Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Smernica o uplatnení NČZD pri výpočte preddavku na daň a priznanie daňového bonusu

6.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.16.1 Smernica o uplatnení NČZD pri výpočte preddavku na daň a priznanie daňového bonusu

Ing. Anna Križanová; JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Viera Mezeiová


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
    
Názov vnútropodnikovej smernice   Uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane pri výpočte preddavku na daň a priznanie daňového bonusu   
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       

Prevádzkovateľ ...............................(uviesť jeho presné označenie, sídlo) vydávam

prílohu č. 3 – k uplatňovaniu nezdaniteľnej časti základu dane pri výpočte preddavku na daň a priznanie daňového bonusu

Zamestnanec, ktorý vyplní vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, ak si uplatňuje daňový bonus na vyživované dieťa, je povinný preukázať splnenie podmienok na priznanie daňového bonusu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom tieto podmienky spĺňa. Na predložené doklady sa prihliadne začínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom ich zamestnanec preukázal. Ak zamestnanec nastúpi do zamestnania, na predložené doklady sa prihliadne už v kalendárnom mesiaci, v ktorom nastúpil do zamestnania, ale len vtedy, ak ich preukáže do konca tohto kalendárneho mesiaca a neuplatnil si ich v tomto kalendárnom mesiaci u iného zamestnávateľa. Ak je zamestnanec poberateľom starobného, predčasného starobného, výsluhového dôchodku alebo vyrovnávacieho príplatku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia k začiatku zdaňovacieho obdobia (1.1.), alebo ak mu tento dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období, je povinný túto skutočnosť oznámiť a preukázať.

Oprávnená osoba – zamestnanec mzdového oddelenia na základe vyhlásenia prihliadne pri výpočte preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na základe preukázania skutočností prihliadne pri výpočte preddavku