dnes je 30.7.2021

Input:

Účtovanie zábezpeky v roku 2020

30.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.04.1.3 Účtovanie zábezpeky v roku 2020

Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s.

Zábezpeka všeobecne

Poskytnutím zábezpeky prijíma zaviazaná strana majetkové zabezpečenie na splnenie spravidla budúceho záväzku. Zábezpeka neslúži ako prostriedok na zabezpečenie samotného záväzku, ide však o určitý ochranný mechanizmus, ktorým sa veriteľ snaží o uspokojenie svojej pohľadávky v čase, kedy dodávateľ nebude plniť svoj záväzok. Cieľom veriteľa je teda posilniť istotu, že jeho právo bude uspokojené, alebo minimalizovať škody spôsobené tým, že dlžník (dodávateľ) si nesplní svoje zmluvné povinnosti. Zábezpeka sa uvoľní po splnení záväzku.

V praxi, v obchodno-záväzkových vzťahoch, sa najčastejšie možno stretnúť so zábezpekou v podobe financií alebo kaucie, a to alebo na báze dobrovoľnosti (závisí od dohody konkrétnych zmluvných strán, prípadne uplatnenia fakultatívnych právnych ustanovení na základe napr. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní), alebo na základe povinnosti, ktorú ukladá konkrétny právny predpis (napr. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v § 44 ZDP Zabezpečenie dane).

Pod pojmom zábezpeka sa v praxi často rozumie vratná platba/finančný nárok po ukončení zmluvného vzťahu, ale aj ako preddavok na budúce plnenie vo forme tovaru alebo služby.

Základná právna úprava zábezpeky vychádza z ustanovení § 555 – 557 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, pričom ustanovenie § 555 OZ Občianskeho zákonníka platí aj pre obchodné záväzkové vzťahy.

Zábezpeka v podvojnom účtovníctve

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve”), ani opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len: „opatrenie PÚ”) neurčujú osobitnú úpravu účtovania zábezpeky. V praxi sa postupuje v nadväznosti na účtovanie o ostatných pohľadávkach a záväzkoch v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov: 315 – Ostatné pohľadávky, 325 – Ostatné záväzky; alebo použitím účtov iných zúčtovacích vzťahov 378 – Iné pohľadávky, 379 – Iné záväzky.

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky a záväzky sa účtujú na samostatných analytických účtoch a vykazujú sa v účtovnej závierke podľa zostatkovej doby splatnosti.

Je nevyhnutne správne zadefinovať podstatu zábezpeky, aby bolo zrejmé, či ide o preddavok na budúce konkrétne dodávky tovarov a služieb alebo či táto slúži na úhradu možnej vzniknutej škody pri ukončení zmluvného vzťahu. Táto skutočnosť má aj daňové dôsledky v nadväznosti na zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

V niektorých prípadoch je vhodné o zábezpeke účtovať aj na podsúvahových účtoch. V zmysle § 85 Postupov PÚ sa v účtových skupinách 75-78 sledujú skutočnosti, o ktorých sa neúčtuje v účtovných knihách a ktorých znalosť je podstatná na posúdenie majetkovoprávnej situácie účtovnej jednotky a jej ekonomických zdrojov, ktoré možno využiť. Je vhodné na tento účel vypracovať aj internú smernicu.


Spoločnosť prenajíma nehnuteľnosť, v ktorej má 3 byty. Pri uzatváraní nájomnej zmluvy je nájomca povinný uhradiť depozit (kauciu) vo výške 1 mesačného nájmu a pri ukončení sa nájmom depozit vráti. Depozit slúži na úhradu prípadných škôd, ktoré spôsobí nájomca prenajímateľovi na prenajatom majetku.

Spoločnosť je podnikateľom účtujúcim v sústave podvojného účtovníctva. Ako bude účtovať prenajímateľ?

V prípade prijatia depozitu ide o prijatie finančnej zábezpeky vyplývajúcej z uzatvorenej nájomnej zmluvy. Depozit v tomto prípade nie je preddavkom na budúce dodanie služby (nájmu). Ide o finančný záväzok prenajímateľa na vrátenie platby v prípade jej nevyužitia na krytie škôd po skončení nájomnej zmluvy. Je to finančný záväzok nájomcu vyplývajúci z nájomnej zmluvy.

Prenajímateľ bude účtovať nasledovne:

Účtovný prípad MD D 
Prijatie finančnej zábezpeky, ktorej zostatková doba splatnosti je kratšia ako 1 rok  221  379  
Prijatie časti finančnej zábezpeky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok  221  379.1  
Vrátenie depozitu po skončení nájmu  379  221  

V praxi sa často možno stretnúť aj so zábezpekou vo forme zadržania časti úhrady za dodanie stavby. Táto zábezpeka, resp. zádržné je zmluvne dohodnuté percento z celkovej fakturovanej sumy, ktoré odberateľ neuhradí, ale zadrží až do finálneho ukončenia diela ako rezervu pre prípad pochybenia zo strany dodávateľa.

Táto časť pohľadávky/záväzku má teda dlhšiu splatnosť. Odberateľ zadrží dohodnutú čiastku z fakturácie po dobu napr. záručnej doby na dielo. Zmluvne môže byť dohodnuté, že túto čiastku uvoľní po predložení bankovej garancie. Takisto môže nastať prípad, že odberateľ časť zádržného uhradí po úplnom dodaní diela a zvyšnú časť uhradí až po skončení záručnej doby, čo môže byť aj niekoľko rokov, a po splnení zmluvne dohodnutých podmienok.

Sumu, o ktorú pohľadávka nie je vyrovnaná (suma zádržného), sa odporúča preúčtovať na samostatný analytický účet 311 alebo na iný pohľadávkový účet, napr. 315 – Ostatné pohľadávky, kde si bude dodávateľ sledovať už novú splatnosť zádržného aj po dobu niekoľkých rokov, pretože pôjde o dlhodobú pohľadávku.


Odberateľ pri stavbe budovy zadržiava dodávateľovi po dobu 5 rokov časť platby. Účtovanie bude nasledovné:

Dodávateľ bude účtovať nasledovne:

Účtovný prípad MD D 
Dodanie diela  311  602  
Preúčtovanie časti zádržného, ktorého splatnosť je 5 rokov od dodania diela, v účtovnej závierke sa pohľadávka so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok bude vykazovať v dlhodobých pohľadávkach  315  311  
Doplatenie ceny diela – zmluvne zadržaného  221  315  

Odberateľ bude účtovať nasledovne:

Účtovný prípad MD D 
Dodanie diela  04x  321  
Preúčtovanie časti zádržného, ktorého splatnosť je 5 rokov od dodania diela, v účtovnej závierke sa pohľadávka so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok bude vykazovať v dlhodobých pohľadávkach  321  379  
Doplatenie ceny diela – zmluvne zadržaného  379  221  

Zábezpeka v jednoduchom účtovníctve

U podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa účtovanie postúpenia pohľadávky riadi opatrením MF SR č. MF/27076/2007-74 (ďalej len: „opatrenie JÚ).

Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje v zmysle opatrenia JÚ, podľa § 5 a § 14 v knihe pohľadávok a knihe záväzkov, ďalej podľa § 4 v peňažnom denníku o príjme/výdavku súvisiacom so zábezpekou.

Podľa § 5 postupov JÚ sa pohľadávky a záväzky účtujú v knihe pohľadávok a v knihe