dnes je 12.7.2020

Input:

Účtovanie dotácií

19.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.5 Účtovanie dotácií

Ing. Dušan Dobšovič; Ing. Peter Horniaček

Spôsob účtovania dotácií je od 1. januára 2012 prepracovaný v novom ustanovení § 52a postupov účtovania. Novela upresnila predovšetkým moment, kedy účtovná jednotka účtuje nárok na dotáciu, ako aj techniku účtovania dotácie. Ak účtovná jednotka dostane dotáciu na majetok alebo úhradu nákladov, musí zabezpečiť nulový vplyv na výsledok hospodárenia. Uvedené sa zabezpečí účtovaním dotačných prostriedkov do výnosov v tom účtovnom období, v ktorom sa účtujú náklady v spojení s majetkom alebo v ktorom sa účtujú náklady na hospodársku činnosť. Na zabezpečenie uvedeného princípu slúži účet 384 – Výnosy budúcich období.

Účtovanie dotácií sa realizuje prostredníctvom účtovej skupiny 34 – Zúčtovanie daní a dotácií. Rozdelenie dotácií z účtovného pohľadu (§ 52a PUP) je z titulu poskytovateľa dotácie, resp. príspevku nasledovné:

  • dotácie zo štátneho rozpočtu (346),

  • ostatné dotácie (347).

Na účte 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje dotácia poskytovaná zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.. Na účte 347 – Ostatné dotácie sa účtuje dotácia poskytovaná z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.

Nárok na dotáciu sa účtuje na ťarchu účtu 346 alebo 347, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

V účtovníctve sa dotácia účtuje priamo v prospech účtu výnosov alebo v prospech účtu 384 - Výnosy budúcich období. Suma dotácie sa účtuje do výnosov systematicky v období zodpovedajúcemu vecnému a časovému súladu účtovania súvisiacich nákladov.

Dotácia na majetok spojená s kúpou, zhotovením alebo inou formou nadobudnutia majetku alebo technického zhodnotenia dlhodobého majetku, vrátane doplňujúcich podmienok, napríklad umiestnenia majetku, obdobia počas ktorého má byť majetok držaný, sa účtuje na ťarchu účtu 384, a

a) pri odpisovanom dlhodobom majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, a to systematicky a racionálne počas doby použiteľnosti majetku, kedy vznikajú súvisiace náklady (napríklad pripadajúca výška nákladov na odpisy, náklady na zostatkovú hodnotu pri vyradení majetku z účtovníctva). Pod súvisiacimi nákladmi sa rozumejú predovšetkým všetky náklady na účtovné odpisy dlhodobého majetku. Ak by prišlo k predaju dlhodobého majetku, pri účtovaní zostatkovej hodnoty dlhodobého majetku na účet 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa rozpustí aj hodnota na účte 384 so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648.

b) pri neodpisovanom majetku, ak sa vyžaduje splnenie určitých podmienok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, a to počas obdobia, v ktorom vznikajú náklady na splnenie týchto povinností (napríklad dotácia na pozemok s podmienkou postavenia stavby na tomto pozemku, sa účtuje do výnosov počas doby použiteľnosti stavby v nadväznosti na jej odpisovanie),

c) pri neodpisovanom majetku, v prospech vecne príslušného účtu výnosov, a to v účtovnom období, v ktorom je účtovaný súvisiaci náklad (napríklad spotreba majetku, zníženie stavu zásob vlastnej výroby z dôvodu predaja, náklad na vyradenie majetku z účtovníctva).

Dotácia na úhradu nákladov, ktorá kompenzuje konkrétne náklady spojené s činnosťou účtovnej jednotky, sa účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad. Pri účtovaní dotácie na úhradu nákladov sa na zabezpečenie vecnej a časovej súvislosti použije účtovanie na účte 384 - Výnosy budúcich období. Tieto sa rozpúšťajú v prospech vecne príslušného účtu výnosov, a to účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo účtu 668 - Ostatné finančné výnosy v účtovnom období, v ktorom sa účtujú kompenzované náklady.

Poskytnutá dotácia na úhradu nákladov, ktoré vznikli v minulosti, alebo dotácia poskytnutá s cieľom okamžitej finančnej pomoci, bez predpokladu budúcich súvisiacich nákladov, sa účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sú splnené podmienky na účtovanie nároku na dotáciu. Odpustenie pôžičky sa účtuje v čase splnenia podmienok na jej odpustenie v prospech účtu 668 - Ostatné finančné výnosy so súvzťažným zápisom na ťarchu záväzkového účtu, na ktorom sa účtuje pôžička.

Ak v čase tvorby rezervy na náklady, vzniká nárok na účtovanie dotácie, suma nároku na dotáciu sa zohľadňuje pri účtovaní výšky rezervy. Pri účtovaní použitia rezervy a účtovania presnej výšky záväzkov, sa účtuje na ťarchu účtu 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo účtu 347 - Ostatné dotácie so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Akciová spoločnosť zameraná svojou činnosťou na výskum liečiv získala dotáciu na obstaranie dlhodobého majetku zo štátneho rozpočtu na obstaranie prístroja na chemickú analýzu v hodnote 45 000 €. Ako túto dotáciu správne zaúčtovať? Aké sú daňové súvislosti takejto dotácie?

