dnes je 6.8.2020

Input:

Účtovanie platby platobnou kartou v tuzemsku a v zahraničí v roku 2018

11.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.11.1.2 Účtovanie platby platobnou kartou v tuzemsku a v zahraničí v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová

Platobné karty nám zabezpečujú prístup k finančným prostriedkom prostredníctvom bankomatov, ale môžeme nimi realizovať aj bezhotovostné platby na rôznych obchodných miestach prostredníctvom platobných terminálov a tiež umožňujú uskutočňovať finančné transakcie cez internetové portály.

Pre platiteľa DPH, ktorý platí v hotovosti, resp. platobnou kartou, je potrebné si dávať pozor aj na § 74 ods. 3 zákona o DPH, z ktorého vyplýva, že ak je vyhotovená zjednodušená faktúra (napríklad doklad z registračnej pokladnice) a platiteľ DPH kupujúci si chce uplatňovať odpočítanie dane na vstupe do akej hodnoty platenej sumy v hotovosti, resp. platby platobnou kartou, sa bude považovať zjednodušená faktúra za faktúru, nakoľko v záujme zabráneniu zneužívania dokladov z ERP pri uplatnení odpočtu dane sa akceptuje doklad z ERP ako náhrada za riadnu faktúru, len ak celková cena tovaru alebo služby vrátane DPH je najviac:

- 1 000 EUR pri platbe v hotovosti,

- 1 600 EUR pri platbe inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (napríklad platobnými kartami).


Zjednodušenou faktúrou je aj doklad z registračnej pokladnice. Pre zjednodušené faktúry je charakteristické, že neobsahujú najmä identifikáciu odberateľa.

Nakoľko v prípade, ak daná transakcia stanoví, že nad takúto hodnotu už nie je postačujúca zjednodušená faktúra (čiže napríklad aj bežný klasický doklad z registračnej pokladnice), musí odberateľ (platiteľ dane) disponovať riadnou faktúrou pre účely odpočtu DPH na vstupe, t. j., ak si chce nárokovať DPH na vstupe, musí od dodávateľa požadovať vyhotovenie riadnej faktúry a ak platí napríklad túto riadnu faktúru v hotovosti, dodávateľ mu vystaví z registračnej pokladnice doklad „úhrada faktúry”.

§ 74 ods. 3 zákona o DPH, platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, môžu vyhotoviť zjednodušenú faktúru, ktorá neobsahuje všetky údaje podľa § 74 odseku 1 zákona o DPH. Zjednodušenou faktúrou je:

a) doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur; doklad nemusí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. b) a jednotkovú cenu podľa odseku 1 písm. g),

b) doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou podľa osobitného predpisu, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 EUR alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 EUR a doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bez obslužné čerpanie pohonných látok, ak cena tovaru vrátane dane uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 EUR; doklad nemusí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. b) a jednotkovú cenu podľa odseku 1 písm. g),

c) faktúra podľa § 71 ods. 2; faktúra musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia.


Podnikateľ (platiteľ DPH) predal tovar FO (podnikateľovi) v hodnote 1 601 EUR. V tomto prípade podnikateľ uhradí platbu platobnou kartou. Aký doklad vystavujeme z ERP/VRP?

Riešenie:

V tomto prípade ide o bezhotovostnú platbu, avšak vzhľadom k tomu, že platiteľ dodal tovar podnikateľovi a úhrada platobnou kartou je viac ako 1 600 EUR, je platiteľ DPH povinný vyhotoviť faktúru v súlade so zákonom o DPH s predpísanými náležitosťami (to znamená, že nemôže vyhotoviť len zjednodušenú faktúru, ktorá by neobsahovala identifikačné údaje odberateľa a jednotkovú cenu).

Úhradu predmetnej faktúry platobnou kartou platiteľ DPH zaeviduje v ERP/VRP, pričom vyhotoví doklad podľa § 8 ods. 2 zákona o ERP, ktorý nebude obsahovať údaje o DPH.

