Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018

12.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.1.1 Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová

Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti.

Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti – pri majetku spoločnosti to je napríklad požiar na budove, zásah bleskom, víchrica.

Škodová udalosť vznikne vtedy, keď nastane škoda, ktorá musí mať náhodnú povahu (nevieme, či nastane a kedy nastane). Poistná udalosť je taká škodová udalosť, pri ktorej vzniká právo na poistné plnenie.

Takmer všetky daňové subjekty, ktoré majú vo svojom majetku autá, uzatvárajú okrem povinného zmluvného poistenia aj havarijné poistenie áut, ktorého úlohou je poskytnúť poistné plnenie majiteľovi motorového vozidla v prípade poistnej udalosti (v prípade poškodenia, zničenia alebo odcudzenia (krádeže) motorového vozidla, taktiež môže ísť o škody v dôsledku živelnej udalosti, krádeže, lúpeže, vandalizmu alebo dopravná nehoda.

Ďalším častým poistením je napríklad poistenie stavieb, ktoré zabezpečí spoločnosti dostatok finančných prostriedkov na obnovu poškodenej alebo zničenej nehnuteľnosti v dôsledku živelnej udalosti a dôležité poistenie je aj poistenie zariadení a zásob (napríklad pred krádežou alebo poškodením v prípade krádeže, živelnou udalosťou).

Poistná udalosť z pohľadu zákona o dani z príjmov, účtovníctva a zákona o DPH

Zákon o dani z príjmov rieši daňové posúdenie pre manko a škodu na majetku v paragrafoch (§ 19 ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov, v § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov a v § 21 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov.

Škoda je definovaná v § 26 ods. 6 ZoÚ ako neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Účtovanie mánk a škôd upravuje § 68 postupov účtovania PÚ a do 31. 12. 2014 aj § 72 postupov účtovania v PÚ:

549 - Manká a škody – podľa § 68 ods. 8 Postupov účtovania v PÚ sa na tomto účte účtuje neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie zásob alebo krádež zásob.

Na tomto účte sa tiež účtuje aj DPH, ktorú je účtovná jednotka povinná v súlade s § 53 ods. 5 ZDPH odviesť. Uvedené je to v § 52 ods. 10 postupov účtovania v PÚ a preto odvod DPH vo výške odpočítanej dane z pridanej hodnoty (§ 53 ods. 5 ZDPH) účtujeme na ťarchu účtu 549 - Manká a škody so súvzťažným zápisom v prospech účtu 343 - Daň z pridanej hodnoty (MD 549/ DAL 343).


1. Upozorňujeme na skutočnosť, ktorá sa týka preukazovania, či ide o krádež alebo nie, že nie je podstatné, či táto skutočnosť bola nahlásená na polícií alebo nie – istým spôsobom to vyplýva z rozsudku súdneho dvora vo veci C-550/11, kde súdny dvor konštatuje, že na to, aby mal platiteľ povinnosť odviesť daň po odpočítaní dane z dôvodu, že tovar bol ukradnutý, nie sú dôležité okolnosti, ktoré charakterizujú krádež (teda či ide o nahlásenú alebo nenahlásenú krádež).

2. Taktiež upozorňujeme aj na skutočnosť, že platiteľ dane si musí vždy vedieť obhájiť, resp. zdokumentovať dôvod vzniku manka, resp. že materiál, tovar bol naozaj vyradený z dôvodu poškodenia, atď., pretože ak by to bolo vo veľkej mier, často sa opakujúce, resp. nepreukazné, tak upozorňujeme aj na § 8 ods. 3 ZDPH, ktorý nám hovorí: „Ak platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, dodá tovar na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo dodá tovar na ďalší iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu. A to znamená, že správca dane by posúdil túto skutočnosť ako bezodplatné dodanie a dorubil by daňovému subjektu DPH na výstupe.

POZOR: § 72 postupov účtovania v PÚ, účty 58x – Mimoriadne náklady boli od roku 2015 zrušené: 582 – Škody (z dôvodu mimoriadnych príčin, ako je napr. živelná pohroma) od 1. 1. 2015 je účet 582 vypustený z Rámcovej účtovej osnovy, (od 1. 1. 2015 sa už účtuje na účtoch 548, 549).

V prípade účtovania plnení od poisťovní v súvislosti so vzniknutými škodami je potrebné vychádzať z § 48 ods. 3 postupov účtovania v PÚ, podľa ktorého, ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka, výška pohľadávky sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu a pohľadávka sa účtuje na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisí a vedie sa na samostatnom analytickom účte. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad, ak do dňa zostavenia účtovnej závierku účtovná jednotka získala informáciu o výške tržby z predaja majetku, ktorým účtovná jednotka predala pred dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Tento paragraf sa teda bude týkať aj účtovania predpisu náhrady škody od poisťovní v súvislosti so vzniknutými škodami, ktoré je potrebné účtovať k súvahovému dňu zápisom 378/648.

Za škodu sa nepovažuje také poškodenie majetku, ktoré je možné odstrániť opravou. Náklady, ktoré nám vzniknú z dôvodu opráv, sú v plnej miere daňové a na ich výšku nemá vplyv ani to, do akej výšky je preplatená škoda poisťovňou (keďže účtovná jednotka musí akceptovať zmluvne dohodnutú spoluúčasť).

Podľa § 19 ods. 3 písm. d) ZDP je daňovým výdavkom aj zostatková cena hmotného a nehmotného majetku vyradeného z dôvodu škody do výšky príjmov z náhrad zahrnovaných do základu dane vrátane prijatých úhrad z predaja vyradeného majetku s výnimkou písmena g) zákona o dani z príjmov.

