Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovné a daňové odpisy v roku 2018

6.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.1.4 Účtovné a daňové odpisy v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod

Pri hospodárskej činnosti sa využíva hmotný a nehmotný majetok, ktorého podstata spočíva v tom, že sa nespotrebuje jednorazovo pri vykonávanej činnosti, ale slúži počas dlhšej doby. Svoju hodnotu postupne prenáša do hodnoty výsledkov činnosti vo forme odpisov. Tým, že sa majetok využíva pri zabezpečovaní príjmov, postupne „starne” a stráca svoju hodnotu. Odpisy takto vyjadrujú v peňažnej forme postupné opotrebovávanie majetku, ktoré sa prenáša do hodnoty výstupov.

Odpisy ako ekonomická kategória sú využívané jednak v samotnej podnikateľskej sfére, napr. pri kalkuláciách cien výrobkov a služieb, pri plánovaní peňažných tokov a pod. a jednak túto kategóriu využíva aj štát pri riadení fiškálnej daňovej politiky. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné rozlišovať medzi účtovnými a daňovými odpismi.

Spôsob účtovného odpisovania dlhodobého majetku upravuje:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v ustanovení § 28 ZoÚ,

 • opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v § 20 a § 69,

 • opatrenie MF SR č. 27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva v ustanovení § 20.

Spôsob uplatňovania odpisov v daňových výdavkoch upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v ustanoveniach § 20 až § 29.

Účtovné odpisy

Spôsob odpisovania si určuje účtovná jednotka v odpisovom pláne, ktorý by mal zohľadňovať očakávané používanie majetku s prihliadnutím na intenzitu jeho využitia a tiež na základe očakávaného fyzického opotrebenia majetku, ktorý zodpovedá bežným podmienkam jeho využívania.

Hmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy v podvojnom účtovníctve sa účtujú v zmysle § 69 ods. 2 postupov účtovania na účte 551- Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku. O účtovných odpisoch je účtovná jednotka povinná účtovať mesačne. Účtovné odpisy na rozdiel od daňových odpisov nie je možné prerušiť, je však možné upraviť výšku odpisov podľa meniacich sa podmienok, pričom sa prehodnotí  odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania  alebo sadzby odpisovania, čo upravuje ustanovenie § 20 ods. 5 postupov účtovania.

Nehmotný majetok, ktorými sú náklady na vývoj, musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do 5 rokov.

Po uplynutí zdaňovacieho obdobia účtovná jednotka zisťuje výsledok hospodárenia a vyčísľuje a účtuje daň z príjmov. Vzhľadom na to, že pri vyčíslení dane z príjmov aplikuje ustanovenia zákona o dani z príjmov, musí posúdiť, zistiť a upraviť účtovný výsledok hospodárenia o rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi z toho dôvodu, že výšku daňových odpisov, ktoré sa považujú za daňový výdavok, stanovuje zákon o dani z príjmov. Podstata daňových odpisov je v tom, že štát na základe stanovenej doby a sadzieb odpisov si reguluje príjmy štátneho rozpočtu, pričom daňové odpisy nezohľadňujú skutočné opotrebenie dlhodobého majetku.

Daňové odpisy

Za zdaňovacie obdobie roka 2017 je potrebné venovať pozornosť uplatneniu správnej výšky daňových odpisov v daňových výdavkoch, pričom sa postupuje podľa ustanovení § 22 – § 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Zákon o dani z príjmov stanovuje limity a spôsob uplatňovania odpisov v daňových výdavkoch. Znamená to teda, že štát svojou fiškálnou politikou reguluje v uplatňovaní odpisov aj základ dane a tým následne aj daňovú povinnosť.

Pokiaľ účtovná jednotka pri účtovaní odpisov postupuje podľa reálneho odpisového plánu zostaveného podľa ustanovenia § 28 ods. 4 ZoÚ, potom možno vždy predpokladať, že vznikne v účtovnej jednotke rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi aplikovanými podľa zákona o dani z príjmov.