Aký je rozdiel medzi debetnou a kreditnou platobnou kartou?

Debetná platobná karta

Debetná platobná karta je karta, prostredníctvom ktorej môžeme čerpať finančné prostriedky zo svojho účtu, t. j. pri platbe podnikateľ čerpá vlastné finančné prostriedky zo svojho bežného podnikateľského účtu. Banka vo väčšine prípadov stanovuje denný limit čerpania a čerpanie z účtu je zvyčajne povolené maximálne do výšky finančných prostriedkov na účte a výšky dohodnutého denného limitu. Niektoré podnikateľské účty majú povolenie aj čerpanie kontokorentu. Kontokorent je forma bežného podnikateľského účtu, pri ktorom sa môže podnikateľ dostať aj do záporného zostatku na účte, tzv. debetu, ktorý je tiež dohodnutý v zmluvných podmienkach. Debetnú platobnú kartu získavame takmer automaticky ako súčasť nášho bežného účtu.

Kreditná platobná karta

Kreditná karta sa nám môže zdať na prvý pohľad rovnaká ako klasická debetná karta ku účtu. Kreditná karta ale má pridelený určitý kredit, resp. úver, ktorý nám umožňuje platiť alebo vyberať v hotovosti aj v prípade, že nedisponujeme dostatočnými prostriedkami na účte, to znamená, že ide o cudzí zdroj krytia a účtovnej jednotke vzniká záväzok voči banke splatiť čerpané peňažné prostriedky. Podnikateľ pri úhrade kreditnou kartou za materiál, tovar, služby, resp. pri výbere čerpá cudzie finančné prostriedky. Kreditná karta má pridelený úverový limit, ktorý je zmluvne dohodnutý s bankou. Tento úver je úročený úrokovou sadzbou, ktorá je obvykle uvádzaná v mesačnom vyjadrení. Keďže ide najmä o úver krátkodobého charakteru a k jeho splateniu dochádza väčšinou v kratšom časovom období než je jeden rok, banky poskytujú aj bezúročné obdobie, ak je splatený úver v kratšom časovom období napríklad do 40 dní, 47 dní a môže byť aj do 51 dní – v závislosti od banky a druhu produktu kreditnej karty. Výber kreditnou kartou z bankomatu, ktorý je možný, sa ale neodporúča, pretože sú s tým spojené vyššie poplatky a zväčša sa naň ani nevzťahuje tzv. bezúročné obdobie. Kreditnú kartu dostaneme bez nutnosti založenia bežného účtu. Pre kreditnú kartu sa otvára úverový účet.

Rozdiely medzi účtovaním platobnej karty a kreditnej karty

Účtovanie kreditnej karty

Podľa § 47 ods. 4 Postupov účtovania pre podnikateľov, pri účtovaní platieb kreditnou kartou používame účet 231 – Krátkodobé bankové úvery.

Kreditnú kartu používa podnikateľ na realizáciu nákupov a na konci zúčtovacieho obdobia banka pošle výpis ku kreditnej karte o výške vyčerpaného úveru a poplatkoch s ním spojených, informácie o možnostiach a dĺžke splácania úveru, niektoré produkty umožňujú flexibilitu v splácaní, t. j., vy sa rozhodujete, koľko z požičanej sumy zaplatíte. V každom mesiaci môžete uhradiť ľubovoľnú sumu nad rámec minimálnej splátky, a to až do výšky celej dlžnej sumy (resp. tieto podmienky sú upravené aj v zmluve).