Takže obmedzujúce ustanovenie v § 19 ods. 3 písm. d) ZDP sa nebude vzťahovať na škody na hmotnom a nehmotnom majetku, ktorý upravuje v § 19 ods. 3 písm. g) ZDP, kde v tomto prípade je uznaným daňovým výdavkom plná výška bez ohľadu na to, či došlo ku náhrade škody a v akej výške. Ide o škody, ktoré vznikli z dôvodu živelnej pohromy (nezavinený požiar, výbuch, víchrica a daňovník bude musieť vedieť preukázať, že išlo o živelnú pohromu a že škoda vznikla z dôvodu tejto živelnej pohromy, napríklad požiar bol spôsobený bleskom) a škoda spôsobená neznámym páchateľom, ktorá bola potvrdená aj políciou. Ak je škoda spôsobená neznámym páchateľom tak v tomto prípade je daňovník povinný oprávnenosť zahrnutia škody do daňových výdavkov preukázať potvrdením polície, z ktorého bude zrejmé, že škoda bola spôsobená neznámym páchateľom.

Písmeno g) v § 19 ods. 3 ZDP – vyradenie z dôvodu nezavinenej škody nám hovorí, že daňovým výdavkom sú škody nezavinené daňovníkom:

 1. vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, napríklad zemetrasenia, povodne, krupobitia, lavíny alebo blesku,
 2. spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou.

Podľa § 26 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa škodou na majetku rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Inventarizáciou zistené odcudzenie alebo zistená strata majetku je manko.

Ďalej je v zákone o dani z príjmov upravené manko a škoda aj v § 21 ods. 2 písm. e) ZDP, kde sa vysvetľuje, čo nie je daňovým výdavkom:

Podľa § 21 ods. 2 písm. e) ZDP daňovými výdavkami nie sú – manká a škody presahujúce prijaté náhrady s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. g), stratného v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odvodnených noriem úbytkov tovaru určených daňovníkom a s výnimkou nezavinených úhynov zvierat, ktoré nie sú na účely tohto zákona hmotným majetkom; škodou nie je preukázaný úhyn alebo nutná porážka zvieraťa zo základného stáda.

Do základu dane môžeme teda zahrnúť manká a škody len do výšky prijatých náhrad ( od poisťovne, zamestnanca, predaj na náhradné diely, predaj druhotnej suroviny). Výnimkou sú nezavinené škody, ktoré sú riešené v § 19 ods. 3 písm. g) ZDP, stratné v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnenej normy úbytkov tovaru a nezavinené úhyny zvierat, ktoré nie sú na daňové účely hmotným majetkom.


Havária na firemnom aute v roku 2018 bola posúdená ako neopraviteľná. Autoopravovňa však odkúpila toto auto na náhradné diely:

 • v cene 2 000 EUR (bez DPH, ide o neplatiteľa DPH) (MD 311/ DAL 648),

 • obstarávacia cena auta bola 40 000 EUR, zostatková cena účtovná bola 549/082 = 20 000 EUR, daňová zostatková cena auta k 1. 1. 2018 (t. j. stav DZC k 31. 12. 2017) bola 15 000 EUR.

Auto nebolo poistené a preto uplatníme § 19 ods. 3 písm. d) ZDP a § 21 ods. 2 písm. e) ZDP, § 22 ods. 11 ZDP.

Účtovná jednotka musí uskutočniť pri daňovom posúdení tieto 2 kroky:

 • 1. krok – porovnanie DZC 15 000 EUR ku UZC 20 000 EUR, 5 000 EUR pripočítateľná položka,

 • 2. krok – porovnanie DZC 15 000 EUR ku výške príjmov z úhrad (kúpa autoopravovňou), čo je (15 000 EUR – 2 000 EUR), 13 000 EUR je pripočítateľná položka.

Účtovný prípad Suma MD DAL 
Havária na motorovom vozidle(neodstrániteľná škoda)  Zostatková cena účtovná20 000 EUR  549  082  
Vyradenie auta z majetku  40 000 EUR  082  022  
Vrak bol predaný na náhradné diely(predávajúci je neplatiteľ DPH)  2 000 EUR  311  648  

V prípade neodstrániteľnej škody, kedy bolo auto úplne zničené a bolo účtované o škode na účte 549/082 a vyradenie auta 082/022, pri daňovom posúdení postupuje účtovná jednotka v súlade s § 19 ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov (daňovým výdavkom je aj zostatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku vyradeného z dôvodu škody do výšky príjmov z náhrad zahrňovaných do základu dane vrátane prijatých úhrad z predaja vyradeného majetku s výnimkou uvedenou v písmene g) – v písmene g) sú uvedené škody nezavinené daňovníkom ako je živelná pohroma, škoda spôsobená neznámym páchateľom.


Najčastejšou poistnou udalosťou je poškodenie motorového vozidla pri havárii, kedy nejde o neodstrániteľné poškodenie. Spoločnosti ABC, s. r. o., ktorá je platiteľom DPH, bola spôsobená v roku 2018 škoda na motorovom vozidle. Spoločnosť mala uzatvorené havarijné poistenie.

Účtovný prípad Suma MD DAL 
Havária na motorovom vozidla(dodávateľská faktúra za opravu)  Základ dane ......... 5 000 EUR  511  321  
DPH 20 % ............ 1 000 EUR  343  321  
BV – úhrada faktúry  6 000 EUR  321  221  
Uplatnenie si náhrady škody z uzatvoreného havarijného poistenia  Poisťovňa zohľadní dohodnutú spoluúčasťNáhrada škody ..... 4 800 EUR  378  648  
Úhrada od poisťovne  4 800 EUR  221  378  

Škoda je definovaná v § 26 ods. 6 ZoÚ ako neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Inventarizáciou zistené odcudzenie alebo zistená strata majetku je manko.

