dnes je 10.8.2020

Input:

Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2017

30.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1 Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2017

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult


Spôsob, akým sa o rezervách účtuje, je upravený v § 19 postupoch účtovania v znení neskorších predpisov a je dvojaký. Rozlišujeme tvorbu rezerv s dopadom a bez dopadu na výsledok hospodárenia.

  1. Tvorba rezervy s dopadom na výsledok hospodárenia

Tvorba rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného nákladového účtu, ku ktorému záväzok prislúcha, nakoľko sa v účtovej osnove nenachádzajú osobitné nákladové účty pre tvorbu rezerv. Ak ide o rezervu, ktorá sa týka viacerých nákladových druhov alebo nemá vlastný nákladový účet (napr. členské príspevky, reklamácia a záručné opravy a pod.), použijú sa účty 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo 568 – Ostatné náklady na finančnú činnosť. Týmto spôsobom sa tvoria rezervy na budúce náklady alebo na vykonané služby.

Použitie rezervy sa podľa § 19 ods. 8 cit. postupov účtovania účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezervy so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Zrušenie rezervy sa účtuje opačným účtovným zápisom, ako bol použitý pri jej vytvorení.

  1. Tvorba rezervy bez dopadu na výsledok hospodárenia

Tvorba rezervy sa neúčtuje za použitia nákladových, ale majetkových účtov. Účtuje sa na ťarchu príslušného majetkového účtu a používa sa iba pri rezervách tvorených na obstaraný majetok (nevyfakturované dodávky dlhodobého majetku a nakúpených zásob). Použitie rezervy sa zaúčtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezervy so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov.

Krátkodobé rezervy v zmysle postupov účtovania účtujeme na účte 323 – Krátkodobé rezervy dlhodobé rezervy účtujeme na účtoch účtovej skupiny 45. Ide o účty 451 - Zákonné rezervy účet 459 – Ostatné rezervy.

Vybrané účtovné prípady tvorby, zúčtovania a zrušenia rezerv


      Druh rezervy      Tvorba rezervy M/D      Použitie rezervy MD/D      Zrušenie rezervy MD/D      
Nevyfakturovaná dodávka DHM      krátkodobá      042/323      323/321      323/321      
dlhodobá      042/459      459/321      459/321      
Nevyfakturovaná dodávka materiálu      krátkodobá      112/323      323/321      323/321      
dlhodobá      112/459      459/321      459/321      
Nevyfakturovaná dodávka tovaru      krátkodobá      132/323      323/321      323/321      
dlhodobá      132/459      459/321      459/321      
Nevyfakturovaná dodávka energie      krátkodobá      502/323      323/321      323/502      
Nevyfakturovaná neskladovateľná dodávka      krátkodobá      503/323      323/321      323/503      
Nevyfakturovaná dodávka služieb      krátkodobá      51x/323      323/321      323/51x      
Provízie obchodným zástupcom      krátkodobá      518/323      323/321      323/518      
Bonusy, rabaty, skontá      krátkodobá      601,602,604/323      323/325      323/601,602,604      
Reklamácie a záručné opravy      krátkodobá      548,511/323      323/321      323/548      
dlhodobá      548,511/459      549/321      459/548,511      
Odstránenie odpadov a obalov      krátkodobá      518,548/323      323/321      323/518,548      
dlhodobá      518,548/459      459/321      459/518,548      
Spätné odkúpenie obalov      krátkodobá      132,504/323      323/321      323/132,504      
Uvedenie prenajatého majetku do pôvodného stavu      krátkodobá      548/323      323/321,32x      323/548      
dlhodobá      548/459      459/321,32x      459/548      
Stratové a nevýhodné zmluvy      krátkodobá      548,568/323      323/321,32x      323/548,568      
dlhodobá      548,568/459      459/321,32x      459/548,568      
Riziká a straty súvisiace s činnosťou      krátkodobá      548,568/323      323/3xx      323/548,568      
dlhodobá      548,568/459      459/3xx      459/548,568      
Nevyčerpané dovolenky      krátkodobá      521,522/323      323/331,366      323/521,522      
Zákonné poistné ku mzdám      krátkodobá      524/323      323/336      323/524      
Odstupné      krátkodobá      527/323      323/331      323/527      
dlhodobá      527/459      459/331      459/527      
Odmeny      krátkodobá      521,522,523/323      323/331,366      323/521,522,523      
Životné jubileá      krátkodobá      527/323      323/331,366      323/521      
dlhodobá      527/459      459/331,366      459/527      
Zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie      krátkodobá      518/323      323/321      323/518      
Zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky      krátkodobá      518/323      323/321      323/518      
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr, ...      krátkodobá      548/323      323/321      548/323      
úroky z omeškania      krátkodobá      562/323      323/321      323/562      
nezmluvné pokuty a sankcie      krátkodobá      545/323      323/321      323/545      
súdne poplatky      krátkodobá      538/323      323/321      323/538      
prebiehajúce a hroziace súdne spory      krátkodobá      548,568/323      323/321,331,379      323/548,568      
dlhodobá      548,568/459      459/321,331,379      459/548,568      
lesnú pestovanú činnosť vykonávanú podľa osobitného zákona      dlhodobá      548/451      451/321      451/548      
likvidáciu hlavných banských diel pri banskej činnosti      dlhodobá      548/451      451/321      451/548      
likvidáciu lomov a odpadov pri banskej činnosti      dlhodobá      548/451      451/321      451/548      
nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností      dlhodobá      548/451      451/321      451/548      
uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí      dlhodobá      548/451      451/321      451/548      
náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia      krátkodobá      548/323      323/321      323/548      
dlhodobá      548/459      459/321      459/548      
vypustené emisie do ovzdušia      krátkodobá      561/323      323/321      323/561      


Aj keď sa mnohé náklady tvoria za použitia nákladových účtov, tak nie všetky z nich sú aj daňovo uznateľným nákladom. Rezervy, ktoré môžete v nákladoch ponechať a ktoré musíte na konci pripočítať, určuje zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v § 20 ods. 9. Z tohto dôvodu rozlišujeme zákonné rezervy, ktoré sú taxatívne uvedené v spomínanom ustanovení. Daňovo uznateľné sú napríklad: rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov; rezervy na vyprodukované emisie podľa osobitného predpisu; lesnú a pestovateľskú činnosť; likvidáciu hlavných banských diel, lomov a odpadov pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom a na rekultiváciu pozemkov dotknutých banskou činnosťou alebo činnosťou vykonávanou banským spôsobom; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností, ak výška rezervy vypočítaná a preukázaná daňovníkom zodpovedá nákladom spojeným s nakladaním s elektroodpadom; účelová finančná rezerva podľa osobitného zákona.

Netreba zabúdať na skutočnosť, že s účinnosťou od 1. 1. 2015 nie je daňovo uznaná tvorba rezerv na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy a na zostavenie daňového priznania, rovnako nie je daňovo uznaná na tvorba rezervy na nevyfakturované dodávky a služby.

Revidovala 16.11.2017 Mgr. Lucia Hanusová