dnes je 8.7.2020

Input:

Účtovanie nákladov súvisiacich s obstaraním, odpisovaním a vyradením strojov, prístrojov a zariadení

2.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.1 Účtovanie nákladov súvisiacich s obstaraním, odpisovaním a vyradením strojov, prístrojov a zariadení

Ing. Jitka Meluchová; Ing. Jozef Pohlod


Príklad č. 1

Spoločnosť ARO, s. r. o., vyrába nábytok a z dôvodu inovácie výrobného programu obstarala nové stroje, prístroje a zariadenia. Spoločnosť ARO, s. r. o., má v internej smernici stanovené, že stroje, prístroje a zariadenia, ktorých obstarávacia cena je rovná alebo nižšia ako 1 700,00 € bude považovať na zásobu, ktorá bude následne účtovaná do spotreby.

Spoločnosť ARO, s. r. o., je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí patria medzi dlhodobý hmotný majetok, ak majú:

  • samostatné technicko-ekonomické určenie,

  • dobu použiteľnosti dlhšiu ako 1 rok,

  • obstarávaciu cenu vyššiu ako 1 700,00 €.

Ak je ich cena rovná alebo nižšia ako 1 700,00 €, účtovná jednotka ich môže považovať za dlhodobý hmotný majetok alebo za zásobu.

Samostatnými hnuteľnými vecami sú napr. stroje, prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky a pod.

Súborom hnuteľných vecí je časť výrobného alebo iného celku napr. technologické linky, počítačová sieť a pod.

P.č. Doklad Text Suma v € MD D 
1.  PFA  Prijatá faktúra za nákup hobľovacieho stroja zo zahraničia v sume 26800 USD, kurz ECB 1 EUR = 1,34 USD  20 000  042  321/2  
2.  VBÚ  Poskytnutý bankový úver na nákup hobľovacieho stroja (splatný o 10 mesiacov)  20 000  221  231  
3.  IÚD  Preprava hobľovacieho stroja vlastnou autodopravou  500  042  622  
4.  VBÚ  Úroky z úveru vyčíslené do času uvedenia hobľovacieho stroja do používania, pri ktorých sa spoločnosť ARO, s.r.o. nerozhodla zahrnúť ich do obstarávacej ceny  120  562  221  
5.  VPD  Montáž hobľovacieho stroja uhradená v hotovosti (dodávateľ montáže nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty)  200  042  211  
6.  JCD  Výmer colného orgánu na dovezený hobľovací stroj:
a) clo
b) celková DPH
c) suma záväzku  

2 000
4 400
6 400  

042
343
-  

-
-
379  
7.  VBÚ  Úhrada faktúry za hobľovací stroj 26 800 USD, kurz komerčnej banky 1 EUR = 1,25 USD  21 440  321/2  221  
8.  IÚD  Zúčtovanie kurzového rozdielu- kurzovej straty  1 440  563  321/2  
9.  PoZ  Zaradenie hobľovacieho stroja do používania  22 700  022  042  
10-  ODP  Zaúčtovanie mesačných odpisov hobľovacieho stroja za prvý mesiac používania, zvolený rovnomerný odpis pri predpokladanej dobe používania 4 roky (22 700/48 mesiacov)  473  551  082  
11.  PFA  Obstaranie motorovej píly, ktorú bude spoločnosť používať dlhšie ako 1 rok  1 420  112  321/1  
12.  IÚD  Zaúčtovanie motorovej píly do nákladov  1 420  501  112  

Použité skratky v príklade:

IÚD - interný účtovný doklad

JCD -jednotná colná deklarácia

VPD - výdavkový pokladničný doklad

PFA - prijatá faktúra

PoZ - protokol o zaradení dlhodobého majetku

VBÚ - výpis z bankového účtu

ODP - odpisový plán dlhodobého majetku

321/1 - dodávatelia - tuzemskí

321/2- dodávatelia - zahraniční

Odpisový plán

Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje:

a) očakávané použitie majetku a intenzita jeho používania,

b) očakávané fyzické opotrebenie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho používania (zmennosť prevádzky, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva a pod.),

c) technické a morálne zastarávanie,

d) zákonné alebo iné obmedzenia súvisiace s používaním majetku,

e) rôzna doba použiteľnosti a rôzny priebeh opotrebenia jednotlivých oddeliteľných súčastí hmotného majetku podľa potrieb účtovnej jednotky (tzv. komponentné odpisovanie).

Hmotný majetok s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700,00 € a dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok možno podľa postupov účtovania pre podnikateľov zaúčtovať ako zásobu. Táto kategória majetku nespĺňa podmienky stanovené zákonom o dani z príjmov pre posúdenie hmotného majetku ako majetku odpisovaného. Problematiku tohto majetku zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) osobitne neupravuje. Preto pri daňovom posúdení tohto majetku sa vychádza zo základných ustanovení zákona o dani z príjmov, t. j. z:

a) § 2 písm. i), ktorý definuje daňový výdavok ako výdavok, ktorý je preukázateľne vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenia a udržanie príjmov a je zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka,

b) § 17 ods. 1 písm. b), ktorý ustanovuje, že základom dane je výsledok hospodárenia zistený z riadne vedeného účtovníctva.