Za škodu sa nepovažuje také poškodenie majetku, ktoré je možné odstrániť opravou (v danom príklade oprava auta bola účtovaná na účte 511). Náklady, ktoré nám vzniknú z dôvodu opráv sú v plnej miere daňové a na ich výšku nemá vplyv ani to, do akej výšky je preplatená škoda poisťovňou (keďže účtovná jednotka musí akceptovať zmluvne dohodnutú spoluúčasť).

Poznámka ku uplatňovaniu náhrady škody: V podvojnom účtovníctve je nárok na priznanú náhradu, ktorý sa zaúčtuje účtovným zápisom na ťarchu účtu 378 a v prospech účtu 648 (pri poisťovni) resp. voči 335/648 (voči zamestnancovi), pričom z daňového hľadiska nie je podstatné, či bude pohľadávka zaplatená v zdaňovacom období, v ktorom ku škode došlo, alebo v niektorom z nasledujúcich zdaňovacích období (v podvojnom účtovníctve je postačujúci zápis s nárokom na náhradu škody – neriešime skutočnosť, že ku úhrade nedošlo v danom roku). V jednoduchom účtovníctve je však podstatné, či napríklad poisťovňa uskutočnila úhradu v danom zdaňovacom období alebo až nasledujúcom (do výšky prijatých náhrad) – v JÚ už musí dôjsť aj ku fyzickej úhrade, keďže JÚ funguje na inom princípe než PÚ pri vykazovaní základu dane.


Podnikateľ má obchod s potravinami. Do skladu sa mu vlámali vo februári 2018 páchatelia, ktorí mu časť zásob znehodnotili (neboli odcudzené), pretože boli pri krádeži vyrušení, pričom boli políciou zadržaní. Škoda bola vyčíslená na sumu 3 500 EUR. Poisťovňa uhradila podnikateľovi 3 tis. EUR v marci 2018.

Keďže ide o škodu spôsobenú známym páchateľom (boli políciou zadržaní), výška škody vo výške 3.500 EUR môže byť zahrnutá do nákladov v súlade s § 21 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov iba do výšky prijatej úhrady.

Účtovný prípad Suma MD DAL 
Škoda na tovare  3 500 EUR  549  132  
Nárok na náhradu od poisťovne v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy  3 000 EUR  378  648  
Prijatá úhrada od poisťovne  3 000 EUR  221  378  

Rozdiel medzi vzniknutou škodou 3 500 EUR a náhradou od poisťovne 3 000 EUR vo výške 500 EUR je pripočítateľnou položkou ku základu dane v roku 2018. Ak by ku poškodeniu došlo neznámym páchateľom (musí byť potvrdené políciou), potom by škoda bola uznaná v plnom rozsahu ako daňový výdavok v súlade s § 19 ods. 3 písm. g) bod č. 2 zákona o dani z príjmov (daňovým výdavkom sú aj škody nezavinené daňovníkom spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou).


Ak by v uvedenom príklade bolo zistené, že niektoré zásoby boli odcudzené, tak v prípade krádeže tovaru (je pritom nepodstatné, či by bol páchateľ známy alebo neznámy) je účtovná jednotka povinná v súlade s § 53 ods. 5 ZDPH odviesť DPH z tovaru, z ktorého si platiteľ predtým odpočítal DPH na vstupe, a to za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zistil

 
.

Spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35 730 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“):


KONTAKTY:

Kontaktná adresa:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. 
Železničiarska 13 
P.O.BOX 323 
Bratislava 814 99 

IČO: 35730129 
Sídlo podnikania: Železničiarska 13 
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B

Email: info@dashofer.sk

Telefón: 02/33 00 55 55

Fax: 02/33 00 55 50

Banka:                  UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu:           1003625000/1111

IBAN:                    SK3611110000001003625000

SWIFT:                 UNCRSKBX

I.

