dnes je 30.7.2021

Input:

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2019

11.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.1 Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2019

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Pri účtovaní časového rozlíšenia používame účty patriace do účtovej skupiny 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Ide o nasledovné účty:

  • 381 – Náklady budúcich období

  • 382 – Komplexné náklady budúcich období

  • 383 – Výdavky budúcich období

  • 384 – Výnosy budúcich období

  • 385 – Príjmy budúcich období

Účet 381 – Náklady budúcich období

Náplňou účtu v zmysle § 56 ods. 2 postupov účtovania v znení neskorších predpisov sú výdavky uskutočnené v bežnom účtovnom období, ale týkajúce sa nákladov v budúcich účtovných obdobiach, a to konkrétnych účtov v účtovej triede 5. S účtovaním časového rozlíšenia sa účtovná jednotka môže stretnúť najmä v prípade vopred plateného nájomného za podnikateľské priestory alebo pri predplatnom (napr. noviny, odborná literatúra a pod.). Účtovná jednotka môže týmto spôsobom účtovať aj o vopred platenom poistnom či vopred platených iných službách.

Účt. doklad Účtovný prípad      MD D 
Účtovanie v bežnom účtovnom období 
FAD  Faktúra za prenájom kancelárskych priestorov za obdobie od 1. 12. 2019 do 30. 6. 2020 platená vopred: 
a) nájomné za 12/2019      518  321  
b) nájomné za 1 – 6/2020      381 321  
VBÚ  Úhrada FAD za prenájom kancelárskych priestorov za obdobie od 1. 12. 2019 do 30. 6. 2020      321  221  
Účtovanie v budúcich účtovných obdobiach 
IÚD  Zúčtovanie prenájmu v mesiacoch 1 – 6/2020     518  381 

Účet 382 – Komplexné náklady budúcich období

Na účte sa účtujú náklady budúcich období, ktoré sa sledujú vo vzťahu k danému účelu. Zaúčtovaniu vzniku komplexných nákladov budúcich období predchádza zaúčtovanie rôznych druhov nákladov so súvzťažnými zápismi na rôznych účtoch podľa druhu nákladu. Samotný vznik sa účtuje na ťarchu účtu 382 – Komplexné náklady budúcich období a v prospech účtu 655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období. Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období sa v ďalšom účtovnom období zaúčtuje na ťarchu účtu 555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období a v prospech účtu 382 – Komplexné náklady budúcich období.

Účt. doklad Účtovný prípad      MD D 
Účtovanie v bežnom účtovnom období 
VBÚ FAD IÚD  Náklady spojené s prípravou novej výroby, ktorú chce ÚJ začať v roku 2019 a vo vlastnej réžii:  
Rôzne náklady spojené s prípravou novej výroby      5xx  221/321/ 211/xxx  
IÚD  Vznik komplexných nákladov budúcich období      382 655 
Účtovanie v budúcich účtovných obdobiach 
IÚD  Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období do nákladov príslušného účtovného obdobia      555 382 

Účet 383 – Výdavky budúcich období

V zmysle § 56 ods. 7 postupov účtovania v znení neskorších predpisov sa na tomto účte účtuje časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia vzťahujúcich sa k výdavkom, ktoré nastanú až v určitých budúcich obdobiach. Účtovná jednotka sa s účtovaním o výdavkoch budúceho obdobia stretne predovšetkým pri nájomnom platenom pozadu, resp. iných službách platených pozadu. Zúčtovanie výdavkov budúcich období je účtovná jednotka povinná urobiť pri uskutočnení výdavku.

Účt. doklad Účtovný prípad      MD      D      
Prenájom kancelárskych priestorov za obdobie od 1. 10. 2019 do 31. 1. 2020 platené pozadu: 
Účtovanie v bežnom účtovnom období 
IÚD  Zaúčtovanie nájomného za 1 – 12/2019 do nákladov bežného účtovného obdobia      518      383      
Účtovanie v budúcich účtovných obdobiach 
FAD  Za prenájom kancelárskych priestorov platený pozadu za obdobie 1. 10. 2019 – 31. 1. 2020  
a) zúčtovanie výdavkov budúcich období      383      321      
b) nájomné za mesiac 1/20120  518      321      
VBÚ  Úhrada faktúry      321      221      

Účet 384 – Výnosy budúcich období

Účet sa využíva pri účtovaní príjmu vzniknutom v bežnom účtovnom období a vecne patriacom do výnosov v budúcich obdobiach, napr. nájomné, ktoré poskytla účtovná jednotka a prijala vopred, predplatné prijaté vopred alebo prijaté plnenie za služby, ktoré budú poskytnuté v budúcnosti. Ako výnosy budúcich období sa účtuje aj: zúčtovanie úrokov do finančných výnosov vzťahujúcich sa na budúce účtovné obdobie pri finančnom prenájme, suma paušálu prijatého vopred na zabezpečenie servisných služieb, prebytok dlhodobého odpisovaného majetku, zistený pri inventarizácii a dotácie na obstaranie dlhodobého majetku. Zúčtovanie výnosov budúcich období sa vykoná v období, s ktorým vecne súvisia. Na účte 384 – Výnosy budúcich období sa na účely zabezpečenia vecnej a časovej súvislosti účtujú účtovné prípady spojené s účtovaním dotácie na majetok a dotácie na úhradu nákladov podľa § 52a.

Účt. doklad      Účtovný prípad      MD      D      
Účtovanie v bežnom účtovnom období     
FAO      Prenájom kancelárskych priestorov za obdobie od 1. 12. 2019 do 30. 6. 2020 platené pozadu:      
a) nájomné za 12/2019      311      602      
b) nájomné za 1 – 6/2020      311      384      
VBÚ      Inkaso prenájmu kancelárskych priestorov za obdobie od 1. 12. 2019 do 30. 6. 2020     221      311      
Účtovanie v budúcich účtovných obdobiach     
IÚD      Zúčtovanie prenájmu v mesiacoch 1 – 6/2020  384      602      

Účet 385 – Príjmy budúcich období

Slúži v zmysle § 56 ods. 13 postupov účtovania v znení neskorších predpisov na zaúčtovanie časovo rozlíšených výnosov, ktoré časovo a vecne patria do bežného účtovného obdobia a týkajú sa príjmov v určitých budúcich obdobiach. Typickým príkladom príjmov budúcich období je nájomné prijaté pozadu alebo bankové úroky pripísané na účet pozadu.

Účt. doklad Účtovný prípad      MD      D      
Prenájom kancelárskych priestorov za obdobie od 1. 10. 2019 do 31. 1. 2020 platené pozadu: 
Účtovanie v bežnom účtovnom období 
IÚD  Zaúčtovanie nájomného za 1 – 12/2019 do výnosov bežného účtovného obdobia      385      602      
Účtovanie v budúcich účtovných obdobiach 
FAO  Za prenájom kancelárskych priestorov platený pozadu za obdobie 1. 10. 2019– 31. 1. 2020    
a) zúčtovanie výdavkov budúcich období      311      385      
b) nájomné za mesiac 1/2020      311      602      
VBÚ  Inkaso faktúry      221      311      

Od 1. 1. 2015 sa zjednodušilo účtovanie na účtoch časového rozlíšenia. Postarala sa o to novela postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo, ktorá do § 56 – Účty časového rozlíšenia, pridala nový odsek 14, podľa ktorého v mikro účtovných jednotkách nie je potrebné na účte časového rozlíšenia účtovať nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót, t. j., ide