V článku uvádzame, pri ktorých skutočnostiach je potrebné v roku 2017 venovať pozornosť pri uplatňovaní účtovných odpisov, o ktorých výške rozhodla účtovná jednotka v  nadväznosti na aktuálne znenie zákona o dani z príjmov v oblasti stanovenej odpisovej politiky regulovanej štátom.

Odpisy majetku obstaraného formou finančného prenájmu

Hmotný majetok obstaraný na lízing sa bude odpisovať počas doby odpisovania stanovenej v § 26 zákona o dani z príjmov rovnomerným spôsobom, prípadne zrýchleným spôsobom, ak pôjde o majetok zaradený do odpisovej skupiny 2 alebo 3 podľa rozhodnutia účtovnej jednotky.

Postup pri uvedení do užívania a odpisovaní hmotného majetku obstaraného na lízing sa neodlišuje od postupu pri inej forme obstarania hmotného majetku /kúpa, úver/.

Keďže hmotný majetok obstaraný formou lízingu sa v účtovníctve (účtovné odpisy) nájomcu odpisuje na základe odpisového plánu, v ktorom sa zohľadní opotrebenie majetku pri jeho používaní za bežných podmienok, vzniknú rozdiely medzi účtovnými a daňovými odpismi.


Účtovná jednotka obstarala nákladný automobil formou finančného prenájmu v júni 2016, pričom vstupná cena bola vo výške 20 000 € s dohodnutou dobou prenájmu na obdobie 36 mesiacov. Účtovná jednotka pri účtovných odpisoch postupovala tak, že odpisový plán bol stanovený na dobu 36 mesiacov.

Účtovanie a vyčíslenie rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi za rok 2017:

p. č. text suma MD D Daňové odpisy rozdiel 
1.  Účtovné odpisy za rok 2017 /20000:36x12/  6 666,66   551   082   5 000   +1 666,66  

Povinnosť uplatniť prerušenie daňového odpisovania majetku

V ustanovení § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov bola doplnená povinnosť prerušiť uplatňovanie odpisovania hmotného majetku okrem daňovníka, ktorý uplatňuje

úľavu na dani podľa § 30a a § 30b zákona, v tom zdaňovacom období:

 • v ktorom hmotný majetok nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní,

 • ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, ak v poradí k druhej zmene príde počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,

 • v ktorom nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby alebo k predĺženiu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom stavebný úrad rozhodne o ďalšom predĺžení platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby, o ďalšom predĺžení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku alebo vydá kolaudačné rozhodnutie.

 • v prípade výkonu daňovej kontroly,

 • v prípade podania dodatočného daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola vykonaná daňová kontrola.

Znamená to, že v prípade zvýšenia počtu zdaňovacích období počas kalendárneho roka - v priebehu dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokov má daňovník v dôsledku zmien kalendárneho roka na hospodársky rok tri zdaňovacie obdobia. K prerušeniu dochádza v účtovnom období nasledujúcom počas druhej zmeny, prerušenie odpisovania bude trvať 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov po vykonaní zmeny,

Na druhej strane zákon definuje aj prípady, v ktorých nie je možné prerušiť uplatňovanie odpisovania, a to:

Pre účtovnú jednotku to znamená posúdiť využívanie hmotného majetku a v prípade identifikácie takého majetku, ktorý neslúži na zabezpečovanie príjmov, má povinnosť prerušiť odpisovanie počas takejto doby z pohľadu zákona o dani z príjmov.

Z pohľadu účtovného dochádza aj napriek jeho nevyužívaniu k morálnemu opotrebeniu, čo sa prejaví v účtovných odpisoch.


Účtovná jednotka má vo vlastníctve od roku 2010 výrobnú halu, ktorú až do decembra 2015 prenajímala. V decembri 2015 došlo k ukončeniu zmluvy o prenájme a počas celého účtovného obdobia v roku 2016 a 2017 účtovná jednotka predmetnú halu nevyužívala a nepodarilo sa jej obstarať počas tejto doby nového nájomcu. Vstupná cena haly je vo výške 100 000 €. Účtovne výrobnú halu odpisuje účtovná jednotka podľa odpisového plánu počas obdobia 15 rokov.

