Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovanie daňovej licencie v roku 2017

14.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.17.1.1 Účtovanie daňovej licencie v roku 2017

Ing. Peter Horniaček

Všeobecne o daňovej licencii a jej platnosti

Daňová licencia (DL) predstavuje zákonom stanovenú minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí, ktorú platí daňovník – PO  za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré vykázal:

 • daňovú povinnosť nižšiu ako je stanovená výška DL alebo

 • nulovú daňovú povinnosť alebo

 • daňovú stratu.

Sumy DL sú odvodené od dvoch kritérií:

 • či je daňovník (PO) platiteľom DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia a 

 • od výšky dosiahnutého ročného obratu za zdaňovacie obdobie.

Sumy DL sú potom nasledovné:

Ročnýobrat Platiteľ DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia 
nie  áno  
neprevyšujúci 500 000 €  480 €  960 €  
viac ako 500 000 €  2 880 €  2 880 €  

Kladný rozdiel medzi DL a daňou vypočítanou v daňovom priznaní je možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola DL zaplatená na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu DL.

Inštitút DL bol novelou ZDP účinnou od 1. 1. 2018 zrušený. Daňovník so zdaňovacím obdobím:

 • kalendárny rok  bude platiť DL poslednýkrát za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2017 (t. j. pri podaní daňového priznania v roku 2018),

 • hospodársky rok bude platiť DL poslednýkrát za zdaňovacie obdobie končiace v priebehu roka 2018.

Aj keď inštitút DL bude počínajúc zdaňovacím obdobím začatým najskôr od 1. 1. 2018  zrušený a daňovník so zdaňovacím obdobím:

 • kalendárny rok zaplatil DL v rokoch 2015 až 2017,

 • hospodársky rok zaplatil DL v rokoch 2015 až 2018,

nárok na zápočet kladného rozdielu medzi DL a daňou vypočítanou v daňovom priznaní sa uplatní aj po 31. decembri 2017. Teda nárok na zápočet DL nezaniká ani po jej zrušení v zákone o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2018.

Účtovanie daňovej licencie

V súvislosti so zavedením daňovej licencie nebola do opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „PÚPP”), doplnená špecifická úprava účtovania, čo sa týka zaúčtovania tohto účtovného prípadu. Pri účtovaní daňovej licencie (t. j. minimálnej dane) sa postupuje pri uzavieraní účtovných kníh podľa:

 • § 73 ods. 1 PÚPP , keď táto daňová licencia sa zaúčtuje na ťarchu účtu 591- Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti,

 • § 52 ods. 2 PÚPP, keď pri uzavieraní účtovných kníh sa v prospech účtu 341  – Daň z príjmov účtuje záväzok účtovnej jednotky zo splatnej dane z príjmov voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov,

 • § 73 ods. 1 PÚPP, keď sa  výška splatnej dane z príjmov pri uzavretí účtovných kníh   účtuje na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 – Daň z príjmov.


Účtovanie DL

Platiteľovi DPH - s. r. o.  vznikla daňová povinnosť za rok 2016  vo výške 526,32 €, a preto musí zaplatiť DL v plnej výške 960 €. Otázkou je, kedy a ako spoločnosť  zaúčtuje predpis daňovej licencie za rok 2016, t. j. či zápis vykoná k 31. 12. 2016  alebo až v roku 2017?

Účtovný prípad Suma MD D 
Predpis DL (splatnej dane) zaúčtovaný pri uzavretí účtovných kníh v zmysle § 73 ods. 1 PÚPP, t. j. k 31. 12. 2016 960 591 341 

Obdobným spôsobom spoločnosť zaúčtuje predpis DL aj za rok 2017, ak by jej pri podaní daňového priznania v roku 2018 vznikla povinnosť platenia DL. Rok 2017 je posledným rokom, za ktorý sa bude účtovať o predpise DL, nakoľko inštitút DL je od roku 2018 zrušený.


Účtovanie DL po zápočte

Spoločnosť, ktorá nie je platiteľom DPH s ročným obratom neprevyšujúcim 500 tis. €,  vykázala v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2016 na r. 800 daň vo výške 1 200 € a zároveň si v plnej výške uplatnila zápočet DL vo výške 480 €, ktorú zaplatila za rok 2015. Ako bude o zápočte tejto dane účtovať k 31. 12. 2016?

Účtovanie splatnej dane k 31. 12. 2016 bude nasledovné:

Účtovný prípad Suma MD D 
Predpis výšky splatnej dane alebo DL z r. 1050 daňového priznania zaúčtovaný pri uzavretí účtovných kníh. k 31. 12. 2016 720 591 341 

Účtovanie splatnej dane v roku 2017 bude nasledovné:

Účtovný prípad Suma MD D 
Úhrada splatnej dane alebo DL v deň uskutočnenia platby správcovi dane 720 341 221 
 • § 10 ods. 9 písm. c) PÚPP, keď sa odložená daňová pohľadávka vzťahuje na možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období, čo sa vzťahuje aj na aplikáciu § 46b ods. 5 ZDP, tzn. možnosť započítania kladného rozdielu medzi DL a daňou vypočítanou v daňovom priznaní na daňovú povinnosť pred uplatnením