dnes je 30.7.2021

Input:

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2018

8.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.1 Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2018

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult;

Pri účtovaní časového rozlíšenia používame účty patriace do účtovej skupiny

38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Ide o nasledovné účty:

- 381 – Náklady budúcich období

- 382 – Komplexné náklady budúcich období

- 383 – Výdavky budúcich období

- 384 – Výnosy budúcich období

- 385 – Príjmy budúcich období

Účet 381 – Náklady budúcich období

Náplňou účtu v zmysle § 56 ods. 2 postupov účtovania v znení neskorších predpisov sú výdavky uskutočnené v bežnom účtovnom období, ale týkajúce sa nákladov v budúcich účtovných obdobiach, a to konkrétnych účtov v účtovej triede 5. S účtovaním časového rozlíšenia sa účtovná jednotka môže stretnúť najmä v prípade vopred plateného nájomného za podnikateľské priestory alebo pri predplatnom (napr. noviny, odborná literatúra a pod.). Účtovná jednotka môže týmto spôsobom účtovať aj o vopred platenom poistnom či vopred platených iných službách.


Účt. doklad  Účtovný prípad  MD  D  
Účtovanie v bežnom účtovnom období  
FAD  Faktúra za prenájom kancelárskych priestorov za obdobie od 1. 12. 2017 do 30. 6. 2018 platená vopred:  
a) nájomné za 12/2017  518  321  
b) nájomné za 1 – 6/2018  381  321  
VBÚ  Úhrada FAD za prenájom kancelárskych priestorov za obdobie od 1. 12. 2017 do 30. 6. 2018  321  221  
Účtovanie v budúcich účtovných obdobiach  
IÚD  Zúčtovanie prenájmu v mesiacoch 1-6/2018  518  381  

Účet 382 – Komplexné náklady budúcich období

Na účte sa účtujú náklady budúcich období, ktoré sa sledujú vo vzťahu k danému účelu. Zaúčtovaniu vzniku komplexných nákladov budúcich období predchádza zaúčtovanie rôznych druhov nákladov so súvzťažnými zápismi na rôznych účtoch podľa druhu nákladu. Samotný vznik sa účtuje na ťarchu účtu 382 – Komplexné náklady budúcich období a v prospech účtu 655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období. Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období sa v ďalšom účtovnom období zaúčtuje na ťarchu účtu 555 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období a v prospech účtu 382 – Komplexné náklady budúcich období.


Účt. doklad  Účtovný prípad  MD  D  
Účtovanie v bežnom účtovnom období  
VBÚ FAD IÚD  Náklady spojené s prípravou novej výroby, ktorú chce ÚJ začať v roku 2018 a vo vlastnej réžii:  
Rôzne náklady spojené s prípravou novej výroby  5xx  221/321/ 211/xxx  
IÚD  Vznik komplexných nákladov budúcich období  382  655  
Účtovanie v budúcich účtovných obdobiach  
IÚD  Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období do nákladov príslušného účtovného obdobia  555  382  

Účet 383 – Výdavky budúcich období

V zmysle § 56 ods. 7 postupov účtovania v znení neskorších predpisov sa na tomto účte účtuje časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia vzťahujúcich sa k výdavkom, ktoré nastanú až v určitých budúcich obdobiach. Účtovná jednotka sa s účtovaním o výdavkoch budúceho obdobia stretne predovšetkým pri nájomnom platenom pozadu, resp. iných službách platených pozadu. Zúčtovanie výdavkov budúcich období je účtovná jednotka povinná urobiť pri uskutočnení výdavku.


Účt. doklad  Účtovný prípad  MD  D  
Prenájom kancelárskych priestorov za obdobie od 1. 10. 2017 do 31. 1. 2018 platené pozadu:  
Účtovanie v bežnom účtovnom období  
IÚD  Zaúčtovanie nájomného za 1-12/2017 do nákladov bežného účtovného obdobia  518  383  
Účtovanie v budúcich účtovných obdobiach  
FAD  Za prenájom kancelárskych priestorov platený pozadu za obdobie 1. 10. 2017 – 31. 1. 2018  
a) zúčtovanie výdavkov budúcich období  383  321  
b) nájomné za mesiac 1/2018   518  321  
VBÚ  Úhrada faktúry  321  221  

Účet 384 – Výnosy budúcich období

Účet sa využíva pri účtovaní príjmu vzniknutom v bežnom účtovnom období a vecne patriacom do výnosov v budúcich obdobiach, napr. nájomné, ktoré poskytla účtovná jednotka a prijala vopred, predplatné prijaté vopred alebo prijaté plnenie za služby, ktoré budú poskytnuté v budúcnosti. Ako výnosy budúcich období sa účtuje aj: zúčtovanie úrokov do finančných výnosov vzťahujúcich sa na budúce účtovné obdobie pri finančnom prenájme, suma paušálu prijatého vopred na zabezpečenie servisných služieb, prebytok dlhodobého odpisovaného majetku, zistený pri inventarizácii a dotácie na obstaranie dlhodobého majetku. Zúčtovanie výnosov budúcich období sa vykoná v období, s ktorým vecne súvisia. Na účte 384 – Výnosy budúcich období sa na účely zabezpečenia vecnej a časovej súvislosti účtujú účtovné prípady spojené s účtovaním dotácie na majetok a dotácie na úhradu nákladov podľa § 52a.


Účt. doklad  Účtovný prípad  MD  D  
Účtovanie v bežnom účtovnom období  
FAO  Prenájom kancelárskych priestorov za obdobie od 1. 12. 2017 do 30. 6. 2018 platené pozadu:  
a) nájomné za 12/2017  311  602  
b) nájomné za 1 – 6/2018  311  384  
VBÚ  Inkaso prenájmu kancelárskych priestorov za obdobie od 1. 12. 2017 do 30. 6. 2018  221  311  
Účtovanie v budúcich účtovných obdobiach  
IÚD  Zúčtovanie prenájmu v mesiacoch 1-6/2018  384  602  

Účet 385 – Príjmy budúcich období

Slúži v zmysle § 56 ods. 13 postupov účtovania v znení neskorších predpisov na zaúčtovanie časovo rozlíšených výnosov, ktoré časovo a vecne patria do bežného účtovného obdobia a týkajú sa príjmov v určitých budúcich obdobiach. Typickým príkladom príjmov budúcich období je nájomné prijaté pozadu alebo bankové úroky pripísané na účet pozadu.


Účt. doklad  Účtovný prípad  MD  D  
Prenájom kancelárskych priestorov za obdobie od 1. 10. 2017 do 31. 1. 2018 platené pozadu:  
Účtovanie v bežnom účtovnom období  
IÚD  Zaúčtovanie nájomného za 1-12/2017 do výnosov bežného účtovného obdobia  385  602  
Účtovanie v budúcich účtovných obdobiach  
FAO  Za prenájom kancelárskych priestorov platený pozadu za obdobie 1. 10. 2017 – 31. 1. 2018  
a) zúčtovanie výdavkov budúcich období  311  385  
b) nájomné za mesiac 1/2018  311  602  
VBÚ  Inkaso faktúry  221  311  

Od 1. 1. 2015 sa zjednodušilo účtovanie na účtoch časového rozlíšenia. Postarala sa o to novela postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo, ktorá do § 56 –