Vymedzenie všeobecných pojmov

 1. vydavateľstvo- spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35 730 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B, ponúkajúca a poskytujúca produkt;
 2. zákazník- fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý si objedná produkt;
 3. fyzická osoba- osoba, ktorá pri uskutočňovaní objednávky nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;
 4. podnikateľ- podnikateľom sa rozumie najmä každá právnická osoba v zmysle Občianskeho zákonníka, a teda združenie fyzických alebo právnických osôb, účelové združenie majetku, jednotka územnej samosprávy ako aj iný subjekt vymedzený osobitným právnym predpisom. Podnikateľom sa rovnako rozumie aj osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba zapísaná v živnostenskom registri, osoba ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia ako aj fyzická osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu, ktorá je zapísaná do osobitnej evidencie.
 5. produkt- akýkoľvek produkt patriaci do portfólia vydavateľstva, ktorý je vydávaný vydavateľstvom v tlačenej či on-line podobe, služba či médium. Produktom sa rozumie najmä: tlačená príručka, on-line knižnica, on-line príručka, on-line časopis, on-line kurz, časopis, brožúra, on-line seminár, on-line video, videoseminár, telefonický servis, ako aj produkt na CD, USB alebo inom nosiči dát;
 6. stav techniky- za stav techniky sa považuje každá elektronická vymoženosť, ktorá bola na verejnosti uvedená, bez ohľadu na to či sa jej poskytuje priemyselno-právna ochrana;
 7. strany- vydavateľstvo a zákazník;
 8. ponuka produktu- ponuka produktu zo strany vydavateľstva predstavuje návrh na uskutočnenie objednávky a následné uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vydavateľstva;
 9. objednávka- prejav vôle zákazníka smerujúci k zakúpeniu zákazníkom vybraného produktu;
 10. uskutočnenie objednávky- odoslanie objednávky vydavateľstvu prostredníctvom on-line formulára;
 11. uzavretie kúpnej zmluvy- kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom potvrdenia objednávky zo strany vydavateľstva;
 12. účet- bankový účet vydavateľstva;
 13. zaplatenie kúpnej ceny produktu- zaplatením kúpnej ceny produktu sa rozumie okamih pripísania peňažných prostriedkov na účet vydavateľstva, a to aj v prípade platby na dobierku (na pošte, kuriérovi), na základe faktúry (ktorá bola doručená spolu s tovarom zákazníkovi poštou alebo kuriérom) či na základe predfaktúry. V prípade osobnej kúpy na adrese vydavateľstva sa za zaplatenie produktu považuje okamih prevzatia kúpnej ceny zamestnancom, prípadne inou poverenou osobou vydavateľstva;
 14. nákup na splátky- nákup produktu s postupným splácaním kúpnej ceny, a to na základe predchádzajúcej písomnej dohody s vydavateľstvom.
 15. poštová preprava- poštovou prepravou sa rozumie preprava produktu poštovým doručovateľom.

 Pojmy sú v texte použité v príslušnom gramatickom tvare.

 II.

Všeobecné úvodné ustanovenia

Všetky vzťahy medzi vydavateľstvom a zákazníkom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. (ďalej „Občiansky zákonník“) v znení neskorších predpisov, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, t. j. ak ide o zákazníka, ktorý pri uzatváraní zmluvy a jej plnení nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že zákazník pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, vzťahy medzi vydavateľstvom a zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. BOX 5, 820 07 Bratislava.

Predmetom činnosti vydavateľstva je vytvorenie, vydanie, ponuka a dodanie produktu objednaného zákazníkom. Všetky práva k produktom, najmä autorské právo, licenčné právo a právo priemyselného vlastníctva sú vo výhradnom vlastníctve vydavateľstva. Tieto práva sú chránené tak zákonom č. 185/2015 Z. z.  (Autorský zákon) v platnom znení ako aj predpismi upravujúcimi ochranu priemyselných práv v platnom znení. Všetky práva vydavateľstva sú vyhradené, a to najmä právo na kopírovanie, distribúciu a preklad produktu. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľstva nesmie byť žiadna časť produktu šírená, a to akoukoľvek dostupnou formou s prihliadnutím na súčasný stav techniky (hlavne tlačou, fotokópiou, elektronickým alebo iným prístupným spôsobom). Zároveň nesmie byť žiaden z produktov, a to ani jeho časť šírený pomocou použitia elektronických off-line systémov, a za ich pomoci alebo prostredníctvom nich spracovaný, šírený alebo ukladaný do pamäti.

 1. Ponuka produktu predstavuje návrh na začatie zmluvného jednania. Tento návrh nie je záväzný tak pre zákazníka  ako pre vydavateľstvo, nakoľko to môže kedykoľvek, až do času uvedeného v čl. III ods. 2 Všeobecných obchodných podmienok,  túto ponuku zrušiť.  Uskutočnenie objednávky zo strany zákazníka sa považuje sa návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom ide o prejav vôle zákazníka smerujúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku uskutoční zákazník prostredníctvom on - line formulára  na príslušnej webovej adrese vydavateľstva. Odoslanie objednávky predstavuje prvý krok zákazníka k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku potvrdzuje vydavateľstvo, o jej potvrdení informuje e-mailom zákazníka. Okamihom potvrdenia objednávky vydavateľstvom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka sa tak stáva záväznou. Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

III.

