Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Smernica o prijatí nového zamestnanca z pohľadu ochrany osobných údajov

21.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3 Smernica o prijatí nového zamestnanca z pohľadu ochrany osobných údajov

PhDr. Anna Miklošová


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky  
Názov vnútropodnikovej smernice Doklady potrebné k prijatiu nového zamestnanca 
Číslo smernice  
Rozsah platnosti Záväzná 
Za správnosť smernice zodpovedá  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá  
Platnosť smernice pre obdobie Rok 2018 
Schválil  

Čl. I. ÚVODNÉ USTANOVENIE

S každým novým zamestnancom je uzatvorená pracovná zmluva.

Pracovná zmluva musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom spoločnosti.

Čl. II Povinnosti vedúceho oddelenia pri predložení pracovnej zmluvy na podpis

Každý vedúci pracovník, prijíma nového zamestnanca v .... kolách pohovoru.

Po úspešnom absolvovaní pohovoru predkladá ............. doklady potrebné na vypracovanie pracovnej zmluvy a osobného ohodnotenia mzdovej účtovníčke , ktorá vypracuje príslušnú pracovná zmluvu, resp. osobné ohodnotenie.

Na vytvorenie pracovnej zmluvy a zaevidovanie nového zamestnanca je potrebné predložiť nasledovné doklady:

  1. kópia občianskeho preukazu
  2. kópia poisteneckej kartičky
  3. životopis
  4. výpis z registra trestov nie starší ako 14 dní
  5. doklad o poslednom vzdelaní – originál alebo overenú kópiu
  6. zápočtový list
  7. posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce od svojho ošetrujúceho lekára
  8. potvrdenie z Úradu práce, ak bol uchádzač o zamestnanie evidovaný na Úrade práce

Mzdová účtovníčka po predložení príslušných dokladov pripraví pracovnú zmluvu, poprípade osobné ohodnotenie a najneskôr deň pred nástupom nového zamestnanca dá tieto náležitosti na podpis štatutárnemu zástupcovi spoločnosti alebo ním poverenej osobe na podpis v dvoch vyhotoveniach. Následne podpíše pracovnú zmluvu aj nový zamestnanec.

Jedno