zamestnávateľa zo sociálneho fondu si hradí zamestnanec,

 • spôsob uhradenia záväzku zamestnanca vyplývajúceho zo stravovania sa stanoví v osobitných ustanoveniach pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce (v hotovosti, zrážkou zo mzdy).

Článok IV

Náhrady stravného zamestnancami

Zamestnanci spoločnosti uhradia záväzky zo stravovania do napríklad posledného dňa mesiaca, predchádzajúceho mesiac, za ktorý si obstarávajú stravné lístky v prípade, že úhrada bude realizovaná v hotovosti; v prípade zrážok náhrad za stravné lístky zo mzdy sa za deň úhrady záväzku považuje deň určený na výplatu miezd a zamestnávateľovi nevzniká nárok na náhradu penále z omeškania.


Pandémia COVID-19

Nárok na zabezpečenie stravovania jednou z vyššie uvedených foriem má aj zamestnanec pri výkone domáckej práce alebo telepráce.

Aj keď za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste (home office), ide o výkon práce, počas ktorého mu vzniká nárok na zabezpečenie stravovania podľa § 152 Zákonníka práce.

Upozorňujeme, že Zákonník práce dáva zamestnávateľovi možnosť po prerokovaní so zástupcami zamestnancov:

a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci,

b) umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom,

c) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie.

Článok V

Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu

Okrem príspevku na stravovanie, zamestnávateľ bude na každé jedlo (stravovaciu poukážku) prispievať aj zo sociálneho fondu vo výške ... (je možné uviesť konkrétnu sumu, napr. 0,30 eur na jedlo, alebo odkaz na príslušné ustanovenie kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu upravujúceho použitie sociálneho fondu).

Príspevok na stravné lístky bude poskytovaný:

 • mesačne,

 • štvrťročne,

 • ročne,

podľa rozhodnutia/ vzájomnej dohody medzi zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov.

Spoločnosť dané skutočnosti o príspevku zo sociálneho fondu na stravné lístky spresní v najneskôr do 25. februára (do tohto času účtovná jednotka pozná vymeriavací základ pre dotvorenie resp. Úpravu výšky SF). Výšku príspevku zo sociálneho fondu je možné aktuálne prispôsobiť podľa priebežného hodnotenia vývoja tvorby sociálneho fondu (napr. v prípade nástupu nových zamestnancov do trvalého pracovného pomeru).

Článok VI

Vedenie evidencie a zodpovednosť

Evidencia stravných lístkov sa vykonáva u osoby zodpovednej za pokladničnú hotovosť a ceniny.

Ceniny – stravné lístky sa budú preberať proti podpisu každého zamestnanca (v deň predaja) tak, aby stravné bolo zabezpečené od prvého pracovného dňa príslušného mesiaca.

Stravné lístky sa budú predávať v určených hodinách (v posledných 2-3 pracovných dňoch pred začatím nového mesiaca; vo výnimočných prípadoch (dočasná práceneschopnosť, plánovaná krátkodobá alebo dlhodobá pracovná cesta, úmrtie v rodine a pod.) možno stravné lístky predať aj počas mesiaca.

Osoba zodpovedná za predaj stravných lístkov je povinná vypísať príjmový pokladničný doklad každému zamestnancovi o prijatej úhrade za náhrady stravného vypočítané podľa článku IV tejto smernice.

Po skončení kalendárneho mesiaca osoba zodpovedná za evidenciu stravných lístkov je povinná odovzdať všetky podklady o čerpaní (predaji) stravných lístkov ako aj príjmové pokladničné doklady (po zaznamenaní príjmu do „Pokladničnej knihy”) na zaúčtovanie.