Práva a povinnosti vydavateľstva

 1. Vydavateľstvo má právo meniť portfólio svojich produktov, a to kedykoľvek, s prihliadnutím na aktuálny záujem zákazníkov.
 2. Vydavateľstvo má právo stiahnuť produkt z portfólia až do času potvrdenia objednávky zákazníkovi.
 3. Vydavateľstvo je oprávnené uplatňovať vlastnícke právo k produktu až do času jeho prevzatia zákazníkom. V prípade nákupu na splátky je vlastníkom produktu vydavateľstvo až do zaplatenia celej kúpnej ceny. V prípade predaja produktu s možnosťou jeho testovania je vydavateľstvo vlastníkom tohto produktu aj po jeho odovzdaní zákazníkovi a po zaplatení celej kúpnej ceny.  Ak zákazník prejaví záujem o ním testovaný produkt, vlastnícke právo k nemu nadobúda podľa dohody medzi ním a vydavateľstvom.
 4. Vydavateľstvo je oprávnené upravovať cenu jednotlivých produktov, a to až do času uskutočnenia objednávky zo strany zákazníka.
 5. Vydavateľstvo má právo meniť podobu nosiča aktualizácie.
 6. Vydavateľstvo spracúva osobné údaje zákazníka na základe jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, na marketingový výskum, reklamu, teleslužby a na nadviazanie obchodov pre existujúce i budúce produkty vydavateľstva. a to na dobu 3 rokov od poskytnutia súhlasu, a na základe týchto mu s jeho súhlasom pravidelne zasielať informácie o nových produktoch, prípadne zákazníkom už zakúpených, avšak aktualizovaných produktoch.
 7. Vydavateľstvo má právo nepotvrdiť objednávku zákazníkovi z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
 8. Vydavateľstvo je oprávnené odoslať produkt zákazníkovi až po úplnom zaplatení kúpnej ceny produktu, najneskôr do 10 dní od dňa zaplatenia kúpnej ceny zákazníkom. To platí aj v prípade osobného predaja, kedy je vydavateľstvo oprávnené odovzdať zákazníkovi produkt až po zaplatení celej kúpnej ceny. Výnimku tvorí nákup na splátky, ktorý však musí byť dohodnutý vopred. Nákup na splátky je možný len u zákazníka – podnikateľa. 
 9. Vydavateľstvo nesie zodpovednosť za prípadné vady produktu až do jeho odovzdania zákazníkovi, týmto okamihom prechádza na zákazníka zodpovednosť za prípadné vady produktu. Ak sa produkt zasiela zákazníkovi poštou, zodpovednosť za prípadné vady produktu prechádza na zákazníka okamihom odovzdania produktu na poštovú prepravu.
 10. V prípade odstúpenia od zmluvy, v čase od potvrdenia objednávky do zaplatenia kúpnej ceny produktu, zo strany zákazníka je vydavateľstvo povinné toto odstúpenie rešpektovať a nezasielať objednaný produkt zákazníkovi.
 11. Vydavateľstvo je povinné vrátiť zákazníkovi finančné prostriedky v prípade duplicitne uhradenej faktúry, a to na to isté číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky pripísané.
 12. Vydavateľstvo nezodpovedá za oneskorené dodanie produktu zavinené subjektmi poštovej prepravy alebo uvedením neprávnej adresy zákazníkom.
 13. V prípade omeškania so zaplatením ceny predplatného je vydavateľstvo oprávnené požadovať od zákazníka úrokov z omeškania v zmysle ust. § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., a v prípade, ak je zákazníkom podnikateľ, aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle ust. § 369c 1 Obchodného zákonníka.

 IV.

Práva a povinnosti zákazníka, platobné podmienky, dodacie podmienky

 1. Potvrdením objednávky sa objednávka stáva záväznou. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy v čase od potvrdenia objednávky do zaplatenia kúpnej ceny produktu a to písomne. Pri odstúpení je potrebné uviesť dôvod odstúpenia. Bez udania dôvodu môže zákazník objednávku zrušiť až do jej potvrdenia vydavateľstvom, a to buď telefonicky alebo e-mailom.
 2. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu zakúpeného produktu bezhotovostným prevodom v lehote uvedenej v zálohovej faktúre alebo faktúre a na účet v nej uvedený.
 3. Zákazník je oprávnený zvoliť si doručenie produktu poštou, kuriérom alebo osobný odber produktu. Ceny za doručenie jednotlivých produktov budú zarátané do celkovej ceny za objednaný produkt. V prípade ak si zákazník zvolí možnosť doručenia produktu poštou, alebo kuriérom predstavujú náklady za doručenie sumu vo výške 3 €, ktorá bude zarátaná do celkovej ceny produktu. V prípade ak si zákazník zvolí možnosť osobného odberu produktu, predstavujú náklady súvisiace s osobným odberom sumu vo výške 0 €. Poštovné za ročné predplatné tlačeného časopisu je účtované sumou 30 €, ktorá bude zarátaná do celkovej ceny produktu. V prípade on-line produktov bude účtovaný manipulačný poplatok 2,50 €, ktorý bude zarátaný do celkovej ceny produktu. Prístupové údaje budú zaslané zákazníkovi prostredníctvom elektronických prostriedkov.
 4. Zákazník je povinný prevziať ním objednaný produkt. V prípade neprevzatia produktu zákazník zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla vydavateľstvu.
 5. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu produktu riadne a včas, najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre. V prípade osobného odberu na adrese vydavateľstva je povinný vykonať úhradu ihneď. V prípade doručovania produktu poštou alebo kuriérom je povinný urobiť tak ihneď, pokiaľ bol tovar objednaný na dobierku. Nedodržaním tejto povinnosti vzniká vydavateľstvu právo pohľadávku uplatniť na súde.
 6. Zákazník má právo a povinnosť skontrolovať si doručovaný produkt ešte pred uhradením kúpnej ceny.
 7. Zákazník sa zaväzuje neposkytovať svoje prihlasovacie údaje k video a on-line produktom tretím osobám. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla vydavateľstvu.
 8. Ak si zákazník zakúpi produkt, ku ktorému sa viaže ročné predplatné, má právo využívať bezplatný odpovedný servis.
 9. Zákazník má právo, pri vybraných produktoch, využiť nákup na splátky, a to na základe písomnej dohody s vydavateľstvom.
 10. Zákazník je povinný uviesť adresu, na ktorej bude zastihnuteľný v čase doručovania a úplné kontaktné údaje na doručovanie.
 11. Zákazník je povinný oznámiť vydavateľstvu zmenu adresy a kontaktných údajov, a to najmä v prípade platby produktu na splátky.
 12. Zákazník má právo na vrátenie finančných prostriedkov v prípade duplicitnej úhrady faktúry na číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky zaslané.
 13. Zákazník má právo klásť zamestnancom otázky ohľadom systému zasielania produktov, ich platenia a pod. v každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00 prostredníctvom telefónneho čísla: 02/33 00 55 55.
 14. Zákazník má k dispozícii službu chat na internetových stránkach vydavateľstva v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.
 15. Ak nie je dohodnuté inak, môžu byť všetky oznámenia adresované zákazníkovi vydavateľstvom  posielané vo forme elektronickej správy (emailom) adresované na emailovú adresu zákazníka, ktorú poskytol vydavateľstvu. Vydavateľstvo je tiež oprávnené zasielať zálohové faktúry a daňové doklady zákazníkovi elektronicky, prípadne poštou.