Nárok na dotáciu na obstaranie dlhodobého majetku zo štátneho rozpočtu je potrebné zaúčtovať na ťarchu účtu 346 so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384. Prijaté dotácie na obstaranie dlhodobého majetku sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z dlhodobého hmotného alebo dlhodobého nehmotného majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá, od doby uvedenia tohto majetku do užívania. Účtovať je teda potrebné nasledovne:

Text MD D Suma v € 
Faktúra za prístroj od dodávateľa   042  321  45 000  
Úhrada faktúry dodávateľovi   321  221  45 000  
Zaradenie prístroja do užívania   022  042  45 000  
Nárok na dotáciu   346  384  45 000  
Inkaso dotácie na bankový účet   221  346  45 000  
Daňové odpisy prístroja podľa odpisového plánu   551  082  3 825  
Rozpúšťanie výnosov budúcich období do výnosov bežného roka podľa výšky odpisov   384  648  3 825  

Z uvedeného účtovania prijatej dotácie na obstaranie dlhodobého majetku zo štátneho rozpočtu na nákup prístroja vidieť, že ide o výsledkovo neutrálnu operáciu. Prijatá dotácia na obstaranie dlhodobého majetku sa zaúčtuje na účet 384, ktorý sa zúčtuje do výnosov postupne v takej výške, ako vznikajú náklady účtovaním odpisov prístroja zakúpeného z tejto dotácie.

Z daňového hľadiska sa postupuje podľa § 17 ods. 3 písm. f) ZDP , v zmysle ktorého sa dotácia zahrnuje do základu dane počas doby odpisovania daného prístroja a vo výške rovnomerného odpisu vypočítaného podľa § 27 ZDP alebo zrýchleného odpisu vypočítaného podľa § 28 ZDP (záleží od toho, aký spôsob daňového odpisovania si daňový subjekt zvolí) alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie na obstaranie tohto majetku. Dotácia teda neovplyvní základ dane naraz, ale postupne podľa daňových odpisov zahrnovaných do základu dane v jednotlivých zdaňovacích obdobiach. To znamená, že v každom zdaňovacom období počas doby odpisovania sa do základu dane zahrnie časť dotácie, ktorá svojou výškou zodpovedá výške ročného daňového odpisu. V prípade, že účtovný odpis je odlišný od ročného daňového odpisu, je potrebné realizovať úpravu v daňovom priznaní prostredníctvom pripočítateľných a odpočítateľných položiek. Dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu európskych spoločenstiev a iných zdrojov sú predmetom dane a zdaniteľným príjmom v súlade so spôsobom ich účtovania, ak sú poskytnuté právnickým osobám. Rovnako výdavky k poskytnutým dotáciám sú daňovo uznanými výdavkami. 

Akciovej spoločnosti bolo prisľúbené poskytnutie štátnej dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku – čističky odpadových vôd (ČOV), ktorá pokryje 80% z ceny za výstavbu tohto objektu dodávateľským spôsobom. Na poskytnutie štátnej dotácie má akciová spoločnosť s príslušným správcom rozpočtovej kapitoly uzatvorenú a potvrdenú zmluvu.

V tomto roku sa však pravdepodobne príjmu štátnej dotácie z dôvodu časovej náročnosti spoločnosť nedočká. Ako je potrebné správne účtovne postupovať, keďže ČOV je uvedená do používania už v tomto roku a príjem dotácie sa zrealizuje v roku budúcom?

Text Suma v € MD D 
Rok 1    
Faktúra dodávateľa za výstavbu ČOV 100 000 042 321 
Úhrada faktúry dodávateľovi   100 000 321 221 
Zaradenie ČOV do užívania 100 000 021 042 
Zaúčtovanie zmluvne dohodnutého nároku na dotáciu 80 000 346 384 
Rovnomerné odpisy ČOV 5 000 551 081 
Zúčtovanie alikvotnej časti čas. rozlíšenia výnosov do výnosov bežného účtovného obdobia  5 000 384 648 
Rok 2      
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu   80 000 221 346 
Rovnomerné odpisy ČOV   5 000 551 081 
Zúčtovanie alikvotnej časti čas. rozlíšenia výnosov do výnosov bežného účtovného obdobia  5 000 384 648 

Stavebná spoločnosť získala dotáciu na obstaranie stavebného pozemku v hodnote 450 000 €, na ktorom plánuje v nasledujúcom roku ukončiť výstavbu skladu. Ako treba účtovať o predmetnej dotácii?

Spôsob účtovania dotácie prijatej na nákup stavebného pozemku bude nasledovný:

Text Suma v € MD D 
Rok 1 
Faktúra za obstaranie pozemku   45 000 031 321 
Úhrada faktúry dodávateľovi   45 000 321 221 
Inkaso dotácie na bankový účet   45 000 221 346 
Časové rozlíšenie výnosov budúcich období vo výške dotácie   45 000 346 384 
Rok 2 a ďalšie 
Odpisy stavby podľa odpisového plánu   22 500 551 081