Účtovný prípad Suma MD D 
Nákup PHM kreditnou platobnou kartou  60 EUR  501  231  
12 EUR (20 % DPH)  343  231  
Nákup tovaru  14 EUR  131 al. 504  231  
2,80 (20 % DPH)  343  231  
Výber peňazí z bankomatu z kreditnej karty  200 EUR  261  231  
211  261  
Doplnenie finančných prostriedkov karty z bežného bankového účtu  Splátka podľa dohody s bankou  231, resp. cez účet 261  221  
261  221  
231  261  

Účtovanie debetnej karty

Účtovanie debetnej karty - 1. alternatíva

Účtovný prípad suma MD D 
Nákup PHM debetnou platobnou kartou (doklad z registračnej pokladnice)  60 EUR  501  261  
12 EUR (20 % DPH)  343  261  
Nákup tovaru (doklad z registračnej pokladnice)  14 EUR  131 al. 504  261  
2,80 (20 % DPH)  343  261  
Odpísanie sumy z účtu  88,80 EUR  261  221  
Výber peňazí z bankomatu debetnou kartou do pokladnice  200 EUR  261  221  
211  261  

2. alternatíva: V prípade, ak podľa internej smernice zamestnanec používa platobnú kartu vydanú k účtu zamestnávateľa, potom každá platba vykonaná zamestnancom sa až do predloženia vyúčtovania, t. j. do predloženia preukazného účtovného dokladu považuje za preddavok na vyúčtovanie. Poskytnutie preddavku formou použitia platobnej karty zamestnávateľa MD 335/DAL 221.

Použitie platobnej karty zamestnancom, ktorý má súhlas na používanie platobnej karty

Účtovný prípad Suma MD D 
Odpísanie platby z účtu (použitie platobnej karty zamestnancom)  72 EUR  335  221  
Nákup PHM debetnou platobnou kartou (doklad z registračnej pokladnice predložený zamestnancom)  60 EUR  501  335  
12 EUR (20 % DPH)  343  335  

Platobná karta použitá pri zahraničnej pracovnej ceste

Ak zamestnávateľ zapožičia platobnú kartu zamestnancovi, pričom zamestnanec touto platobnou kartou platí všetky výdavky spojené s pracovnou cestou, zamestnávateľ mu v zmysle zákona o cestovných náhradách poskytuje preddavok. Vyplýva to z § 36 ods. 2 zákona o cestovných náhradách.

Podľa § 36 ods. 1 zákona o cestovných náhradách je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok na cestovné náhrady do sumy predpokladaných náhrad pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu a pri vyslaní do štátu Európskej únie.

Podľa § 36 ods. 2 zákona o cestovných náhradách, preddavok alebo jeho časť môže zamestnávateľ po dohode so zamestnancom poskytnúť aj:

a) formou cestovného šeku,

b) zapožičaním platobnej bankovej karty zamestnávateľa alebo medzinárodnej platobnej bankovej karty zamestnávateľa,

c) prevodom na účet zamestnanca vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky v eurách alebo prevodom na účet zamestnanca vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky v cudzej mene.

Preddavok na stravné zamestnávateľ poskytuje v mene ustanovenej pre jednotlivé krajiny opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Stravné podľa tohto opatrenia MF SR môže byť ustanovené:

- v mene euro (napr. Maďarsko, Rakúsko, Nemecko),

- v cudzej mene (napr. Švajčiarsko, Česká republika, Anglicko).

Zamestnávateľ sa v prípade potreby môže podľa § 36 ods. 6 zákona o cestovných náhradách so zamestnancom dohodnúť na poskytnutí preddavku na stravné v inej mene, ako je mena ustanovená pre jednotlivé krajiny podľa opatrenia MF SR. Na daný účel je v zmysle uvedeného ustanovenia určený kurz, ktorým je referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS, ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa zahraničná pracovná cesta alebo iná skutočnosť zakladajúca nárok na stravné začala. Suma stravného sa určí prepočtom hodnoty stravného v eurách na dohodnutú cudziu menu alebo naopak, alebo prepočtom hodnoty stravného v cudzej mene na inú cudziu menu. Záväzok z nároku na stravné vzniká v dohodnutej