dnes je 3.12.2020

Input:

Účtovanie stravných lístkov v roku 2019

30.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.20.1.1 Účtovanie stravných lístkov v roku 2019

Ing. Jozef Pohlod

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, čo vyplýva z ustanovenia § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce”). Stravovanie zamestnancov môže platiteľ dane zabezpečovať rôznymi formami:

 • vo vlastnom stravovacom zariadení (napr. závodná jedáleň),

 • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, príp. prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby (závodná jedáleň, reštaurácia a pod.),

 • prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí samotné stravovacie služby neposkytujú, ale ich zabezpečujú od iných osôb.

Spôsob účtovania stravných lístkov potom záleží od toho, akou formou si zamestnávateľ zabezpečí stravovanie, t. j., či poskytne zamestnancom obed vo vlastnom zariadení na základe vytlačených lístkov, resp. poskytne stravovanie zamestnancov v stravovacom zariadení inej firmy alebo zabezpečí stravovanie zamestnancom prostredníctvom sprostredkovateľa formou zakúpenia tzv. „gastro poukážok” (stravovacie poukážky). Účtovanie je špecifické zvlášť v tom prípade, ak má zamestnávateľ vlastné stravovacie zariadenie. Dôležité je i to, či je platiteľom alebo neplatiteľom DPH. Pre správne účtovanie uvádzame preto hlavné zásady, ktoré je potrebné poznať a dodržať pri poskytovaní stravovania.

Povinnosti zamestnávateľa

Poskytnutie stravy zamestnancovi, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla. Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny, čo znamená, že zamestnávateľ môže zabezpečiť stravovanie aj iným spôsobom, prispieva na stravovanie zamestnancovi v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách”). Maximálna suma vyplýva v súčasnom období z opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z.s účinnosťou od 1. júla 2019 o sumách stravného, ktorým sa ustanovuje výška stravného pre jednotlivé časové pásma nasledovne:

 • 5,10 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín.

Maximálna výška príspevku na stravovanie teda v takomto prípade predstavuje 55 % z hodnoty 5,10 €, t. j. suma 2,81 €. Tento príspevok je na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. považovaný za daňový výdavok a účtuje na ťarchu účtu 527 − Zákonné sociálne náklady.

V prípade „gastro poukážok” (stravovacie poukážky) sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky, ktorá musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Minimálna hodnota vyplýva v súčasnom období z opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2019 o sumách stravného, ktorým sa ustanovuje výška stravného pre jednotlivé časové pásma a aktuálne predstavuje 3,83 €. Príspevok zamestnávateľa je najmenej 55 % z hodnoty poukážky, ktorý je na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. považovaný za daňový výdavok a účtuje na ťarchu účtu 527 − Zákonné sociálne náklady.

 • Zamestnávateľ môže prispieť na stravovanie zamestnancovi aj sumou presahujúcou stanovený limit 55 % stravného, táto suma presahujúca stanovený limit však nie je na účely zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom zamestnávateľa a účtuje na ťarchu účtu 528 − Ostatné sociálne náklady.

 • Zamestnávateľ na stravovanie prispieva aj zo sociálneho fondu, aj keď takáto povinnosť mu nevyplýva zo zákona. Poskytnutie tohto príspevku sa účtuje na ťarchu účtu 472 − Sociálny fond.

 • Pokiaľ zamestnanec z rôznych príčin neodpracoval určenú pracovnú zmenu, kráti sa mu nárok na stravný lístok. Tento princíp platí aj v prípade stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok. Lístky sa spravidla prideľujú, resp. predávajú zamestnancovi mesiac vopred a v ďalšom mesiaci sa ich počet kráti v závislosti od počtu neodpracovaných zmien, čo sa zisťuje podľa evidencie dochádzky.

 • Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, práceneschopnosti, iných prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci.

 • Umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom.

 • Rozšíriť okruh FO, ktorým zabezpečí stravovanie a ktorým bude prispievať na stravovanie (napr. zamestnancom pracujúcim pre neho na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak sa k tomu pri uzatváraní dohôd zaviaže, bývalým zamestnancom – dôchodcom).

 • Ak je zamestnávateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty, má právo na odpočet dane a zároveň daň z pridanej hodnoty odvádza z protihodnoty, ktorú platí zamestnanec, ktorá sa účtuje v prospech účtu 343 − Daň z pridanej hodnoty.

Účtovanie stravovania vo vlastnom stravovacom zariadení

Zamestnávateľ, ktorý poskytuje stravovanie prostredníctvom vlastného stravovacieho zariadenia, vyčísli na základe predbežnej (plánovanej) alebo skutočnej kalkulácie náklady na jedno hlavné jedlo, pričom sa vychádza z kalkulačného členenia nákladov, ktoré sú potrebné na výrobu jedného jedla. Pri tzv. predbežnej (alebo plánovanej) kalkulácii sa vychádza zo skutočnosti, ktorú je potrebné extrapolovať na budúce obdobie, t. j. stanoví sa predpokladaný rozsah spotreby živej a zhmotnenej práce na cenu jedného jedla na základe plánových noriem spotreby materiálu, energie, miezd, racionalizačných opatrení a pod. Pri skutočnej (výslednej) kalkulácii sa zostavuje cena podľa skutočných nákladov za predchádzajúce obdobie, teda keď je už známy rozsah spotreby živej a zhmotnenej práce na výrobu jedného jedla.