Účtovanie a vyčíslenie rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi za rok 2016 a 2017:

p. č. text suma MD D Daňové odpisy rozdiel 
1.   Účtovné odpisy za rok 2017 /100000:15/  6 666,66  551  081  0  + 6 666,66  

Pokiaľ spoločnosť má výrobnú halu určenú na prenájom a túto výrobnú halu nevyužíva na dosahovanie príjmov, potom jej vzniká povinnosť podľa ustanovenia § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov prerušiť daňové odpisovanie tohto majetku. Znamená to, že halu bude účtovne odpisovať, pretože táto fyzicky a morálne sa opotrebováva avšak daňové odpisy si spoločnosť nemôže uplatniť.

Limit vstupnej ceny automobilov a limitovaná výška odpisov

Osobné automobily zaradené v obchodnom majetku

Pri osobných vozidlách zaradených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 sa od 1. 1. 2015 zaviedla povinnosť podľa § 17 ods. 34 testovať základ dane dosiahnutý v daňovom priznaní oproti násobku počtu osobných vozidiel so vstupnou cenou 48 000 € a viac a ročného daňového odpisu vypočítaného rovnomerne z limitovanej vstupnej ceny 48 000 €, t. j. 12 000 €.

V prípade, že dosiahnutý základ dane je nižší ako uvedený násobok, je daňovník povinný upraviť základ dane o kladný rozdiel medzi úhrnom uplatnených odpisov z osobných áut so vstupnou cenou 48 000 € a viac a úhrnom odpisov, resp. pomernej časti odpisov vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 €.

Spôsob testovania:

Testovanie základu dane  Zvýšenie základu dane  
ZD < [(počet vozidiel so VC ≥ 48 000 €) x ročný odpis LVC = 48 000 € (t. j. 12 000 €)]  (úhrn uplatnených odpisov z osobných áut 
so VC ≥ 48 000 €) – (úhrn odpisov, resp. pomernej časti odpisov vypočítaných z LVC = 48 000 €)  

Vysvetlivky:

VC – vstupná cena, LVC – limitovaná vstupná cena

Prakticky to znamená, že ak:

 • základ dane je vyšší ako násobok počtu automobilov a sumy 12 000 €, jeho úprava sa nevykoná,

 • základ dane je nižší ako násobok počtu automobilov a sumy 12 000 €, vzniká povinnosť vykonať úpravu základu dane o rozdiel medzi skutočnou výškou uplatnených odpisov v daňových výdavkoch a sumou 12 000 € za každý automobil.

Takáto úprava základu dane sa nevykoná u prenajímateľa osobných automobilov, ktoré sú predmetom operatívneho prenájmu. Takýto prenajímateľ má upravené obmedzenie uplatňovaných odpisov len do výšky príjmov z prenájmu automobilov.


Účtovná jednotka obstarala v januári 2016 osobný automobil, ktorého vstupná cena bola 60 000 € . V obchodnom majetku má aj iné osobné automobily, avšak vstupná cena týchto automobilov nebola vyššia ako 48 000 € . Účtovná jednotka sa rozhodla, že daňové a účtovné odpisy budú rovnaké. Za rok 2017 vykázala účtovná jednotka základ dane 10 000 € .

Účtovanie a vyčíslenie rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi za rok 2017:

p. č.  text  suma MD D Daňové odpisy rozdiel 
1.  Účtovné odpisy za rok 2017 /60000:4/  15000   551  082  12000  +3000  

Pri uvedenom príklade je potrebné upraviť základ dane z toho dôvodu, že vykázaný základ dane je nižší ako stanovený limit odpisov z limitovanej vstupnej ceny.

Obmedzenie výšky odpisov u prenajímateľov hmotného a nehmotného majetku

V roku 2017 platí limit na daňové uplatňovanie výšky odpisov z hmotného majetku poskytnutého na prenájom. Prenajímateľ, ktorý poskytuje hmotný majetok na prenájom, zahrnie odpisy do daňových výdavkov najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie, pričom neuplatnenú časť ročného odpisu uplatní, počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania stanovenej v § 26 zákona o dani z príjmov do výšky príjmov z prenájmu. Tento postup sa vzťahuje na všetky nájomné vzťahy týkajúce sa prenajatého majetku.