 V.

Osobitné ustanovenie k právam a povinnostiam zákazníka - fyzickej osoby v postavení spotrebiteľa

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a alternatívne riešenie sporov

 1. Pre účely článku V. týchto Všeobecných obchodných podmienok sa zákazníkom rozumie kupujúci, ktorý vo vzťahu k Vydavateľstvu vystupuje v postavení spotrebiteľa. Ustanovenia obsiahnuté v tomto článku sa tak nevzťahujú na kupujúceho v postavení podnikateľa.
 2. Na zákazníka v postavení spotrebiteľa sa primerane vzťahujú ustanovenia vymedzené v čl. IV.
 3. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia produktu. Odstúpiť od zmluvy je možné iba písomne, a to zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy vydavateľstvu. Zákazník nemá právo odstúpiť od zmluvy v zmysle tohto bodu v nasledovných prípadoch:
 • ak ide o predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • ak ide o predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • ak ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • NA STIAHNUTIE:  Formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní
 1. Zákazník, ktorý odstúpil od zmluvy v súlade s čl. V. ods. 2  má právo na vrátenie finančných prostriedkov od vydavateľstva, ktoré tieto v súvislosti s produktom prijalo, a to spôsobom, ktorý pri platbe on sám zvolil (ak zákazník platil prevodom z účtu, finančné prostriedky budú zaslané na ten istý účet, z ktorého boli odoslané).
 2. Ak od zmluvy odstúpi zákazník, ktorému bol doručený produkt, ktorý je v inej ako on-line forme, je zákazník povinný tento produkt na vlastné náklady vrátiť vydavateľstvu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 3. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Zákazník sa môže obrátiť na vydavateľstvo so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým vydavateľstvo vybavilo jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že vydavateľstvo porušilo jeho práva. Ak vydavateľstvo na žiadosť zákazníka odpovie zamietavo alebo neodpovie do 30 dní od jej odoslania, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi vydavateľstvom a zákazníkom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorý si môžete stiahnuť TU. Subjekt ARS môže od zákazníka požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má zákazník. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

VI.

Ustanovenia k jednotlivým produktom

 1. Na produkt, akým je videoknižnica, on-line knižnica, on-line príručka, on-line zákon alebo on-line časopis sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Najneskôr do 14 dní po objednaní produktu zákazníkom a následnom potvrdení objednávky bude zákazníkovi zaslaná zálohová faktúra. Najneskôr do 30 dní po jej uhradení, a teda po zaplatení kúpnej ceny produktu bude produkt zákazníkovi sprístupnený zaslaním jeho prihlasovacích údajov, ktoré pozostávajú z mena a hesla. Zároveň bude zákazníkovi vystavený daňový doklad v podobe faktúry, ktorý mu bude zaslaný na začiatku obdobia predplatného. Tento daňový doklad mu bude zaslaný poštou. Darček nie je nárokovateľný a vydavateľstvo si vyhradzuje právo meniť druh a značku darčeku. Darček bude zákazníkovi zaslaný kuriérom po úhrade zálohovej faktúry. Ak si zákazník - podnikateľ zakúpil produkt na splátky, po obdržaní darčeka a po tom, ako vydavateľstvo obdrží potvrdenie o prijatí darčeka,  sa zákazník zaväzuje uhradiť celú kúpnu cenu produktu. V opačnom prípade mu bude účtovaný sankčný poplatok vo výške trhovej ceny darčeka vrátane DPH, pričom ide o cenu darčeka, ktorú mal v čase jeho odovzdania zákazníkovi.

  Vydavateľstvo vyhlasuje, že

  • informácie poskytnuté a sprístupnené v on-line produktoch majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním,
  • ak sú týmito informáciami právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR, jediným oficiálnym publikačným prostriedkom je Zbierka zákonov SR. Ak sú týmito informáciami záznamy z Obchodného vestníka a Vestníka verejného obstarávania, vydavateľstvo poskytuje informácie z oficiálnych zdrojov bez úprav a zásahov,
  • vydavateľstvo nezodpovedá za funkčnosť odkazov na iné internetové stránky.
 2. Na produkt, akým je tlačená príručka alebo softvér sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Najneskôr do 14 dní po objednaní produktu zákazníkom a následnom potvrdení objednávky bude zákazníkovi zaslaná zálohová faktúra. Najneskôr do 30 dní po jej uhradení bude zákazníkovi zaslaný produkt. Aktualizácie českých publikácií je možné odoberať len formou ročného predplatného, s možnosťou využitia zvýhodnenej ponuky stanovenej vydavateľstvom. Produkty sú zasielané prostredníctvom pošty na dobierku alebo kuriérom spolu s faktúrou. Po zakúpení základného diela bude zákazníkovi zaslaná aktualizácia, ktorú má právo neodoberať. Aktualizáciu je potrebné zaslať späť do vydavateľstva. Odber je však potrebné zrušiť písomne.  
 3. Na produkt, akým je časopis sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Prvé číslo bude zaslané zákazníkovi spravidla do 30 dní po potvrdení objednávky spolu s archívom a faktúrou na zákazníkom uvedenú adresu, najneskôr do 30 dní od dňa vydania najnovšieho čísla. Podľa pravidelnosti daného časopisu (2-týždenne alebo mesačne) bude zákazníkovi poštou zaslané najnovšie vydané číslo po dobu ročného predplatného. Faktúra - daňový doklad bude vystavená na začiatku obdobia predplatného a zaslaná poštou.  
 4. V prípade produktu, akým je PDF súbor bude zákazníkovi zaslaný daňový doklad v podobe faktúry spolu s elektronickým dokumentom, ktorý má podobu PDF súboru.
 5. V prípade produktu, akým je on-line kurz platí, že objednávka sa vzťahuje na obdobie 12 mesiacov. Produkt bude zákazníkovi sprístupnený najneskôr do 10 dní po úhrade zálohovej faktúry, a to zaslaním prihlasovacích údajov (mena a hesla). Daňový doklad v podobe faktúry bude vystavený na začiatku obdobia predplatného, a bude zákazníkovi zaslaný poštou. Pri on-line kurze budú zákazníkovi jednotlivé lekcie sprístupnené v ním zvolených intervaloch. Zákazníkovi bude on-line kurz prístupný po celú dobu zaplateného predplatného.
 6. Platby za objednaný tovar sa realizujú v mene EUR, bezhotovostným prevodom.
 7. Telefonické poradenstvo je bezplatné. Nenahrádza odborné poradenstvo a má výlučne informatívny charakter. Samotný hovor, počas ktorého je poradenstvo poskytované je spoplatnený sadzbou 0,60 EUR/minútu. Po ukončení hovoru je zákazníkovi vystavená faktúra, ktorej výška závisí od dĺžky samotného hovoru. 