Pokiaľ ide o platiteľa DPH, v prípade nákupu surovín na výrobu jedla ako aj ostatných vecných nákladov ako je voda, energia, plyn a pod. si uplatní nárok na odpočítanie DPH. skutočných nákladov za predchádzajúce obdobie, teda keď už poznáte rozsah spotreby živej a zhmotnenej práce na výrobu jedného jedla.

Pri stanovení kalkulačného členenia nákladov sa tieto rozdelia na priame a nepriame náklady, na základe ktorých sa stanovia skutočné vlastné náklady na jeden obed. Je na rozhodnutí zamestnávateľa, či v rámci kalkulácie zahrnie do ceny stravy pre vlastných zamestnancov aj kalkulačnú položku zisk. Pokiaľ bude vychádzať iba zo skutočných vlastných nákladov, potom predajná cena pre zamestnancov bude na úrovni vlastných nákladov.

Ak vychádzame napr. zo skutočných nákladov (výslednej kalkulácie) spotreby živej a zhmotnenej práce za mesiac, potom kalkulačný vzorec by na jedlo mohol vyzerať takto:

Vyčíslenie nákladov na stravovanie: Suma v € 
Nákup surovín na prípravu jedla  200,00 €  
Nákup energií  13,00 €  
Ostatné režijné náklady  4,20 €  
Mzdy zamestnancov stravovacieho zariadenia  2 500,00 €  
Sociálne náklady zamestnancov stravovacieho zariadenia  950,00 €  
Odpisy zariadení využívaných pri výrobe stravy  20,00 €  
Vlastné náklady 3 687,20 € 
Počet obedov – ks 900 ks 
Náklad na jeden obed 4,096 € 

Z údajov výslednej kalkulácie vyplynulo, že cena hlavného jedla pre vlastných zamestnancov je vo výške vlastných nákladov, ktoré predstavujú čiastku 4,10 €. Uvedená suma sa bude používať počas doby, pokiaľ nedôjde napr. k cenovým zmenám nakupovaných potravín, k zmene sadzieb poistného, k zmene miezd a pod., teda aj keď skutočná cena jedného jedla je každý deň iná, pre účely ocenenia jedného hlavného jedla sa bude využívať zistená hodnota z kalkulácie.

Pri stanovení DPH na výstupe je potrebné poznať skutočnosť, akú výšku príspevku poskytuje zamestnávateľ, akú výšku využije z prostriedkov sociálneho fondu a akú výšku ceny jedla uhradí zamestnanec.

Za predpokladu, že :

 • zamestnávateľ vyrobí 900 jedál pri vlastných nákladoch vo výške 3 687,20 €,

 • zamestnávateľ prispeje na jedno jedlo maximálne vo výške 55 %, čo predstavuje čiastku 2,25 €,

 • zo sociálneho fondu prispeje čiastkou 1,00 €,

 • zamestnanec potom platí čiastku spolu 1,02 €, z toho 0,85 € bez DPH a 0,17 € je výška DPH. Čiastka 0,85 € sa v zmysle § 22 ods. 1 zákona o DPH považuje za základ dane pri poskytnutí stravovania zamestnávateľom, pretože je protihodnotou, ktorú zamestnávateľ prijal od svojho zamestnanca za obed. Do základu dane sa nezahŕňa príspevok zamestnávateľa a ani poskytnutý príspevok zo sociálneho fondu.

Zamestnávateľ bude vo svojom účtovníctve pri nákupe vstupov pre výrobu jedál postupovať tak, že príslušné čiastky zaúčtuje na ťarchu účtov triedy 5, pričom tieto náklady bude aktivovať cez účet 621 – Aktivácia materiálu, teda čiastku nákladov následne aktivuje ako prevod hotových jedál do vlastného stravovacieho zariadenia, odovzdaných na výdaj zamestnancom na ťarchu účtu 123 – Hotové výrobky na sklade v prospech účtu 621- Aktivácia materiálu.