Spoločnosť vlastní nákladný automobil, ktorý obstarala v roku 2015 v hodnote 47 000 € . Počas mesiacov júl – november 2017 na základe zmluvy o prenájme prenajala nákladný automobil inej spoločnosti za 1 000 € mesačne. Účtovná jednotka postupuje pri odpisovaní tak, že účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

p. č. text suma MD D  Úprava základu dane 
1.   Účtovné odpisy za rok 2017 /47000:4/  11 750   551   082     žiadna  

Vzhľadom na to, že nákladný automobil bol časť roka prenajímaný /5 mesiacov/, výška príjmov z prenájmu sa porovnáva k pomernej časti ročného odpisu pripadajúcej na počet mesiacov prenájmu.

Daňový odpis uznaný za daňový výdavok počas doby prenájmu /5 mesiacov/ je vo výške 4 896 €, pričom mesačný príjem z prenájmu je za obdobie prenájmu vo výške 5 000 €. Keďže príjem z prenájmu je vyšší ako pomerná časť odpisu pripadajúca na obdobie 5 mesiacov, nie je potrebné upraviť základ dane a spoločnosť si uzná do daňových výdavkov celú sumu zaúčtovaných odpisov.

Spoločnosť vlastní nákladný automobil, ktorý obstarala v roku 2015 v hodnote 47 000 € . Počas mesiacov júl – november 2017 na základe zmluvy o prenájme prenajala nákladný automobil inej spoločnosti za 800 € mesačne. Účtovná jednotka postupuje pri odpisovaní tak, že účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

p. č.  text  suma  MD  D   Úprava základu dane 
1.   Účtovné odpisy za rok 2017 /47000:4/  11 750   551   082    + 896  

Vzhľadom na to, že nákladný automobil bol časť roka prenajímaný /5 mesiacov/, výška príjmov z prenájmu sa porovnáva k pomernej časti ročného odpisu pripadajúcej na počet mesiacov prenájmu.

Daňový odpis uznaný za daňový výdavok počas doby prenájmu /5 mesiacov/ je vo výške 4 896 €, pričom mesačný príjem z prenájmu je za obdobie prenájmu vo výške 4 000 €. Keďže príjem z prenájmu je nižší ako pomerná časť odpisu pripadajúca na obdobie 5 mesiacov, vzniká povinnosť upraviť základ dane. Keďže príjmy za prenájom sú nižšie ako je pomerná časť odpisov za obdobie nájmu, spoločnosť si uzná do daňových výdavkov výšku odpisov len do výšky príjmu.

Krátenie odpisov hmotného majetku využívaného na osobnú spotrebu

Dôležitou zmenou je krátenie odpisov majetku využívaného na osobnú spotrebu, ktoré sa budú môcť uplatňovať len v limitovanej výške. Výška odpisov majetku bude závisieť od percentuálnej výšky uplatňovaných výdavkov. V súlade s ustanovením § 19 zákona o dani z príjmov daňovník bude musieť zvoliť jednu z dvoch možností pre uplatnenie odpisov:

 • paušálne výdavky vo výške 80% v prípade využitia majetku aj na súkromné účely,

 • preukázateľná výška odpisov /výdavkov/ v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečovanie zdaniteľných príjmov.

V prípade, že sa majetok využíva aj na súkromné účely, je potrebné upraviť základ dane o odpisy, ktoré nesúvisia s používaním majetku na dosahovanie príjmov. Vyplýva to z ustanovenia § 24, kde sa dopĺňa nový odsek 8, podľa ktorého sa pri odpisovaní majetku do výdavkov (nákladov) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu zahŕňa ročný odpis v rovnakej percentuálnej výške, v akej uplatňuje daňovník výdavky (náklady) podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov.

Tento postup krátenia odpisov sa neuplatní pri:

- nehnuteľnostiach,

- automobiloch, pri ktorých zamestnávateľ uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a)

zákona o dani z príjmov, t. j., zdaňuje zamestnancovi použitie motorového vozidla aj

na súkromné účely, a to vo výške 1% zo vstupnej ceny tohto vozidla.

