dnes je 31.7.2021

Input:

Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2020

2.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1 Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2020

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Spôsob, akým sa o rezervách účtuje, je upravený v § 19 postupoch účtovania v znení neskorších predpisov a je dvojaký. Rozlišujeme tvorbu rezerv s dopadom a bez dopadu na výsledok hospodárenia.

A) Tvorba rezervy s dopadom na výsledok hospodárenia

Tvorba rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného nákladového účtu, ku ktorému záväzok prislúcha, nakoľko sa v účtovej osnove nenachádzajú osobitné nákladové účty pre tvorbu rezerv. Ak ide o rezervu, ktorá sa týka viacerých nákladových druhov alebo nemá vlastný nákladový účet (napr. členské príspevky, reklamácia a záručné opravy a pod.), použijú sa účty 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo 568 – Ostatné náklady na finančnú činnosť. Týmto spôsobom sa tvoria rezervy na budúce náklady alebo na vykonané služby.

Použitie rezervy sa podľa § 19 ods. 8 cit. postupov účtovania účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezervy so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Zrušenie rezervy sa účtuje opačným účtovným zápisom, ako bol použitý pri jej vytvorení.

B) Tvorba rezervy bez dopadu na výsledok hospodárenia

Tvorba rezervy sa neúčtuje za použitia nákladových, ale majetkových účtov. Účtuje sa na ťarchu príslušného majetkového účtu a používa sa iba pri rezervách tvorených na obstaraný majetok (nevyfakturované dodávky dlhodobého majetku a nakúpených zásob). Použitie rezervy sa zaúčtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezervy so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov.

Krátkodobé rezervy v zmysle postupov účtovania účtujeme na účte 323 – Krátkodobé rezervy dlhodobé rezervy účtujeme na účtoch účtovej skupiny 45. Ide o účty 451 – Zákonné rezervy účet 459 – Ostatné rezervy.


Vybrané účtovné prípady tvorby, zúčtovania a zrušenia rezerv

Účtovné prípady Druh rezervy Tvorba rezervy M/D Použitie rezervy MD/D Zrušenie rezervy MD/D 
Nevyfakturovaná dodávka DHM  krátkodobá  042/323  323/321  323/321  
dlhodobá  042/459  459/321  459/321  
Nevyfakturovaná dodávka materiálu  krátkodobá  112/323  323/321  323/321  
dlhodobá  112/459  459/321  459/321  
Nevyfakturovaná dodávka tovaru  krátkodobá  132/323  323/321  323/321  
dlhodobá  132/459  459/321  459/321  
Nevyfakturovaná dodávka energie  krátkodobá  502/323  323/321  323/502  
Nevyfakturovaná neskladovateľná dodávka  krátkodobá  503/323  323/321  323/503  
Nevyfakturovaná dodávka služieb  krátkodobá  51x/323  323/321  323/51x  
Provízie obchodným zástupcom  krátkodobá  518/323  323/321  323/518  
Bonusy, rabaty, skontá  krátkodobá  601, 602, 604/323  323/325  323/601, 602, 604  
Reklamácie a záručné opravy  krátkodobá  548, 511/323  323/321  323/548  
dlhodobá  548, 511/459  549/321  459/548, 511  
Odstránenie odpadov a obalov  krátkodobá  518, 548/323  323/321  323/518, 548  
dlhodobá  518, 548/459  459/321  459/518, 548  
Spätné odkúpenie obalov  krátkodobá  132, 504/323  323/321  323/132, 504  
Uvedenie prenajatého majetku do pôvodného stavu  krátkodobá  548/323  323/321, 32x  323/548  
dlhodobá  548/459  459/321, 32x  459/548  
Stratové a nevýhodné zmluvy  krátkodobá  548, 568/323  323/321, 32x  323/548, 568  
dlhodobá  548, 568/459  459/321, 32x  459/548, 568  
Riziká a straty súvisiace s činnosťou  krátkodobá  548, 568/323  323/3xx  323/548, 568  
dlhodobá  548, 568/459  459/3xx  459/548, 568  
Nevyčerpané dovolenky  krátkodobá  521, 522/323  323/331, 366  323/521, 522  
Zákonné poistné ku mzdám  krátkodobá  524/323  323/336  323/524  
Odstupné  krátkodobá  527/323  323/331  323/527  
dlhodobá  527/459  459/331  459/527  
Odmeny  krátkodobá  521, 522, 523/323  323/331, 366  323/521, 522, 523  
Životné jubileá  krátkodobá  527/323  323/331, 366  323/521  
dlhodobá  527/459  459/331, 366  459/527  
Zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie  krátkodobá  518/323  323/321  323/518  
Zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky  krátkodobá  518/323  323/321  323/518  
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr, ...  krátkodobá  548/323  323/321  548/323  
Úroky z omeškania  krátkodobá  562/323  323/321  323/562  
Nezmluvné pokuty a sankcie  krátkodobá  545/323  323/321  323/545  
Súdne poplatky  krátkodobá  538/323  323/321  323/538  
Prebiehajúce a hroziace súdne spory  krátkodobá  548, 568/323  323/321, 331, 379  323/548, 568  
dlhodobá  548, 568/459  459/321, 331, 379  459/548, 568  
Lesnú pestovanú činnosť vykonávanú podľa osobitného zákona  dlhodobá  548/451  451/321  451/548  
Likvidáciu hlavných banských diel pri banskej činnosti  dlhodobá  548/451  451/321  451/548  
Likvidáciu lomov a odpadov pri banskej činnosti  dlhodobá  548/451  451/321  451/548  
Nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností  dlhodobá  548/451  451/321  451/548  
Uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí  dlhodobá  548/451  451/321  451/548  
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia  krátkodobá  548/323  323/321  323/548  
dlhodobá  548/459  459/321  459/548  
Vypustené emisie do ovzdušia  krátkodobá  561/323  323/321  323/561  

Aj keď sa mnohé náklady tvoria za použitia nákladových účtov, tak nie všetky z nich sú aj daňovo uznateľným nákladom. Rezervy, ktoré môžete v nákladoch ponechať a ktoré musíte na konci pripočítať, určuje