dnes je 25.9.2020

Input:

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2017

30.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.1 Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2017

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult


Pri účtovaní časového rozlíšenia používame účty patriace do účtovej skupiny

38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Ide o nasledovné účty:

  • 381 – Náklady budúcich období

  • 382 – Komplexné náklady budúcich období

  • 383 – Výdavky budúcich období

  • 384 – Výnosy budúcich období

  • 385 – Príjmy budúcich období

Účet 381 – Náklady budúcich období

Náplňou účtu v zmysle § 56 ods. 2 postupov účtovania v znení neskorších predpisov sú výdavky uskutočnené v bežnom účtovnom období, ale týkajúce sa nákladov v budúcich účtovných obdobiach, a to konkrétnych účtov v účtovej triede 5. S účtovaním časového rozlíšenia sa účtovná jednotka môže stretnúť najmä v prípade vopred plateného nájomného za podnikateľské priestory alebo pri predplatnom (napr. noviny, odborná literatúra a pod.). Účtovná jednotka môže týmto spôsobom účtovať aj o vopred platenom poistnom či vopred platených iných službách.


Účt. doklad      Účtovný prípad      MD      D      
Účtovanie v bežnom účtovnom období      
FAD      Faktúra za prenájom kancelárskych priestorov za obdobie od 1. 12. 2016 do 30. 6. 2017 platená vopred:      
a) nájomné za 12/2016      518      321      
b) nájomné za 1 – 6/2017      381      321      
VBÚ      Úhrada FAD za prenájom kancelárskych priestorov za obdobie od 1. 12. 2016 do 30. 6. 2017      321      221      
Účtovanie v budúcich účtovných obdobiach      
IÚD      Zúčtovanie prenájmu v mesiacoch 1-6/2017      518      381      

Účet 382 – Komplexné náklady budúcich období

Na účte sa účtujú náklady budúcich období, ktoré sa sledujú vo vzťahu k danému účelu. Zaúčtovaniu vzniku komplexných nákladov budúcich období predchádza zaúčtovanie rôznych druhov nákladov so súvzťažnými zápismi na rôznych účtoch podľa druhu nákladu. Samotný vznik sa účtuje na ťarchu účtu 382 – Komplexné náklady budúcich období a v prospech účtu 655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období. Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období sa v ďalšom účtovnom období zaúčtuje na ťarchu účtu 555 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období a v prospech účtu 382 – Komplexné náklady budúcich období.


Účt. doklad      Účtovný prípad      MD      D      
Účtovanie v bežnom účtovnom období      
VBÚ FAD IÚD      Náklady spojené s prípravou novej výroby, ktorú chce ÚJ zahájiť v roku 2017 a vo vlastnej réžii:      
Rôzne náklady spojené s prípravou novej výroby      5xx      221/321/ 211/xxx      
IÚD      Vznik komplexných nákladov budúcich období      382      655      
Účtovanie v budúcich účtovných obdobiach      
IÚD      Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období do nákladov príslušného účtovného obdobia      555      382      

Účet 383 – Výdavky budúcich období

V zmysle § 56 ods. 7 postupov účtovania v znení neskorších predpisov sa na tomto účte účtuje časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia vzťahujúcich sa k výdavkom, ktoré nastanú až v určitých budúcich obdobiach. Účtovná jednotka sa s účtovaním o výdavkoch budúceho obdobia stretne predovšetkým pri nájomnom platenom pozadu, resp. iných službách platených pozadu. Zúčtovanie výdavkov budúcich období je účtovná jednotka povinná urobiť pri uskutočnení výdavku.