Vzhľadom na výrazné zmeny v uplatňovaní odpisov ako daňového výdavku je potrebné vyššie uvedené zmeny a doplnky vykonané s účinnosťou od 1. 1. 2015 v zákone o dani z príjmov aplikovať pri vyčíslení základu dane, t. j., otestovať výšku účtovných odpisov zahrnutých do výsledku hospodárenia a porovnať túto výšku s limitovanou výškou odpisov podľa zákona o dani z príjmov. Uvedené rozdiely je potrebné uviesť v príslušných riadkoch daňového priznania podľa poučenia na vyplnenie daňového priznania.


Účtovná jednotka – spoločnosť A obstarala v roku 2015 osobný automobil, ktorého vstupná cena bola 60 000 €. Účtovná jednotka sa rozhodla, že daňové a účtovné odpisy budú rovnaké. V roku 2017 predmetný automobil využíva spoločník okrem podnikateľských potrieb aj na osobné potreby. Podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. t) si účtovná

 
.

Spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35 730 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“):


KONTAKTY:

Kontaktná adresa:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. 
Železničiarska 13 
P.O.BOX 323 
Bratislava 814 99 

IČO: 35730129 
Sídlo podnikania: Železničiarska 13 
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B

Email: info@dashofer.sk

Telefón: 02/33 00 55 55

Fax: 02/33 00 55 50

Banka:                  UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu:           1003625000/1111

IBAN:                    SK3611110000001003625000

SWIFT:                 UNCRSKBX

I.

Vymedzenie všeobecných pojmov

 1. vydavateľstvo- spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35 730 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B, ponúkajúca a poskytujúca produkt;
 2. zákazník- fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý si objedná produkt;
 3. fyzická osoba- osoba, ktorá pri uskutočňovaní objednávky nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;
 4. podnikateľ- podnikateľom sa rozumie najmä každá právnická osoba v zmysle Občianskeho zákonníka, a teda združenie fyzických alebo právnických osôb, účelové združenie majetku, jednotka územnej samosprávy ako aj iný subjekt vymedzený osobitným právnym predpisom. Podnikateľom sa rovnako rozumie aj osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba zapísaná v živnostenskom registri, osoba ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia ako aj fyzická osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu, ktorá je zapísaná do osobitnej evidencie.
 5. produkt- akýkoľvek produkt patriaci do portfólia vydavateľstva, ktorý je vydávaný vydavateľstvom v tlačenej či on-line podobe, služba či médium. Produktom sa rozumie najmä: tlačená príručka, on-line knižnica, on-line príručka, on-line časopis, on-line kurz, časopis, brožúra, on-line seminár, on-line video, videoseminár, telefonický servis, ako aj produkt na CD, USB alebo inom nosiči dát;
 6. stav techniky- za stav techniky sa považuje každá elektronická vymoženosť, ktorá bola na verejnosti uvedená, bez ohľadu na to či sa jej poskytuje priemyselno-právna ochrana;
 7. strany- vydavateľstvo a zákazník;
 8. ponuka produktu- ponuka produktu zo strany vydavateľstva predstavuje návrh na uskutočnenie objednávky a následné uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vydavateľstva;
 9. objednávka- prejav vôle zákazníka smerujúci k zakúpeniu zákazníkom vybraného produktu;
 10. uskutočnenie objednávky- odoslanie objednávky vydavateľstvu prostredníctvom on-line formulára;
 11. uzavretie kúpnej zmluvy- kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom potvrdenia objednávky zo strany vydavateľstva;
 12. účet- bankový účet vydavateľstva;
 13. zaplatenie kúpnej ceny produktu- zaplatením kúpnej ceny produktu sa rozumie okamih pripísania peňažných prostriedkov na účet vydavateľstva, a to aj v prípade platby na dobierku (na pošte, kuriérovi), na základe faktúry (ktorá bola doručená spolu s tovarom zákazníkovi poštou alebo kuriérom) či na základe predfaktúry. V prípade osobnej kúpy na adrese vydavateľstva sa za zaplatenie produktu považuje okamih prevzatia kúpnej ceny zamestnancom, prípadne inou poverenou osobou vydavateľstva;
 14. nákup na splátky- nákup produktu s postupným splácaním kúpnej ceny, a to na základe predchádzajúcej písomnej dohody s vydavateľstvom.
 15. poštová preprava- poštovou prepravou sa rozumie preprava produktu poštovým doručovateľom.