Vyčíslenie nákladov na stravovanie:

Účtovný prípad Suma v € MD D 
Nákup surovín na prípravu jedla  200,00  501  321, 211  
Nákup energií  13,00  502, 503  321, 211  
Ostatné režijné náklady  4,20  518, 548  321, 211  
Mzdy zamestnancov stravovacieho zariadenia  2500,00  521  331  
Sociálne náklady zamestnancov stravovacieho zariadenia  950,00  524  336  
Odpisy zariadení využívaných pri výrobe stravy  20  551  08x  
Aktivácia jedál vo vlastných nákladoch  3687,20   123  621  

Predaj stravy zamestnancom:

Účtovný prípad Suma v € MD D 
Tržba z predaja jedla zamestnancom  0,85 x 900 = 765 €  335  602  
DPH z predaja jedla  0,17 x 900 = 153 €  335  343  
Príspevok zamestnávateľa zo zákonných sociálnych nákladov vo výške 55 % z ceny jedla  2,25 x 900 = 2025 €  527  623  
Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu  1,00 x 900 = 900 €  472  602  
Príspevok zamestnávateľa nad rámec ZP, mimo sociálneho fondu  x  528  623  
Úhrada od zamestnancov zrážkou zo mzdy (resp. v hotovosti)  1,02 x 900 = 918 €  331 (211)  335  
Výdaj stravy zamestnancom  4,096 x 900 = 3687,20 €  621  121  

Účtovanie stravovania vlastných zamestnancov prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá poskytuje stravovacie služby (napr. reštauračné zariadenie)

Ak zamestnávateľ poskytuje stravovanie v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je potrebné účtovať o nákupe stravovacích služieb (stravných lístkov) a následnom účtovaní týchto stravných lístkov pri predaji zamestnancom. Pokiaľ je zamestnávateľ platiteľom DPH a nakupuje stravovanie od iného platiteľa DPH, má nárok na odpočítanie DPH z fakturovanej ceny stravy. Následne mu vzniká povinnosť uplatnenia DPH pri predaji stravy zamestnancom.

Kalkulácia ceny jedla, ktorú uhrádzajú zamestnanci pri cene stravného lístka napr. 5,10 €:

Cena nakupovaného jedla vrátane DPH 5,10 €  
– DPH 20 % (nárok na odpočítanie DPH)  0,85 €  
– cena jedla bez DPH  4,25 €  
– 55 % z ceny jedla bez DPH uhrádzané zamestnávateľom  2,34 €  
– príspevok zo sociálneho fondu  1,25 €  
Cena bez DPH, ktorú uhrádza zamestnanec 0,66 €  
– príslušná DPH uhradená zamestnancom  0,13 €  
Cena stravného vrátane DPH uhrádzaná zamestnancom 0,79 €  

Základom DPH je suma, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca je 0,66 €, ku ktorej uplatní príslušnú sadzbu dane vo výške 20 %, čo je čiastka 0,13 €, spolu cena stravného lístka je 0,79 €. Ak zamestnávateľ nakúpi pre svojich zamestnancov napr. 1 000 ks stravných lístkov v hodnote 5,10 €, bude účtovať nasledovne:

Účtovný prípad Suma v € MD D 
Obstaranie stravovacích služieb – kúpa stravných lístkov u iného zamestnávateľa: 
Nákup stravovacích služieb (stravných lístkov) bez DPH  1000 x 4,25 = 4250 €  213  321  
DPH k nakúpeným stravovacím službám  1000 x 0,85 = 850 €  343  321  
Predaj stravných lístkov zamestnancom: 
Cena stravných lístkov pri predaji jedla zamestnancom bez DPH  1000 x 0,66 = 660 €  335  213  
DPH z predaja jedla zamestnancom  1000 x 0,13 = 130 €  335  343  
Príspevok zamestnávateľa zo zákonných sociálnych nákladov vo výške 55 % ceny jedla  1000 x 2,34 = 2340 €  527  213  
Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu  1000 x 1,25 = 1250 €  472  213  
Úhrada od zamestnancov zrážkou zo mzdy (resp. v hotovosti)  1000 x 0,79 = 790 €  331 (211)  335  

Suma príspevku zamestnávateľa zaúčtovaná na účte 527 vo výške 2 340 € bude pre zamestnávateľa daňovým výdavkom v súlade s ustanovením § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov.

Účtovanie stravovania prostredníctvom stravných poukážok (”gastro lístky”)

Pokiaľ zamestnávateľ zabezpečí pre svojich zamestnancov stravovanie formou stravovacích poukážok, hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 a 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, teda hodnota stravovacej poukážky musí byť od 1. 7. 2019 v minimálnej hodnote 3,82 €.

Platiteľ môže zabezpečiť stravovanie zamestnancov prostredníctvom iného platiteľa dane, sprostredkovateľa, ktorý stravovacie služby neposkytuje, ale ich zabezpečuje od iných osôb.

Sprostredkovateľ, platiteľ DPH, predaj stravovacích poukážok nezdaňuje, pretože stravovacie služby neposkytuje, pričom dani podlieha iba jeho provízia, t. j. cena za sprostredkovanie služby.

Podľa § 152 ods. 5 Zákonníka práce pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby prostredníctvom stravovacích poukážok, je výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby maximálne 3 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke.

Platiteľ dane, zamestnávateľ, nakupuje stravovacie poukážky v ich nominálnej hodnote, bez uplatnenia DPH pri ich predaji zamestnancom. Zamestnávateľ si môže odpočítať daň iba zo sprostredkovateľskej provízie.

V zmysle § 25 ods. 1 písm. c) zákona účtovníctve sa peňažné prostriedky a ceniny oceňujú v účtovníctve ich menovitou hodnotou. Podľa § 25 ods. 6 písm.