 VII

Ustanovenie o vylúčení zodpovednosti vydavateľstva za vzniknutú škodu

 1. Zákazník berie na vedomie, že vydavateľstvo nenesie zodpovednosť za akúkoľvek vzniknutú škodu spôsobenú postupom zákazníka na základe informácií, ktoré sú obsahom akéhokoľvek produktu ponúkaného vydavateľstvom a zakúpeného zákazníkom. Zákazník zároveň berie na vedomie, že informácie, ktoré sú obsahom produktu, majú výlučne informatívny a vzdelávací charakter a nie sú alternatívou k odbornému poradenstvu poskytovanému odborníkom osobne na základe poskytnutia všetkých relevantných podkladov k danému prípadu.

VIII.

Ochrana osobných údajov

 1. Vydavateľstvo sa zaväzuje, že neposkytne tretím osobám osobné údaje zákazníka.
 2. Spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom Železničiarska 13, 811 04 Bratislava ako prevádzkovateľovi (ďalej len „vydavateľstvo“) spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“),  . Jedná sa o údaje uvedené v objednávke produktu alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia udeľuje zákazník – fyzická osoba na 3 roky odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 3. Vydavateľstvo zároveň spracováva osobné údaje okrem na právnom základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia aj na právnom základe zmlúv v rozsahu potrebnom pre ich plnenie zo strany vydavateľstva (napr. doručovanie a spracovanie objednávok) v zmysle čl. 6. ods. 1 písm. b) nariadenia a na základe oprávneného záujmu (napr. priamy marketing) .
 4. Zákazník súhlasí s tým, že vydavateľstvo je oprávnené počas trvania súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov tieto osobné údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä s Nariadením, s použitím automatizovaných aj neautomatizovaných prostriedkov zhromažďovať, spracúvať a používať za účelom:
 • použitia osobných údajov pre automatický telefónny volací systém alebo fax za účelom ponuky tovarov a služieb vydavateľstva, informovania, najmä, avšak nielen výlučne o nových produktoch vydavateľstva, zasielania newslettera a za účelom priameho marketingu.
 1. Zákazníkovi sú pred poskytnutím osobných údajov v týchto všeobecných obchodných podmienkach poskytnuté informácie v zmysle § čl. 13 Nariadenia.
 2. Udelením súhlasu zároveň zákazník berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, a že má práva v zmysle čl. 12 a nasl. Nariadenia.
 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol poskytnutý
 4. Vydavateľstvo sa zaväzuje, že nebude spracúvať osobné údaje spôsobom, ktorý odporuje dobrým mravom ani spôsobom obchádzajúcim súčasne platné všeobecne záväzné právne predpisy.

 IX.

Výpoveď predplatného

 Zákazník má právo objednané predplatné zrušiť formou výpovede predplatného.

 1. Výpoveď možno urobiť iba písomne, najneskôr však 6 kalendárnych týždňov pred uplynutím predplatného obdobia. Kalendárnym týždňom sa rozumie 7 dní.
 2. Ak zákazník predplatné písomne nevypovie v lehote uvedenej v čl. IX ods. 1, predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, a teda o ďalších 12 mesiacov.
 3. Zákazník súhlasí, že v prípade, ak vypovie predplatné po lehote uvedenej v čl. VI ods. 2, môže si vydavateľstvo účtovať storno poplatok až do výšky 3-mesačného predplatného z celkovej    sumy na faktúre. Zároveň však počas tohto obdobia budú zákazníkovi fyzické produkty po     dobu 3 mesiacov doručované. Ak ide o on-line produkt, počas tohto 3-mesačného obdobia bude zákazníkovi umožnený prístup do tohto produktu.

 X.