 Pojmy sú v texte použité v príslušnom gramatickom tvare.

 II.

Všeobecné úvodné ustanovenia

Všetky vzťahy medzi vydavateľstvom a zákazníkom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. (ďalej „Občiansky zákonník“) v znení neskorších predpisov, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, t. j. ak ide o zákazníka, ktorý pri uzatváraní zmluvy a jej plnení nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že zákazník pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, vzťahy medzi vydavateľstvom a zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. BOX 5, 820 07 Bratislava.

Predmetom činnosti vydavateľstva je vytvorenie, vydanie, ponuka a dodanie produktu objednaného zákazníkom. Všetky práva k produktom, najmä autorské právo, licenčné právo a právo priemyselného vlastníctva sú vo výhradnom vlastníctve vydavateľstva. Tieto práva sú chránené tak zákonom č. 185/2015 Z. z.  (Autorský zákon) v platnom znení ako aj predpismi upravujúcimi ochranu priemyselných práv v platnom znení. Všetky práva vydavateľstva sú vyhradené, a to najmä právo na kopírovanie, distribúciu a preklad produktu. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľstva nesmie byť žiadna časť produktu šírená, a to akoukoľvek dostupnou formou s prihliadnutím na súčasný stav techniky (hlavne tlačou, fotokópiou, elektronickým alebo iným prístupným spôsobom). Zároveň nesmie byť žiaden z produktov, a to ani jeho časť šírený pomocou použitia elektronických off-line systémov, a za ich pomoci alebo prostredníctvom nich spracovaný, šírený alebo ukladaný do pamäti.

 1. Ponuka produktu predstavuje návrh na začatie zmluvného jednania. Tento návrh nie je záväzný tak pre zákazníka  ako pre vydavateľstvo, nakoľko to môže kedykoľvek, až do času uvedeného v čl. III ods. 2 Všeobecných obchodných podmienok,  túto ponuku zrušiť.  Uskutočnenie objednávky zo strany zákazníka sa považuje sa návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom ide o prejav vôle zákazníka smerujúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku uskutoční zákazník prostredníctvom on - line formulára  na príslušnej webovej adrese vydavateľstva. Odoslanie objednávky predstavuje prvý krok zákazníka k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku potvrdzuje vydavateľstvo, o jej potvrdení informuje e-mailom zákazníka. Okamihom potvrdenia objednávky vydavateľstvom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka sa tak stáva záväznou. Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

III.

