dnes je 30.7.2021

Input:

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018

12.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.1.1 Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová

Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti.

Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti – pri majetku spoločnosti to je napríklad požiar na budove, zásah bleskom, víchrica.

Škodová udalosť vznikne vtedy, keď nastane škoda, ktorá musí mať náhodnú povahu (nevieme, či nastane a kedy nastane). Poistná udalosť je taká škodová udalosť, pri ktorej vzniká právo na poistné plnenie.

Takmer všetky daňové subjekty, ktoré majú vo svojom majetku autá, uzatvárajú okrem povinného zmluvného poistenia aj havarijné poistenie áut, ktorého úlohou je poskytnúť poistné plnenie majiteľovi motorového vozidla v prípade poistnej udalosti (v prípade poškodenia, zničenia alebo odcudzenia (krádeže) motorového vozidla, taktiež môže ísť o škody v dôsledku živelnej udalosti, krádeže, lúpeže, vandalizmu alebo dopravná nehoda.

Ďalším častým poistením je napríklad poistenie stavieb, ktoré zabezpečí spoločnosti dostatok finančných prostriedkov na obnovu poškodenej alebo zničenej nehnuteľnosti v dôsledku živelnej udalosti a dôležité poistenie je aj poistenie zariadení a zásob (napríklad pred krádežou alebo poškodením v prípade krádeže, živelnou udalosťou).

Poistná udalosť z pohľadu zákona o dani z príjmov, účtovníctva a zákona o DPH

Zákon o dani z príjmov rieši daňové posúdenie pre manko a škodu na majetku v paragrafoch (§ 19 ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov, v § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov a v § 21 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov.

Škoda je definovaná v § 26 ods. 6 ZoÚ ako neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Účtovanie mánk a škôd upravuje § 68 postupov účtovania PÚ a do 31. 12. 2014 aj § 72 postupov účtovania v PÚ:

549 - Manká a škody – podľa § 68 ods. 8 Postupov účtovania v PÚ sa na tomto účte účtuje neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie zásob alebo krádež zásob.

Na tomto účte sa tiež účtuje aj DPH, ktorú je účtovná jednotka povinná v súlade s § 53 ods. 5 ZDPH odviesť. Uvedené je to v § 52 ods. 10 postupov účtovania v PÚ a preto odvod DPH vo výške odpočítanej dane z pridanej hodnoty (§ 53 ods. 5 ZDPH) účtujeme na ťarchu účtu 549 - Manká a škody so súvzťažným zápisom v prospech účtu 343 - Daň z pridanej hodnoty (MD 549/ DAL 343).


1. Upozorňujeme na skutočnosť, ktorá sa týka preukazovania, či ide o krádež alebo nie, že nie je podstatné, či táto skutočnosť bola nahlásená na polícií alebo nie – istým spôsobom to vyplýva z rozsudku súdneho dvora vo veci C-550/11, kde súdny dvor konštatuje, že na to, aby mal platiteľ povinnosť odviesť daň po odpočítaní dane z dôvodu, že tovar bol ukradnutý, nie sú dôležité okolnosti, ktoré charakterizujú krádež (teda či ide o nahlásenú alebo nenahlásenú krádež).

2. Taktiež upozorňujeme aj na skutočnosť, že platiteľ dane si musí vždy vedieť obhájiť, resp. zdokumentovať dôvod vzniku manka, resp. že materiál, tovar bol naozaj vyradený z dôvodu poškodenia, atď., pretože ak by to bolo vo veľkej mier, často sa opakujúce, resp. nepreukazné, tak upozorňujeme aj na § 8 ods. 3 ZDPH, ktorý nám hovorí: „Ak platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, dodá tovar na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo dodá tovar na ďalší iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu. A to znamená, že správca dane by posúdil túto skutočnosť ako bezodplatné dodanie a dorubil by daňovému subjektu DPH na výstupe.

POZOR: § 72 postupov účtovania v PÚ, účty 58x – Mimoriadne náklady boli od roku 2015 zrušené: 582 – Škody (z dôvodu mimoriadnych príčin, ako je napr. živelná pohroma) od 1. 1. 2015 je účet 582 vypustený z Rámcovej účtovej osnovy, (od 1. 1. 2015 sa už účtuje na účtoch 548, 549).

V prípade účtovania plnení od poisťovní v súvislosti so vzniknutými škodami je potrebné vychádzať z § 48 ods. 3 postupov účtovania v PÚ, podľa ktorého, ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka, výška pohľadávky sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu a pohľadávka sa účtuje na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisí a vedie sa na samostatnom analytickom účte. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad, ak do dňa zostavenia účtovnej závierku účtovná jednotka získala informáciu o výške tržby z predaja majetku, ktorým účtovná jednotka predala pred dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Tento paragraf sa teda bude týkať aj účtovania predpisu náhrady škody od poisťovní v súvislosti so vzniknutými škodami, ktoré je potrebné účtovať k súvahovému dňu zápisom 378/648.