Účt. doklad      Účtovný prípad      MD      D      
Prenájom kancelárskych priestorov za obdobie od 1. 10. 2016 do 31. 1. 2017platené pozadu:      
Účtovanie v bežnom účtovnom období      
IÚD      Zaúčtovanie nájomného za 1-12/2016 do nákladov bežného účtovného obdobia      518      383      
Účtovanie v budúcich účtovných obdobiach      
FAD      Za prenájom kancelárskych priestorov platený pozadu za obdobie 1. 10. 2016 – 31. 1. 2017      
a) zúčtovanie výdavkov budúcich období      383      321      
b) nájomné za mesiac 1/2017      518      321      
VBÚ      Úhrada faktúry      321      221      

Účet 384 – Výnosy budúcich období

Účet sa využíva pri účtovaní príjmu vzniknutom v bežnom účtovnom období a vecne patriacom do výnosov v budúcich obdobiach, napr. nájomné, ktoré poskytla účtovná jednotka a prijala vopred, predplatné prijaté vopred alebo prijaté plnenie za služby, ktoré budú poskytnuté v budúcnosti. Ako výnosy budúcich období sa účtuje aj: zúčtovanie úrokov do finančných výnosov vzťahujúcich sa na budúce účtovné obdobie pri finančnom prenájme, suma paušálu prijatého vopred na zabezpečenie servisných služieb, prebytok dlhodobého odpisovaného majetku, zistený pri inventarizácii a dotácie na obstaranie dlhodobého majetku. Zúčtovanie výnosov budúcich období sa vykoná v období, s ktorým vecne súvisia. Na účte 384 – Výnosy budúcich období sa na účely zabezpečenia vecnej a časovej súvislosti účtujú účtovné prípady spojené s účtovaním dotácie na majetok a dotácie na úhradu nákladov podľa § 52a.


Účt. doklad      Účtovný prípad      MD      D      
Účtovanie v bežnom účtovnom období      
FAO      Prenájom kancelárskych priestorov za obdobie od 1. 12. 2016 do 30. 6. 2017 platené pozadu:      
a) nájomné za 12/2016      311      602      
b) nájomné za 1 – 6/2017      311      384      
VBÚ      Inkaso prenájmu kancelárskych priestorov za obdobie od 1. 12. 2016 do 30. 6. 2017      221      311      
Účtovanie v budúcich účtovných obdobiach      
IÚD      Zúčtovanie prenájmu v mesiacoch 1-6/2017      384      602      

Účet 385 – Príjmy budúcich období

Slúži v zmysle § 56 ods. 13 postupov účtovania v znení neskorších predpisov na zaúčtovanie časovo rozlíšených výnosov, ktoré časovo a vecne patria do bežného účtovného obdobia a týkajú sa príjmov v určitých budúcich obdobiach. Typickým príkladom príjmov budúcich období je nájomné prijaté pozadu alebo bankové úroky pripísané na účet pozadu.


Účt. doklad      Účtovný prípad      MD      D      
Prenájom kancelárskych priestorov za obdobie od 1. 10. 2016 do 31. 1. 2017 platené pozadu:      
Účtovanie v bežnom účtovnom období      
IÚD      Zaúčtovanie nájomného za 1-12/2016 do výnosov bežného účtovného obdobia      385      602      
Účtovanie v budúcich účtovných obdobiach      
FAO      Za prenájom kancelárskych priestorov platený pozadu za obdobie 1. 10. 2016 – 31. 1. 2017      
a) zúčtovanie výdavkov budúcich období      311      385      
b) nájomné za mesiac 1/2017      311      602      
VBÚ      Inkaso faktúry      221      311      

Od 1. 1. 2015  sa zjednodušilo účtovanie na účtoch časového rozlíšenia. Postarala sa o to novela postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo, ktorá do § 56 – Účty časového rozlíšenia, pridala nový odsek 14, podľa ktorého v mikro účtovných jednotkách nie je potrebné na účte časového rozlíšenia účtovať nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót, t. j., ide o náklady, resp. výnosy za prenájom, telefón, energie, poplatky za odpad či predplatné a pod. Vo veľkých účtovných jednotkách a v malých účtovných jednotkách sa náklady a výnosy časovo rozlišujú. Vo veľkých účtovných jednotkách a v malých účtovných jednotkách nie je potrebné časovo rozlišovať náklady a výnosy, ak