dnes je 9.8.2020

Input:

Účtovanie zálohových faktúr v roku 2018

31.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.1.2 Účtovanie zálohových faktúr v roku 2018

Ing. Ján Mintál

Faktúra predstavuje daňový doklad, ktorý je predmetom § 71 až § 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”). Za faktúru sa považuje doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo elektronickej podobe a obsahuje údaje podľa § 74 zákona o DPH. V praxi sa však možno bežne stretnúť s určitou formou predfaktúr, ktoré sa vystavujú pred dodaním tovaru či služby, pričom ich úlohou je slúžiť ako zabezpečovací nástroj na zaplatenie dodávky. V praxi sa označujú ako zálohové faktúry, preddavkové faktúry, tzv. „proforma” faktúry alebo predfaktúry. Všetky tieto spomínané doklady sú však tzv. nedaňovými dokladmi, pretože neobsahujú údaje podľa § 74 zákona o DPH. Väčšinou neobsahujú dátum dodania tovaru alebo služby, rozpis na základ dane a DPH a text je väčšinou záloha alebo preddavok.

Vychádzajúc z ustanovenia § 75 ods. 1 zákona o DPH môže platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, vyhotoviť za viac samostatných dodaní tovaru alebo služby alebo za viac platieb prijatých pred dodaním tovaru alebo dodaním služby súhrnnú faktúru, ktorá môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca; faktúra sa musí vyhotoviť do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca. O vystavení, resp. prijatí zálohových faktúr sa spravidla neúčtuje, len sa evidujú. Účtuje sa až o ich úhrade. Podľa § 73 písm. b) zákona o DPH je nutné faktúru v zmysle § 72 tohto právneho predpisu vyhotoviť do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

Uvedená skutočnosť má významný dopad na účtovníctvo, nakoľko je nevyhnutné v ňom premietnuť u platiteľov DPH povinnosť odvodu DPH z prijatej zálohy a nárok na odpočet DPH z poskytnutej zálohy. Pri problematike účtovania o prijatých zálohách sa v praxi ako aj medzi odbornou verejnosťou možno stretnúť s rozličnými názormi. Postupy účtovania totiž túto problematiku striktne neupravujú.

Pri voľbe vhodnej metódy účtovania je potrebné brať na zreteľ, že účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Ďalej treba brať v úvahu skutočnosť, že prijatý preddavok predstavuje v zmysle záväzkových obchodných vzťahov záväzok v celej výške jeho poskytnutia. Napokon v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve”) platí, že účtovná jednotka účtuje majetok a záväzky, náklady a výnosy, výdavky a príjmy v účtovných knihách a zobrazuje ich v účtovnej závierke samostatne bez ich vzájomného započítania.


Spoločnosť X – mesačný platiteľ DPH sa v máji 2018 zmluvne zaviazala na dodanie reklamných služieb pre obchodnú spoločnosť Y – mesačného platiteľa DPH za celkovú sumu 8 400 eur. Platiteľ X požadoval po podpise zmluvy úhradu zálohy na túto službu v sume 6 000 eur, ktorú v máji 2018 aj prijal. Dodanie reklamných služieb bude ukončené v júli 2018.

Účtovný prípad MD D Suma 
Vystavená zálohová faktúra  -  -  6 000  
Inkaso zálohy  221  324  6 000  
Vystavenie faktúry v rozsahu prijatej platby:     
a) základ dane  311  324  5 000  
b) DPH  311  343  1 000  
Zúčtovanie uhradenej zálohy  324  311  6 000  
Vystavenie faktúry za dodávku reklamných služieb:     
a) cena bez DPH  311  602  7 000  
b) DPH  311  343  1 400  
Zúčtovanie poskytnutej zálohy:     
a) suma bez DPH  324  311  5 000  
b) DPH  343  311  1 000  
Inkaso zvyšku faktúry  221  311  2 400  

Účtovanie u spoločnosti X (dodávateľ)

Účtovanie u spoločnosti Y (odberateľ)

Účtovný prípad MD D Suma 
Prijatá zálohová faktúra  -  -  6 000  
Úhrada zálohy  314  221  6 000  
Prijatá faktúra v rozsahu realizovanej platby:     
a) suma bez DPH  314  321  5 000  
b) DPH  343  321  1 000  
Zúčtovanie uhradenej zálohy  321  314  6 000  
Prijatá faktúra za reklamné služby:     
a) cena bez DPH  518  321  7 000  
b) DPH  343  321  1 400  
Zúčtovanie poskytnutej zálohy:     
a) suma bez DPH  321  314  5 000  
b) DPH  321  343  1 000  
Doplatok faktúry  321  221  2 400  


Spoločnosť X – mesačný platiteľ DPH sa 3. mája 2018 zmluvne zaviazala na dodanie reklamných služieb pre obchodnú spoločnosť Y – mesačného platiteľa DPH za celkovú sumu 840 eur. Platiteľ X požadoval po podpise zmluvy úhradu zálohy na túto službu v sume 600 eur, ktorú 4.mája 2018 aj dostal. Dodanie reklamných služieb bolo ukončené 16. mája 2018. Spoločnosť X vystavila konečnú faktúru na reklamné služby 17.mája 2018 (t. j. do 15 dní od prijatia zálohy).

