dnes je 12.7.2020

Input:

Účtovanie prijatých finančných príspevkov v rámci opatrení projektu Prvá pomoc

29.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.05.1.1 Účtovanie prijatých finančných príspevkov v rámci opatrení projektu Prvá pomoc

Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.

V zmysle § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „ZoSZ”) sa umožnilo vytvoriť schému štátnej pomoci v rámci projektu „PRVÁ POMOC” (ďalej len: „projekt”), ktorej cieľom je poskytnúť zamestnávateľským subjektom podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania príspevku zamestnávateľovi a podporu SZČO na udržanie prevádzkovania ich činnosti z dôvodu vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie v súvislosti so zamedzením šírenia choroby COVID-19 (ďalej len: „mimoriadna situácia”).

Hlavné opatrenia projektu sú znázornené nižšie:

Opatrenie č. 1

Určené pre zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky s poskytnutím finančného príspevku od 6. apríla 2020. 
Opatrenie č. 2

Určené pre SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky, alebo ktorým poklesli tržby s pokytnutím finančného príspevku od 8. apríla 2020. 
Opatrenie č. 3A

Určené pre zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ZP Zákonníka práce) s poskytnutím finančného príspevku od 17. apríla 2020. 
Opatrenie č. 3B

Určené pre zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou formou paušálneho príspevku na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa s poskytnutím finančného príspevku od 17. apríla 2020. 
Opatrenie č. 4A

Určené pre SZČO, ktoré v čase mimoriadnej situácie nemajú žiaden iný príjem s poskytnutím finančného príspevku od 23. apríla 2020. 
Opatrenie č. 4B

Určené pre SZČO, ktoré sú konateľmi jednoosobovej s.r.o. a ktoré v čase mimoriadnej situácie nemajú žiaden iný príjem s poskytnutím finančného príspevku od 23. apríla 2020. 

V rámci projektu môže žiadateľ predložiť žiadosť o poskytnutie príspevku na každé opatrenie, avšak za nižšie uvedených základných podmienok:

  • ak žiadateľ – zamestnávateľ – spĺňa podmienky poskytnutia príspevku v rámci dvoch opatrení v jednom kalendárnom mesiaci, predkladá si žiadosť o poskytnutie príspevku prostredníctvom toho opatrenia, v rámci ktorého má prevažujúci počet kalendárnych dní;

  • ak má zamestnávateľ jednu prevádzku, môže v rámci jedného mesiaca žiadať o príspevok len v rámci jedného opatrenia;

  • ak má zamestnávateľ dve a viac prevádzok, môže v rámci jedného mesiaca žiadať o poskytnutie príspevku v rámci opatrenia č. 1 a súbežne v rámci opatrenia č. 3, avšak na iné prevádzky;

  • poskytovanie príspevku v rámci opatrenia č. 2 a súbežne v rámci opatrenia č. 4 nie je možné;

  • poskytovanie príspevku súbežne v rámci opatrenia č. 3A a 3B nie je možné a žiadateľ si môže vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku;

  • poskytovanie príspevku súbežne v rámci opatrenia č. 4A a 4B nie je možné a žiadateľ si môže vybrať len jednu z možností.

A. Účtovanie o finančnom príspevku poskytnutého v zmysle projektu „Prvá pomoc” v sústave podvojného účtovníctva:

V zmysle § 52a opatrenia Ministerstva financií SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len „postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva”) sa finančné príspevky (dotácie) zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie poskytnuté na úhradu nákladov, ktoré kompenzujú konkrétne náklady (mzdové náklady), sa účtujú do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad, prostredníctvom účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu.


Príklad:

Zamestnávateľ, prevádzkujúci hotelové služby, musel v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR zavrieť svoju prevádzku, pričom udržal pracovné miesta a za mesiac apríl 2020 podal dňa 20. mája 2020 Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na úhradu časti mzdových nákladov v zmysle Opatrenia č. 1. V zmysle zaslaného výkazu pre priznanie finančného príspevku žiada za mesiac apríl 2020 sumu vo výške 22 000 €. Zamestnávateľ má účtovné obdobie/zdaňovacie obdobie končiace 30. apríla 2020, FY2020.

Dátum zaúčtovania Účtovný prípad Suma v € MD D 
30. apríl 2020  Zaúčtovanie mzdových nákladov (náhrady mzdy) zamestnancov za mesiac apríl 2020 v zmysle mzdovej rekapitulácie  60 000 €  521  331  
30. apríl 2020  Zaúčtovanie vecnej a časovej súvislosti kompenzácie náhrady mzdy vo forme finančného príspevku na základe žiadosti podanej 20. mája 2020  22 000 €  346  648  

Príslušný úrad práce pripísal dňa 10. júna 2020 finančný príspevok zamestnávateľovi na bankový účet. Pri audite účtovnej závierky za HR2020 sa v mesiaci august 2020 zistilo, že zamestnávateľ nesprávne vypočítal náhradu mzdy troch zamestnancov, tým pádom výška finančného príspevku za mesiac apríl 2020 mala byť iba vo výške 20 000 €, namiesto 22 000 €.

Dátum uskutočnenia transakcie Účtovný prípad Suma v € MD D 
10. jún 2020  Pripísanie čiastky finančného príspevku z príslušného úradu práce  22 000 €  221  346