dnes je 5.4.2020
Input:

Účtovanie platieb kreditnou kartou v roku 2020

25.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.1.1 Účtovanie platieb kreditnou kartou v roku 2020

Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.

Kreditná karta k podnikateľskému účtu predstavuje formu úverovania na základe zmluvne dohodnutých podmienok s príslušnou bankou. Ide o poskytnutie finančného úveru, od momentu uskutočnenia platby držiteľom kreditnej karty (fyzickou osobou - podnikateľom, zamestnancom alebo členom štatutárneho orgánu spoločnosti, napr. konateľom) do momentu splatenia čerpaných finančných prostriedkov. V praxi sa stretávame s nasledujúcimi základnými podmienkami pri používaní kreditných kariet k podnikateľskému účtu:

  • Revolvingový typ úveru, pri ktorom splatením úverového rámca je možné znovu úver čerpať;

  • Obdobie úveru je dané platnosťou kreditnej karty (zvyčajne 3 roky);

  • Úverový limit v závislosti od bonity podnikateľa a konkrétnych podmienok banky;

  • Denný hotovostný limit;

  • Bezúročné obdobie, zvyčajne od 30 až do 50 dní;

  • Základná a sankčná úroková sadzba;

  • Odmena za každú platbu kartou v percentuálnej výške.

1. Účtovanie platieb kreditnou kartou v sústave jednoduchého účtovníctva

V zmysle § 4 ods. 1 písm. b) postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva sa v peňažnom denníku účtujú príjmy a výdavky na účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk vrátane úverov. V peňažnom denníku sa účtuje na základe výpisu z bežného účtu (ďalej len „VBÚ”) a na základe výpisu z úverového účtu (ďalej len „VÚÚ”). Každý pohyb peňažných prostriedkov na úverovom účte je potrebné zaúčtovať v peňažnom denníku. V súlade s § 6 ods. 13 postupov účtovania sa pre každý účet v banke (v tomto prípade úverový účet a bežný účet) otvorí kniha účet v banke.

V § 12 ods. 5 postupov účtovania je uvedené účtovanie pri platbe platobnou kartou – pri platbe platobnou kartou sa v peňažnom denníku odberateľa účtuje priebežná položka na strane výdavku v sume uhradenej platby a v členení podľa § 4 ods. 6 písm. e) alebo písm. g). Na základe výpisu z banky sa účtuje v deň zúčtovania platby výdavok z účtu v banke a priebežná položka na strane príjmu. Uvedené účtovanie prostredníctvom priebežných položiek rieši preklenutie časového nesúladu realizácie skutočného výdavku a odpísania peňažných prostriedkov z účtu v banke. Tento nesúlad vzniká pri platbe platobnou kartou vydanou k bežnému účtu ako aj pri platbe kreditnou kartou. Preto postup účtovania pri platbe platobnou kartou v § 12 ods. 5 postupov účtovania je možné aplikovať aj pri platbe kreditnou (platobnou) kartou.

V nadväznosti na uvedené výdavky na zahraničnej pracovnej ceste platené kreditnou kartou sa zaúčtujú v súlade s § 12 ods. 5 postupov účtovania, tzn. pri platbe kreditnou platobnou kartou sa v peňažnom denníku účtuje priebežná položka na strane výdavku a v členení na výdavok zahrnovaný do základu dane z príjmov alebo výdavok nezahrnovaný do základu dane z príjmov na základe dokladu preukazujúceho vynaloženie výdavku.


Podnikateľ fyzická osoba dňa 20. januára 2020 zaplatil kreditnou kartou na čerpacej stanici za tankovanie pohonných látok, dokladom na zaúčtovanie je doklad z čerpacej stanici o zaplatení pohonných látok vyhotovený on-line pokladnicou eKASA. Následne na základe VÚÚ sa zaúčtuje v deň zúčtovania platby výdavok z úverového účtu v banke a priebežná položka na strane príjmu (platba súvisiaca s nákupom pohonných látok, ktorá je zaúčtovaná do výdavkov 20. januára 2020, pričom zúčtovaná, resp. odpísaná z úverového účtu dňa 21. januára 2020, čo znamená úbytok peňažných prostriedkov z úverového účtu). Vzhľadom na to, že uskutočnením platby kreditnou kartou dochádza k poskytnutiu úveru, je potrebné v deň platby kreditnou kartou zaúčtovať v knihe záväzkov záväzok z úveru voči banke. Splácanie poskytnutého úveru sa zaúčtuje na základe VBÚ a VÚÚ, a to prostredníctvom priebežných položiek v zmysle § 4 ods. 3 postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva. Výdavok z bežného účtu na základe VBÚ a priebežná položka príjem; príjem na úverový účet na základe VÚÚ a priebežná položka výdavok. Zároveň sa v knihe záväzkov zaúčtuje zníženie záväzku voči banke z poskytnutého úveru.

2. Účtovanie platieb kreditnou kartou v sústave podvojného účtovníctva

V zmysle § 47 ods. 4 Postupov účtovania v sústave podvojného účtovníctva sa platby kreditnou kartou účtujú v prospech účtu 231 – Krátkodobé bankové úvery so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov alebo majetku. Účtovná jednotka účtuje o čerpaní úveru, resp. o jeho splatení prostredníctvom výpisu z úverového účtu ku kreditnej karte.

V zmysle § 46 a § 47 postupov účtovania v sústave podvojného účtovníctva sa na preklenutie časového nesúladu medzi vkladmi, výbermi peňazí, šekov a iných hotovostí a prijatím príslušných bankových výpisov účtovnou jednotkou sa používa účtová skupina 26 – Prevody medzi finančnými účtami. Obdobne sa tu sledujú účtovné prípady, pri ktorých dochádza k časovému nesúladu pri prevodoch medzi účtami účtovej jednotky v bankách. Na účte 261 – Peniaze na ceste sa účtujú peniaze na ceste.

K časovému nesúladu medzi platbami kreditnou kartou a prijatím príslušného výpisu z úverového účtu sa používa účet 261 – Peniaze na ceste.


Spoločnosť s ručením obmedzeným poskytla finančnému riaditeľovi kreditnú kartu, ktorej je aj držiteľom s bezúročným obdobím 30 dní, s odmenou za každú platbu kreditnou kartou vo výške 1 %. Základná úroková sadzba je stanovená na 8 % p. a. pri prekročení úverového limitu vo výške 5 000 € mesačne.

Účtovný prípad Suma v € MD D