Práva a povinnosti vydavateľstva

 1. Vydavateľstvo má právo meniť portfólio svojich produktov, a to kedykoľvek, s prihliadnutím na aktuálny záujem zákazníkov.
 2. Vydavateľstvo má právo stiahnuť produkt z portfólia až do času potvrdenia objednávky zákazníkovi.
 3. Vydavateľstvo je oprávnené uplatňovať vlastnícke právo k produktu až do času jeho prevzatia zákazníkom. V prípade nákupu na splátky je vlastníkom produktu vydavateľstvo až do zaplatenia celej kúpnej ceny. V prípade predaja produktu s možnosťou jeho testovania je vydavateľstvo vlastníkom tohto produktu aj po jeho odovzdaní zákazníkovi a po zaplatení celej kúpnej ceny.  Ak zákazník prejaví záujem o ním testovaný produkt, vlastnícke právo k nemu nadobúda podľa dohody medzi ním a vydavateľstvom.
 4. Vydavateľstvo je oprávnené upravovať cenu jednotlivých produktov, a to až do času uskutočnenia objednávky zo strany zákazníka.
 5. Vydavateľstvo má právo meniť podobu nosiča aktualizácie.
 6. Vydavateľstvo spracúva osobné údaje zákazníka na základe jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, na marketingový výskum, reklamu, teleslužby a na nadviazanie obchodov pre existujúce i budúce produkty vydavateľstva. a to na dobu 3 rokov od poskytnutia súhlasu, a na základe týchto mu s jeho súhlasom pravidelne zasielať informácie o nových produktoch, prípadne zákazníkom už zakúpených, avšak aktualizovaných produktoch.
 7. Vydavateľstvo má právo nepotvrdiť objednávku zákazníkovi z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
 8. Vydavateľstvo je oprávnené odoslať produkt zákazníkovi až po úplnom zaplatení kúpnej ceny produktu, najneskôr do 10 dní od dňa zaplatenia kúpnej ceny zákazníkom. To platí aj v prípade osobného predaja, kedy je vydavateľstvo oprávnené odovzdať zákazníkovi produkt až po zaplatení celej kúpnej ceny. Výnimku tvorí nákup na splátky, ktorý však musí byť dohodnutý vopred. Nákup na splátky je možný len u zákazníka – podnikateľa. 
 9. Vydavateľstvo nesie zodpovednosť za prípadné vady produktu až do jeho odovzdania zákazníkovi, týmto okamihom prechádza na zákazníka zodpovednosť za prípadné vady produktu. Ak sa produkt zasiela zákazníkovi poštou, zodpovednosť za prípadné vady produktu prechádza na zákazníka okamihom odovzdania produktu na poštovú prepravu.
 10. V prípade odstúpenia od zmluvy, v čase od potvrdenia objednávky do zaplatenia kúpnej ceny produktu, zo strany zákazníka je vydavateľstvo povinné toto odstúpenie rešpektovať a nezasielať objednaný produkt zákazníkovi.
 11. Vydavateľstvo je povinné vrátiť zákazníkovi finančné prostriedky v prípade duplicitne uhradenej faktúry, a to na to isté číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky pripísané.
 12. Vydavateľstvo nezodpovedá za oneskorené dodanie produktu zavinené subjektmi poštovej prepravy alebo uvedením neprávnej adresy zákazníkom.
 13. V prípade omeškania so zaplatením ceny predplatného je vydavateľstvo oprávnené požadovať od zákazníka úrokov z omeškania v zmysle ust. § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., a v prípade, ak je zákazníkom podnikateľ, aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle ust. § 369c 1 Obchodného zákonníka.

 IV.

