Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Spoločnosť v procese likvidácie

5.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.19.3 Spoločnosť v procese likvidácie

Ing. Jozef Pohlod

Dňom vstupu spoločnosti do likvidácie začína nové účtovné obdobie. Ku dňu vstupu do likvidácie zostaví likvidátor vstupnú súvahu – likvidačnú súvahu a spoločnosť otvorí účtovné knihy. Táto súvaha musí byť podložená inventarizáciou majetku a záväzkov, ktorá sa vykonala ku dňu vstupu do likvidácie. Uvedená povinnosť vyplýva účtovnej jednotke z ustanovenia § 16 ods. 7) ZÚ. Do 31. 12. 2011 bola účtovným jednotkám uložená povinnosť otvoriť účtovné knihy ku dňu vstupu do likvidácie v ustanovení § 16 ods. 1) PUP. Novelou zákona č. 547/2011 ZÚ sa táto povinnosť z ustanovenia § 16 ods. 1) vypustila a presunula sa do ustanovenia § 16 ods. 7) ZÚ, čím sa stanovilo jedno účtovné obdobie počas likvidácie. Účtovná jednotka otvorí účtovné knihy ku dňu vstupu do likvidácie a uzatvorí účtovné knihy ku dňu skončenia likvidácie.

Ku dňu vstupu do likvidácie zostaví účtovná jednotka otváraciu súvahu v zmysle § 17 ods.7 písm. b) zákona o účtovníctve, ktorá nadväzuje na mimoriadnu účtovnú závierku zostavenú ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie. Po zostavení otváracej súvahy účtovná jednotka otvorí účtovné knihy podľa § 16 ods.7 zákona o účtovníctve a účtuje o účtovných prípadoch. V priebehu likvidácie účtuje spoločnosť účtovné operácie súvisiace s likvidáciou. Okrem bežných účtovných prípadov, ako je napr. prijatie platby za pohľadávky, účtuje spoločnosť aj špecifické účtovné operácie, ako je napr. predaj majetku spoločnosti, či zúčtovanie nákladov spojených s likvidáciou.

Celý proces likvidácie spoločnosti z pohľadu účtovníctva smeruje k tomu, že dochádza k postupnému vysporiadaniu aktív a pasív spoločnosti, čo v konečnom dôsledku pri uzatvorení účtovníctva spoločnosti znamená, že je suma aktív a suma pasív rovnajúca sa nule. Od dňa vstupu do likvidácie až do skončenia likvidácie pokračuje účtovná jednotka v účtovaní účtovných prípadov súvisiacich s procesom likvidácie. Okrem bežných prevádzkových účtovných prípadov sa budú účtovať špecifické účtovné operácie súvisiace s likvidáciou spoločnosti ako sú inkasá pohľadávok, úhrady záväzkov, predaj hmotného a nehmotného majetku, plnenie záväzkov súvisiacich s prepustením zamestnancov. Počas likvidácie sa musia zrušiť opravné položky k majetku, rezervy a účty časového rozlíšenia, ktoré neboli zrušené pri vstupe spoločnosti do likvidácie.

V priebehu obdobia likvidácie účtovná jednotka na účely zistenia základu dane z príjmov zostavuje priebežnú účtovnú závierku podľa § 18 ods.1 zákona o účtovníctve. Priebežná účtovná závierka sa doručuje daňovému úradu v termíne na podanie daňového priznania, čo vyplýva z ustanovenia § 14 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov /vyčíslenie základu dane/.

Celý proces likvidácie obchodnej spoločnosti smeruje k postupnému vysporiadaniu účtov aktív a pasív, čo znamená, že ku dňu uzavretia účtovných kníh /ku dňu skončenia likvidácie/ by mali účty majetku a záväzkov vykazovať nulový zostatok okrem záväzku zo splatnej dane z príjmov, prípadne vykázaného likvidačného zostatku a odmeny likvidátora. Pokiaľ obchodná spoločnosť vykazuje ku dňu skončenia likvidácie zostatky niektorých iných účtov, uzavrie účtovné knihy s týmito zostatkami.

Likvidácia sa končí v zmysle § 75 ObchZ (Obchodného zákonníka) uložením likvidačného zostatku do úschovy podľa osobitného predpisu. Ku dňu skončenia likvidácie účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy a zostaví mimoriadnu účtovnú závierku. Táto mimoriadna účtovná závierka zostavená ku dňu skončenia likvidácie je poslednou účtovnou závierkou účtovnej jednotky, ktorá sa zrušuje likvidáciou.

Účtovné obdobie po vstupe do likvidácie končí dňom skončenia likvidácie. Zostaveniu mimoriadnej účtovnej závierky prechádza vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov spoločnosti v súlade s § 29 a § 30 zákona o účtovníctve.

Dňom skončenia likvidácie účtovná jednotka nezaniká. V zmysle § 28 ods.1 postupov účtovania na zabezpečenie vedenia účtovníctva do dňa zániku účtovnej jednotky sa otvoria účty majetku a záväzkov a účtuje sa o vysporiadaní daňovej povinnosti a vyplatení podielu spoločníkov na likvidačnom zostatku. Daľšia účtovná závierka ku dňu zániku účtovnej jednotky sa už nezostavuje. Účtovná jednotka je povinná v zmysle § 35 ods.5 zákona o účtovníctve pred svojím zánikom zabezpečiť uchovanie účtovnej závierky ako aj iných účtovných záznamov.

Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie, sa začína dňom jeho vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie, čo vyplýva z ustanovenia § 41 ods.4 ZDP. Ak sa likvidácia neskončí do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie.

Ak daňovník neskončí likvidáciu do 31. 12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do