Za škodu sa nepovažuje také poškodenie majetku, ktoré je možné odstrániť opravou. Náklady, ktoré nám vzniknú z dôvodu opráv, sú v plnej miere daňové a na ich výšku nemá vplyv ani to, do akej výšky je preplatená škoda poisťovňou (keďže účtovná jednotka musí akceptovať zmluvne dohodnutú spoluúčasť).

Podľa § 19 ods. 3 písm. d) ZDP je daňovým výdavkom aj zostatková cena hmotného a nehmotného majetku vyradeného z dôvodu škody do výšky príjmov z náhrad zahrnovaných do základu dane vrátane prijatých úhrad z predaja vyradeného majetku s výnimkou písmena g) zákona o dani z príjmov.

Takže obmedzujúce ustanovenie v § 19 ods. 3 písm. d) ZDP sa nebude vzťahovať na škody na hmotnom a nehmotnom majetku, ktorý upravuje v § 19 ods. 3 písm. g) ZDP, kde v tomto prípade je uznaným daňovým výdavkom plná výška bez ohľadu na to, či došlo ku náhrade škody a v akej výške. Ide o škody, ktoré vznikli z dôvodu živelnej pohromy (nezavinený požiar, výbuch, víchrica a daňovník bude musieť vedieť preukázať, že išlo o živelnú pohromu a že škoda vznikla z dôvodu tejto živelnej pohromy, napríklad požiar bol spôsobený bleskom) a škoda spôsobená neznámym páchateľom, ktorá bola potvrdená aj políciou. Ak je škoda spôsobená neznámym páchateľom tak v tomto prípade je daňovník povinný oprávnenosť zahrnutia škody do daňových výdavkov preukázať potvrdením polície, z ktorého bude zrejmé, že škoda bola spôsobená neznámym páchateľom.

Písmeno g) v § 19 ods. 3 ZDP – vyradenie z dôvodu nezavinenej škody nám hovorí, že daňovým výdavkom sú škody nezavinené daňovníkom:

  1. vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, napríklad zemetrasenia, povodne, krupobitia, lavíny alebo blesku,
  2. spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou.

Podľa § 26 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa škodou na majetku rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Inventarizáciou zistené odcudzenie alebo zistená strata majetku je manko.

Ďalej je v zákone o dani z príjmov upravené manko a škoda aj v § 21 ods. 2 písm. e) ZDP, kde sa vysvetľuje, čo nie je daňovým výdavkom:

Podľa § 21 ods. 2 písm. e) ZDP daňovými výdavkami nie sú – manká a škody presahujúce prijaté náhrady s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. g), stratného v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odvodnených noriem úbytkov tovaru určených daňovníkom a s výnimkou nezavinených úhynov zvierat, ktoré nie sú na účely tohto zákona hmotným majetkom; škodou nie je preukázaný úhyn alebo nutná porážka zvieraťa zo základného stáda.

Do základu dane môžeme teda zahrnúť manká a škody len do výšky prijatých náhrad ( od poisťovne, zamestnanca, predaj na náhradné diely, predaj druhotnej suroviny). Výnimkou sú nezavinené škody, ktoré sú riešené v § 19 ods. 3 písm. g) ZDP, stratné v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnenej normy úbytkov tovaru a nezavinené úhyny zvierat, ktoré nie sú na daňové účely hmotným majetkom.


Havária na firemnom aute v roku 2018 bola posúdená ako neopraviteľná. Autoopravovňa však odkúpila toto auto na náhradné diely:

  • v cene 2 000 EUR (bez DPH, ide o neplatiteľa DPH) (MD 311/ DAL 648),

  • obstarávacia cena auta bola 40 000 EUR, zostatková cena účtovná bola 549/082 = 20 000 EUR, daňová zostatková cena auta k 1. 1. 2018 (t. j. stav DZC k 31. 12. 2017) bola 15 000 EUR.

Auto nebolo poistené a preto uplatníme § 19 ods. 3 písm. d) ZDP a § 21 ods. 2 písm. e) ZDP, § 22 ods. 11 ZDP.

Účtovná jednotka musí uskutočniť pri daňovom posúdení tieto 2 kroky:

  • 1. krok – porovnanie DZC 15 000 EUR ku UZC 20 000 EUR, 5 000 EUR pripočítateľná položka,

  • 2. krok – porovnanie DZC 15 000 EUR ku výške príjmov z úhrad (kúpa autoopravovňou), čo je (15 000 EUR – 2 000 EUR), 13 000 EUR je pripočítateľná položka.