Podmienky predplatného

 1. V prípade uzavretia zmluvy o predplatnom na dobu určitú, t.j. ročné predplatiteľské obdobie, poskytne vydavateľstvo zákazníkovi zvláštne plnenie (prípadne zvláštnu zľavu) v zmysle tohto článku všeobecných obchodných podmienok.
 2. Pre zmluvu o predplatnom, uzatvorenú v rámci marketingovej akcie platia ostatné ustanovenia upravujúce zmluvu o predplatnom, ak nie je v tomto článku, alebo v podmienkach konkrétnej marketingovej akcie uvedené inak.
 3. Objednávku je možné uskutočniť s vyplnením objednávkového formulára a je nutné potvrdiť jeho odoslanie. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo akceptovať aj objednávky uskutočnené iným spôsobom.
 4. Pripísaním prvej mesačnej platby predplatného na účet vydavateľstva je zákazník registrovaný v systéme vydavateľstva ako platiaci užívateľ a automaticky získava prihlasovacie údaje k produktu. Ak je v marketingovej akcii prezentovaný darček, ten zákazník obdrží bezodkladne po pripísaní finančných prostriedkov prvej mesačnej platby predplatného na účet vydavateľstva.
 5. Zmluva o predplatnom musí byť uzatvorená najmenej na obdobie a rozsah uvedený v podmienkach marketingovej akcie. Zákazník sa zaväzuje počas tejto doby riadne uhrádzať dohodnuté pravidelné mesačné platby predplatného. Ak aj napriek tomu dôjde v tomto období k prerušeniu pravidelných mesačných platieb predplatného, vydavateľstvo je oprávnené nárokovať si úhradu hodnoty poskytnutého darčeka, ktorý je súčasťou marketingovej akcie. Hodnotu darčeka určuje vydavateľstvo na základe aktuálnej nákupnej ceny daného predmetu. Riadnym zaplatením pravidelných mesačných platieb predplatného počas ročného predplatiteľského obdobia, stráca vydavateľstvo nárok na vyplatenie hodnoty darčeka. V priebehu povinného obdobia trvania zmluvy o predplatnom je cena predplatného nemenná. Uplynutím doby viazanosti je možné zmluvu o predplatnom vypovedať. Výpoveď možno urobiť iba písomne, najneskôr však 6 kalendárnych týždňov pred uplynutím predplatného obdobia. Kalendárnym týždňom sa rozumie 7 dní.
 6. Záväzkom pri marketingovej akcii so zvláštnym plnením rozumieme minimálne stanovené obdobie odberu predplatného. Po splnení všetkých podmienok marketingovej akcie plynú zákazníkovi výhody akcie.
 7. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Počas tejto doby nie je možné zmluvu vypovedať. Po skončení trvania akcie je možné zmluvu predĺžiť na dobu neurčitú a tým strácajú platnosť Podmienky marketingovej akcie a  budú sa uplatňovať Všeobecné obchodné podmienky.
 8. Zmluvu o predplatnom uzatvorenú na základe marketingovej akcie nie je možné počas dohodnutého obdobia trvania záväzku vypovedať. Uvedené sa vzťahuje na zákazníka v postavení podnikateľa. Vydavateľstvo je oprávnené umožniť zákazníkovi zaplatiť cenu za predplatné za dohodnuté obdobie trvania záväzku v pravidelných mesačných platbách alebo inak stanovených intervaloch. V prípade neuhradenia pravidelnej mesačnej platby predplatného počas trvania záväzku je vydavateľ oprávnený zrušiť zákazníkovi prístupové údaje do produktu, ktorý je predmetom neplatenia.
 9. Predplatné objednané na základe bodu 1. nie je možné prevádzať na ďalšie subjekty. Ak zákazník stratí schopnosť splácať pravidelnú mesačnú platbu predplatného za produkt, je povinný uhradiť Vydavateľstvu sumu o hodnote darčeka podľa odseku 5. Ak suma zostávajúcich pravidelných mesačných platieb predplatného je nižšia ako hodnota darčeka, zákazníkovi odpadá povinnosť túto hodnotu uhradiť. 
 10. Vydavateľstvo nebude objednávku podľa bodu 1 akceptovať najmä v prípade, keď zákazník bol v posledných troch rokoch v omeškaní s úhradou akejkoľvek čiastky voči vydavateľstvu.
 11. Bonusové plnenie získa zákazník po splnení podmienok vyplývajúcich z marketingovej akcie. Následne po objednávke obdrží zákazník zálohovú faktúru s presne stanovenými pravidelnými mesačnými platbami predplatného na 12 mesiacov. 
 12. Povinnosť vydavateľstva dodať zvláštne plnenie zaniká v prípade, keď zákazník poruší podmienky stanovené pre konkrétnu marketingovú akciu, alebo neuhradí stanovené predplatné a to 1. pravidelnú mesačnú platbu predplatného.
 13. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy zo závažných dôvodov na strane zákazníka. Takýmito dôvodmi sú najmä:
 14. a)    Hrubé porušenie Všeobecných obchodných podmienok,
 15. b)    Úmyselné zneužitie produktu a prístupových údajov.

V takomto prípade sa zákazník zaväzuje v prípade zavinenia zaplatiť vydavateľstvu náhradu škody, ktorá mu vznikne, a to v plnej výške.

XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom znení.
 2. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien v obsahu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť informovať zákazníka splní zverejnením zmeneného znenia na obvyklom mieste na svojej internetovej stránke.
 3. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú voči zákazníkovi účinnosť odoslaním objednávky.
 4. Prípadné súdne spory vyplývajúce z právneho vzťahu medzi zákazníkom a vydavateľstvom bude rozhodovať súd miestne príslušný podľa sídla vydavateľstva.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 25.5.2018 a rušia predchádzajúce znenia všeobecných obchodných podmienok.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči zákazníkovi dňom uzavretia zmluvy s vydavateľstvom.

Reklamačný poriadok