Účtovanie u spoločnosti X (dodávateľ)

Účtovný prípad MD D Suma 
Vystavená zálohová faktúra  -  -  600  
Inkaso zálohy  221  324  600  
Vystavenie konečnej faktúry:     
a) základ dane  311  602  700  
b) DPH  311  343  140  
Zúčtovanie uhradenej zálohy  324  311  600  
Inkaso zvyšku faktúry  221  311  240  

Účtovanie u spoločnosti Y (odberateľ)

Účtovný prípad MD D Suma 
Prijatá zálohová faktúra  -  -  600  
Úhrada zálohy  314  221  600  
Prijatá konečná faktúra za reklamné služby:     
a) cena bez DPH  518  321  700  
b) DPH  343  321  140  
Zúčtovanie poskytnutej zálohy  321  314  600  
Doplatok faktúry  321  221  240  

Zálohové platby v jednoduchom účtovníctve

Jednoduché účtovníctvo je založené na tzv. hotovostnom princípe. Príjmy a výdavky účtuje účtovná jednotka vždy v tom účtovnom období, v ktorom dôjde k ich úhrade alebo inkasu. Uvedené konštatovanie vyplýva z poslednej vety ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve”). Takisto je potrebné uviesť, že jednoduché účtovníctvo je tzv. daňovo orientované.

Pri účtovaní preddavkov sa tak vychádza zo zákona o účtovníctve a z opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „postupy účtovania v JÚ”). U platiteľov DPH je, samozrejme, potrebné pri účtovaní prijatých, resp. uhradených preddavkov rešpektovať aj ustanovenie § 19 ods. 4 zákona o DPH.

V zmysle § 19 ods. 1 postupov účtovania v JÚ okrem iného platí, že v účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa daň z pridanej hodnoty účtuje v knihe pohľadávok, knihe záväzkov a v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty. Podľa jednotlivých účtovných prípadov sa účtuje o práve na odpočítanie dane z pridanej hodnoty alebo o povinnosti platiť daň z pridanej hodnoty v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty. Výsledný vzťah voči správcovi dane, ktorým je nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty, sa účtuje v knihe pohľadávok. Výsledný vzťah voči správcovi dane, ktorým je vlastná daňová povinnosť dane z pridanej hodnoty, sa účtuje v knihe záväzkov. Vychádzajúc z § 19 ods. 5 postupov účtovania v JÚ sa pri účtovaní dane z pridanej hodnoty v peňažnom denníku pri čiastočnej úhrade záväzku alebo čiastočnom inkase pohľadávky postupuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky.


Podnikateľ X – mesačný platiteľ DPH sa v máji 2018 zmluvne zaviazal na dodanie reklamných služieb pre podnikateľa Y – mesačného platiteľa DPH za celkovú sumu 840 eur. Podnikateľ X požadoval po podpise zmluvy úhradu zálohy na túto službu v sume 600 eur, ktorú v máji 2018 aj prijal. Dodanie reklamných služieb bude ukončené v júli 2018.

Účtovanie u podnikateľa Y (odberateľ)

1. Prijatú preddavkovú faktúru vo výške 600 eur zaeviduje podnikateľ Y do evidencie záväzkov (o DPH v tomto momente účtovať nebude).

2. Úhradu požadovaného preddavku v sume 600 eur zaúčtuje do peňažného denníka medzi výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v druhovom členení „Služby”. Zároveň zaeviduje zánik záväzku 600 eur v evidencii záväzkov.

3. Podnikateľ X je povinný do 15 dní vystaviť daňový doklad k prijatej platbe na sumu 600 eur spolu (500 eur základ a 100 eur DPH). Takúto faktúru zapíše podnikateľ Y do evidencie záväzkov s rozpisom na základ a DPH. V evidencii záväzkov sa zaeviduje ako uhradená.

4. V peňažnom denníku je potrebné uskutočniť nasledovnú účtovnú operáciu: z výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v druhovom členení „Služby” sa preúčtuje hodnota DPH v sume 100 eur medzi výdavky, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov v druhovom členení „DPH”. Spomínanú sumu DPH zároveň zaeviduje v pomocnej evidencii DPH.

5. Konečnú