dnes je 8.7.2020

Input:

Účtovanie nákladov súvisiacich s obstaraním, odpisovaním a vyradením strojov, prístrojov a zariadení

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.1 Účtovanie nákladov súvisiacich s obstaraním, odpisovaním a vyradením strojov, prístrojov a zariadení

Ing. Jitka Meluchová

PhD.

Príklad č. 1


Spoločnosť ARO, s.r.o. vyrába nábytok a z dôvodu inovácie výrobného programu obstarala nové stroje, prístroje a zariadenia. Spoločnosť ARO, s.r.o. má v internej smernici stanovené, že stroje, prístroje a zariadenia, ktorých obstarávacia cena je rovná alebo nižšia ako 1 700 EUR bude považovať na zásobu, ktorá bude následne účtovaná do spotreby.

Spoločnosť ARO, s.r.o., je platiteľom dane z pridanej hodnoty.


Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí patria medzi dlhodobý hmotný majetok, ak majú:

- samostatné technicko-ekonomické určenie,

- dobu použiteľnosti dlhšiu ako 1 rok,

- obstarávaciu cenu vyššiu ako 1 700 €.

Ak je ich cena rovná alebo nižšia ako 1 700 €, účtovná jednotka ich môže považovať za dlhodobý hmotný majetok alebo za zásobu.

 

Samostatnými hnuteľnými vecami sú napr. stroje, prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky a pod..

Súborom hnuteľných vecí je časť výrobného alebo iného celku napr. technologické linky, počítačová sieť a pod..


Použité skratky v príklade:

IÚD - Interný účtovný doklad

JCD -Jednotná colná deklarácia

VPD - Výdavkový pokladničný doklad

PFA - Prijatá faktúra

PoZ - Protokol o zaradení dlhodobého majetku

VBÚ - Výpis z bankového účtu

ODP - Odpisový plán dlhodobého majetku


321/1 - Dodávatelia - tuzemskí

321/2- Dodávatelia - zahraniční

Odpisový plán

Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje:

  1. očakávané použitie majetku a intenzita jeho používania,

  2. očakávané fyzické opotrebenie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho používania (smennosť prevádzky, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva a pod.),

  3. technické a morálne zastarávanie,

  4. zákonné alebo iné obmedzenia súvisiace používaním majetku,

  5. rôzna doba použiteľnosti a rôzny priebeh opotrebenia jednotlivých oddeliteľných súčastí hmotného majetku podľa potrieb účtovnej jednotky (tzv. komponentné odpisovanie).


Hmotný majetok s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 EUR a dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok možno podľa postupov účtovania pre podnikateľov zaúčtovať ako zásobu. Táto kategória majetku nespĺňa podmienky stanovené zákonom o dani z príjmov pre posúdenie hmotného majetku ako majetku odpisovaného. Problematiku tohto majetku zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) osobitne neupravuje. Preto pri daňovom posúdení tohto majetku sa vychádza zo základných ustanovení zákona o dani z príjmov, t.j. z:

  1. § 2 písm. i/, ktorý definuje daňový výdavok ako výdavok, ktorý je preukázateľne vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenia a udržanie príjmov a je zaúčtovaní v účtovníctve daňovníka,

  2. § 17 ods. 1 písm. b/ , ktorý ustanovuje, že základom dane je výsledok hospodárenia zistený z riadne vedeného účtovníctva.

Príklad č. 2


V súvislosti s modernizáciou strojového parku sa rozhodla spoločnosť ARO, s.r.o. vyradiť z používania nasledujúce stroje prístroje a zariadenia zaúčtované na syntetickom účte 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí.


022/1 - Hobľovací stroj 16 000 EUR

082/1 - Oprávky k hobľovaciemu stroju 10 000 EUR

022/2 - Motorová píla 4 800 EUR

082/2 - Oprávky k motorovej píle 4 000 EUR

022/3 - Odvetvovací stroj 10 000 EUR

082/3- Oprávky k odvetvovaciemu stroju 6 000 EUR

022/4 - Rezačka 3 000 EUR

082/4 - Oprávky k rezačke 2 800 EUR


V prípade predaja alebo darovania dlhodobého majetku je potrebné účtovať aj o záväzku z DPH, nakoľko si spoločnosť odpočítala DPH na vstupe pri obstaraní.


Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov je darovanie tovaru a dlhodobého hmotného majetku považované za dodanie tovaru za protihodnotu. Je teda potrebné z tejto transakcie odviesť DPH.

Pri majetku, ktorým je podľa zákona o dani z príjmov (§ 22) odpisovaný majetok, je základom DPH pri jeho darovaní zostatková cena zistená podľa § 25 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Toto ustanovenie definuje zostatkovú cenu ako rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. a).


Podľa § 36 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva sa dlhodobý majetok vyraďuje predajom, likvidáciou, vydaním alebo prevodom podľa osobitných predpisov, darovaním, vkladom dlhodobého majetku do inej obchodnej spoločnosti alebo družstva, v dôsledku škody alebo manka, preradením z podnikania do osobného užívania a delimitáciou.

 

Zostatková cena HM s NM

Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom alebo likvidáciou (§ 19 ods. 3 písm. b/ zákona o dani z príjmov) je daňovým výdavkom v plnej výške. Rovnako je posudzovaná aj pomerná časť zostatkovej ceny, ktorá sa vzťahuje k predanej alebo likvidovanej časti hmotného majetku.

Daňový výdavok

Daňovým výdavkom je aj zostatková cena alebo obstarávacia cena hmotného majetku bezodplatne odovzdaného do vlastníctva organizácie zabezpečujúcej jeho ďalšie využitie (napríklad energetické zariadenia a prípojky, vodovodné a kanalizačné prípojky a účelové komunikácie.

Zostatková cena

Zostatkovú cenu majetku vyradeného z dôvodu škody je možné zahrnúť do daňových výdavkov len do výšky príjmov z náhrad zahrnovaných do základu dane vrátane prijatých náhrad z predaja vyradeného majetku.

Výnimka

Výnimkou je zostatková cena majetku , na ktorom vznikla škoda v dôsledku živelných pohrôm alebo škoda spôsobená neznámym páchateľom podľa doloženého potvrdenia od polície.


Zostatková cena alebo vstupná cena darovaného majetku zaúčtovaná na účte 543 - Dary je nedaňovým výdavkom (§ 21 ods. 1 zákona o dani z príjmov), to znamená, že je v plnej výške pripočítateľnou položkou pri zisťovaní základu dane z príjmov.

Príklad č. 3


Spoločnosť DELTA, s.r.o. platiteľ DPH má v evidencii špeciálny prístroj zaradený do užívania 1.1.2010 v obstarávacej cene 5 000 EUR. Doposiaľ vytvorené oprávky k prístroju zaúčtované za rok 2010 boli vo výške 1 250 EUR. Pri inventarizácii spoločnosť zistila, že očakávané budúce ekonomické úžitky z používanie špeciálneho prístroja sa predpokladajú iba vo výške 70% zostatkovej ceny, ktorou je prístroj ocenený v účtovníctve.

Spoločnosť DELTA, s.r.o. túto skutočnosť zohľadnila pri zostavení účtovnej závierky za rok 2010 nasledovne:

Riešenie

Obstarávacia cena: 5 000 €

Zostatková cena: 3 750 € (5 000 - 1 250)

Očakávané ekonomické úžitky: 2 625 € (70% zostatkovej ceny)

Vytvorená opravná položka: 1 125 € (30% zostatkovej ceny)


Účtovanie v roku 2010

V nasledujúcom roku sa spoločnosť DELTA, s.r.o. rozhodla, že špeciálny prístroj predá nakoľko zmenila výrobný program a už ho nevyužíva. Dňa 1.3.2011 vystavila faktúru spoločnosti PRAGA, a.s., ktorá ho odkúpila za cenu 3 200 EUR bez DPH.

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami spoločnosti DELTA, s.r.o. vznikli nasledujúce účtovné prípady:


Účtovanie v roku 2011

Použité skratky v príklade:

IÚD - Interný účtovný doklad

VFA - Vystavená faktúra

PoV - Protokol o vyradení dlhodobého majetku