Príklad č. 2

V súvislosti s modernizáciou strojového parku sa rozhodla spoločnosť ARO, s. r. o., vyradiť z používania nasledujúce stroje prístroje a zariadenia zaúčtované na syntetickom účte 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí.

022/1 - Hobľovací stroj 16 000,00 €

082/1 - Oprávky k hobľovaciemu stroju 10 000,00 €

022/2 - Motorová píla 4 800,00 €

082/2 - Oprávky k motorovej píle 4 000,00 €

022/3 - Odvetvovací stroj 10 000,00 €

082/3- Oprávky k odvetvovaciemu stroju 6 000,00 €

022/4 - Rezačka 3 000,00 €

082/4 - Oprávky k rezačke 2 800,00 €

P.č. Doklad Text Suma v € MD D 
1.  IÚD  Doúčtovanie zostatkovej ceny hobľovacieho stroja z dôvodu jeho predaja  6 000  541  082/1  
2.  IÚD  Vyradenie z účtovníctva v obstarávacej cene  16 000  082/1  022/1  
3.  VFA  Tržba z predaja hobľovacieho stroja
a) predajná cena
b) DPH
c) fakturovaná suma spolu  

6 500
1 300
7 800  

-
-
315  

641
343
-  
4.  IÚD  Doúčtovanie zostatkovej ceny motorovej píly z dôvodu jej úplného opotrebenia - likvidácia  800  551  082/2  
5.  IÚD  Vyradenie z účtovníctva v obstarávacej cene  4 800  082/2  022/2  
6.  IÚD  Doúčtovanie zostatkovej ceny odvetvovacieho stroja z dôvodu jeho darovania
a) zostatková cena
b) daň z pridanej hodnoty zo zostatkovej ceny  


4 000
800  


543
543  


082/3
343  
7.  IÚD  Vyradenie z účtovníctva v obstarávacej cene  10 000  082/3  022/3  
8.  IÚD   Doúčtovanie zostatkovej ceny rezačky z dôvodu škody, ktorá je neopraviteľná  200  549  082/4  
9.  IÚD  Vyradenie z účtovníctva v obstarávacej cene  3 000  082/4  022/4  

V prípade predaja alebo darovania dlhodobého majetku je potrebné účtovať aj o záväzku z DPH, nakoľko si spoločnosť odpočítala DPH na vstupe pri obstaraní.

Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov je darovanie tovaru a dlhodobého hmotného majetku považované za dodanie tovaru za protihodnotu. Je teda potrebné z tejto transakcie odviesť DPH.

Pri majetku, ktorým je podľa zákona o dani z príjmov (§ 22 ZDP) odpisovaný majetok, je základom DPH pri jeho darovaní zostatková cena zistená podľa § 25 ods. 3 ZDP zákona o dani z príjmov. Toto ustanovenie definuje zostatkovú cenu ako rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. a).

Podľa § 36 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva sa dlhodobý majetok vyraďuje predajom, likvidáciou, vydaním alebo prevodom podľa osobitných predpisov, darovaním, vkladom dlhodobého majetku do inej obchodnej spoločnosti alebo družstva, v dôsledku škody alebo manka, preradením z podnikania do osobného užívania a delimitáciou.

Zostatková cena HM s NM

Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom alebo likvidáciou (§ 19 ods. 3 písm. b) ZDP zákona o dani z príjmov) je daňovým výdavkom v plnej výške. Rovnako je posudzovaná aj pomerná časť zostatkovej ceny, ktorá sa vzťahuje na predanú alebo likvidovanú časť hmotného majetku.

Daňový výdavok

Daňovým výdavkom je aj zostatková cena alebo obstarávacia cena hmotného majetku bezodplatne odovzdaného do vlastníctva organizácie zabezpečujúcej jeho ďalšie využitie (napríklad energetické zariadenia a prípojky, vodovodné a kanalizačné prípojky a účelové komunikácie).

Zostatková cena

Zostatkovú cenu majetku vyradeného z dôvodu škody je možné zahrnúť do daňových výdavkov len do výšky príjmov z náhrad zahrnovaných do základu dane vrátane prijatých náhrad z predaja vyradeného majetku.

Výnimka

Výnimkou je zostatková cena majetku, na ktorom vznikla škoda v dôsledku živelných pohrôm alebo škoda spôsobená neznámym páchateľom podľa doloženého potvrdenia od polície.

Zostatková cena alebo vstupná cena darovaného majetku zaúčtovaná na účte 543 – Dary je nedaňovým výdavkom (§ 21 ods. 1 ZDP zákona o dani z príjmov), to znamená, že je v plnej výške pripočítateľnou položkou pri zisťovaní základu dane z príjmov.


Príklad č. 3

Spoločnosť DELTA, s. r. o., platiteľ DPH vykonala k 31. 12. 2019 inventarizáciu majetku a záväzkov a zistila nasledujúce inventarizačné rozdiely:

Inventarizačné rozdiely:

1.