Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Smernica o systéme spracovania účtovníctva v súlade s GDPR

21.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1 Smernica o systéme spracovania účtovníctva v súlade s GDPR

PhDr. Anna Miklošová


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky  
Názov vnútropodnikovej smernice Systém spracovania účtovníctva 
Číslo smernice  
Rozsah platnosti Záväzná 
Za správnosť smernice zodpovedá  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá  
Platnosť smernice pre obdobie Rok 2018 
Schválil  

Smernica má predovšetkým informačný a kontrolný význam. Jej súčasťou by malo byť uvedenie informácií o:

- spôsobe spracovania účtovníctva - účtovníctvo je vo ............ spracovávané interne (vlastnými pracovníkmi).

- spôsobe vedenia účtovníctva:

účtovníctvo je v spoločnosti ...........vedené, automatizovanou formou (výpočtovou technikou)- programové vybavenie ................. Prvotné účtovné doklady sú do softvéru zadávané ručne, automaticky je spracovaná agenda:

- odberateľské faktúry,(fakturácia, dobropisovanie aj účtovanie),

- účtovanie došlých platieb z bankového účtu.

Zoznam účtovných kníh

  1. Finančný denník – je účtovná kniha, ktorá preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov, ktoré vznikli v sledovanom účtovom období a sú usporiadané z vecného hľadiska ako súhrnný účtovný doklad
  2. Hlavná kniha – zahŕňa syntetické účty podľa účtového rozvrhu, ktorý obsahuje minimálne údaje:

- zostatky účtov ku dňu, ku ktorému bola prvýkrát zostavená hlavná kniha,

- súhrnné obraty strany MD a D účtov za kalendárny mesiac a od začiatku roka,

- zostatky účtov ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Preukaznosť účtovníctva spočíva okrem iného aj v tom, že z každého zápisu v hlavnej knihe je možné sa dostať k prvotnému dokladu, na základe ktorého bolo účtované.

c) Knihy analytickej evidencie –podrobne rozvádzajú zápisy v hlavnej knihe.

Knihy analytickej evidencie zabezpečujú podrobnejšie členenie pre syntetické účty vedené v hlavnej knihe. Hľadiská pre vytvorenie analytickej evidencie sú:

  • .........................

d) Účtový rozvrh – účtovná jednotka si ho spracuje v súlade s § 14 zákona o účtovníctve.

Účtovná jednotka môže každoročne účtový rozvrh dopĺňa a rozširuje o nové účty. Pokiaľ k 1. januáru bežného roka nedochádza k zmene účtového rozvrhu platného v predchádzajúcom roku, predĺži jeho platnosť do ďalšieho účtovného obdobia,

e) Číselné označenie dokladov – účtovná jednotka používa samostatné číselné označenie dokladov v samostatných číselných radách pre jednotlivé zberné účtovné doklady:

1) dodávateľské faktúry- tuzemské a zahraničné

2) odberateľské faktúry – samostatné číselné