Účtovný prípad Suma MD DAL 
Havária na motorovom vozidle(neodstrániteľná škoda)  Zostatková cena účtovná20 000 EUR  549  082  
Vyradenie auta z majetku  40 000 EUR  082  022  
Vrak bol predaný na náhradné diely(predávajúci je neplatiteľ DPH)  2 000 EUR  311  648  

V prípade neodstrániteľnej škody, kedy bolo auto úplne zničené a bolo účtované o škode na účte 549/082 a vyradenie auta 082/022, pri daňovom posúdení postupuje účtovná jednotka v súlade s § 19 ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov (daňovým výdavkom je aj zostatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku vyradeného z dôvodu škody do výšky príjmov z náhrad zahrňovaných do základu dane vrátane prijatých úhrad z predaja vyradeného majetku s výnimkou uvedenou v písmene g) – v písmene g) sú uvedené škody nezavinené daňovníkom ako je živelná pohroma, škoda spôsobená neznámym páchateľom.


Najčastejšou poistnou udalosťou je poškodenie motorového vozidla pri havárii, kedy nejde o neodstrániteľné poškodenie. Spoločnosti ABC, s. r. o., ktorá je platiteľom DPH, bola spôsobená v roku 2018 škoda na motorovom vozidle. Spoločnosť mala uzatvorené havarijné poistenie.

Účtovný prípad Suma MD DAL 
Havária na motorovom vozidla(dodávateľská faktúra za opravu)  Základ dane ......... 5 000 EUR  511  321  
DPH 20 % ............ 1 000 EUR  343  321  
BV – úhrada faktúry  6 000 EUR  321  221  
Uplatnenie si náhrady škody z uzatvoreného havarijného poistenia  Poisťovňa zohľadní dohodnutú spoluúčasťNáhrada škody ..... 4 800 EUR  378  648  
Úhrada od poisťovne  4 800 EUR  221  378  

Škoda je definovaná v § 26 ods. 6 ZoÚ ako neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Inventarizáciou zistené odcudzenie alebo zistená strata majetku je manko.

Za škodu sa nepovažuje také poškodenie majetku, ktoré je možné odstrániť opravou (v danom príklade oprava auta bola účtovaná na účte 511). Náklady, ktoré nám vzniknú z dôvodu opráv sú v plnej miere daňové a na ich výšku nemá vplyv ani to, do akej výšky je preplatená škoda poisťovňou (keďže účtovná jednotka musí akceptovať zmluvne dohodnutú spoluúčasť).

Poznámka ku uplatňovaniu náhrady škody: V podvojnom účtovníctve je nárok na priznanú náhradu, ktorý sa zaúčtuje účtovným zápisom na ťarchu účtu 378 a v prospech účtu 648 (pri poisťovni) resp. voči 335/648 (voči zamestnancovi), pričom z daňového hľadiska nie je podstatné, či bude pohľadávka zaplatená v zdaňovacom období, v ktorom ku škode došlo, alebo v niektorom z nasledujúcich zdaňovacích období (v podvojnom účtovníctve je postačujúci zápis s nárokom na náhradu škody – neriešime skutočnosť, že ku úhrade nedošlo v danom roku). V jednoduchom účtovníctve je však podstatné, či napríklad poisťovňa uskutočnila úhradu v danom zdaňovacom období alebo až nasledujúcom (do výšky prijatých náhrad) – v JÚ už musí dôjsť aj ku fyzickej úhrade, keďže JÚ funguje na inom princípe než PÚ pri vykazovaní základu dane.


Podnikateľ má obchod s potravinami. Do skladu sa mu vlámali vo februári 2018 páchatelia, ktorí mu časť zásob znehodnotili (neboli odcudzené), pretože boli pri krádeži vyrušení, pričom boli políciou zadržaní. Škoda bola vyčíslená na sumu 3 500 EUR. Poisťovňa uhradila podnikateľovi 3 tis. EUR v marci 2018.

Keďže ide o škodu spôsobenú známym páchateľom (boli políciou zadržaní), výška škody vo výške 3.500 EUR môže byť zahrnutá do nákladov v súlade s § 21 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov iba do výšky prijatej úhrady.

Účtovný prípad Suma MD DAL 
Škoda na tovare  3 500 EUR  549  132  
Nárok na náhradu od poisťovne v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy  3 000 EUR  378  648  
Prijatá úhrada od poisťovne  3 000 EUR  221  378  

Rozdiel medzi vzniknutou škodou 3 500 EUR a náhradou od poisťovne 3 000 EUR vo výške 500 EUR je pripočítateľnou položkou ku základu dane v roku 2018. Ak by ku poškodeniu došlo neznámym páchateľom (musí byť potvrdené políciou), potom by škoda bola uznaná v plnom rozsahu ako daňový výdavok v súlade s § 19 ods. 3 písm. g) bod č. 2 zákona o dani z príjmov (daňovým výdavkom sú aj škody nezavinené daňovníkom spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou).


Ak by v uvedenom príklade bolo zistené, že niektoré zásoby boli odcudzené, tak v prípade krádeže tovaru (je pritom nepodstatné, či by bol páchateľ známy alebo neznámy) je účtovná jednotka povinná v súlade s § 53 ods. 5 ZDPH odviesť DPH z tovaru, z ktorého si platiteľ predtým odpočítal DPH na vstupe, a to za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zistil krádež tovaru, pričom v