Práva a povinnosti zákazníka, platobné podmienky, dodacie podmienky

 1. Potvrdením objednávky sa objednávka stáva záväznou. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy v čase od potvrdenia objednávky do zaplatenia kúpnej ceny produktu a to písomne. Pri odstúpení je potrebné uviesť dôvod odstúpenia. Bez udania dôvodu môže zákazník objednávku zrušiť až do jej potvrdenia vydavateľstvom, a to buď telefonicky alebo e-mailom.
 2. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu zakúpeného produktu bezhotovostným prevodom v lehote uvedenej v zálohovej faktúre alebo faktúre a na účet v nej uvedený.
 3. Zákazník je oprávnený zvoliť si doručenie produktu poštou, kuriérom alebo osobný odber produktu. Ceny za doručenie jednotlivých produktov budú zarátané do celkovej ceny za objednaný produkt. V prípade ak si zákazník zvolí možnosť doručenia produktu poštou, alebo kuriérom predstavujú náklady za doručenie sumu vo výške 3 €, ktorá bude zarátaná do celkovej ceny produktu. V prípade ak si zákazník zvolí možnosť osobného odberu produktu, predstavujú náklady súvisiace s osobným odberom sumu vo výške 0 €. Poštovné za ročné predplatné tlačeného časopisu je účtované sumou 30 €, ktorá bude zarátaná do celkovej ceny produktu. V prípade on-line produktov bude účtovaný manipulačný poplatok 2,50 €, ktorý bude zarátaný do celkovej ceny produktu. Prístupové údaje budú zaslané zákazníkovi prostredníctvom elektronických prostriedkov.
 4. Zákazník je povinný prevziať ním objednaný produkt. V prípade neprevzatia produktu zákazník zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla vydavateľstvu.
 5. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu produktu riadne a včas, najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre. V prípade osobného odberu na adrese vydavateľstva je povinný vykonať úhradu ihneď. V prípade doručovania produktu poštou alebo kuriérom je povinný urobiť tak ihneď, pokiaľ bol tovar objednaný na dobierku. Nedodržaním tejto povinnosti vzniká vydavateľstvu právo pohľadávku uplatniť na súde.
 6. Zákazník má právo a povinnosť skontrolovať si doručovaný produkt ešte pred uhradením kúpnej ceny.
 7. Zákazník sa zaväzuje neposkytovať svoje prihlasovacie údaje k video a on-line produktom tretím osobám. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla vydavateľstvu.
 8. Ak si zákazník zakúpi produkt, ku ktorému sa viaže ročné predplatné, má právo využívať bezplatný odpovedný servis.
 9. Zákazník má právo, pri vybraných produktoch, využiť nákup na splátky, a to na základe písomnej dohody s vydavateľstvom.
 10. Zákazník je povinný uviesť adresu, na ktorej bude zastihnuteľný v čase doručovania a úplné kontaktné údaje na doručovanie.
 11. Zákazník je povinný oznámiť vydavateľstvu zmenu adresy a kontaktných údajov, a to najmä v prípade platby produktu na splátky.
 12. Zákazník má právo na vrátenie finančných prostriedkov v prípade duplicitnej úhrady faktúry na číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky zaslané.
 13. Zákazník má právo klásť zamestnancom otázky ohľadom systému zasielania produktov, ich platenia a pod. v každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00 prostredníctvom telefónneho čísla: 02/33 00 55 55.
 14. Zákazník má k dispozícii službu chat na internetových stránkach vydavateľstva v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.
 15. Ak nie je dohodnuté inak, môžu byť všetky oznámenia adresované zákazníkovi vydavateľstvom  posielané vo forme elektronickej správy (emailom) adresované na emailovú adresu zákazníka, ktorú poskytol vydavateľstvu. Vydavateľstvo je tiež oprávnené zasielať zálohové faktúry a daňové doklady zákazníkovi elektronicky, prípadne poštou.

 V.

Osobitné ustanovenie k právam a povinnostiam zákazníka - fyzickej osoby v postavení spotrebiteľa

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a alternatívne riešenie sporov

 1. Pre účely článku V. týchto Všeobecných obchodných podmienok sa zákazníkom rozumie kupujúci, ktorý vo vzťahu k Vydavateľstvu vystupuje v postavení spotrebiteľa. Ustanovenia obsiahnuté v tomto článku sa tak nevzťahujú na kupujúceho v postavení podnikateľa.
 2. Na zákazníka v postavení spotrebiteľa sa primerane vzťahujú ustanovenia vymedzené v čl. IV.
 3. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia produktu. Odstúpiť od zmluvy je možné iba písomne, a to zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy vydavateľstvu. Zákazník nemá právo odstúpiť od zmluvy v zmysle tohto bodu v nasledovných prípadoch:
 • ak ide o predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • ak ide o predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • ak ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • NA STIAHNUTIE:  Formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní
 1. Zákazník, ktorý odstúpil od zmluvy v súlade s čl. V. ods. 2  má právo na vrátenie finančných prostriedkov od vydavateľstva, ktoré tieto v súvislosti s produktom prijalo, a to spôsobom, ktorý pri platbe on sám zvolil (ak zákazník platil prevodom z účtu, finančné prostriedky budú zaslané na ten istý účet, z ktorého boli odoslané).
 2. Ak od zmluvy odstúpi zákazník, ktorému bol doručený produkt, ktorý je v inej ako on-line forme, je zákazník povinný tento produkt na vlastné náklady vrátiť vydavateľstvu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 3. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Zákazník sa môže obrátiť na vydavateľstvo so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým vydavateľstvo vybavilo jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že vydavateľstvo porušilo jeho práva. Ak vydavateľstvo na žiadosť zákazníka odpovie zamietavo alebo neodpovie do 30 dní od jej odoslania, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi vydavateľstvom a zákazníkom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorý si môžete stiahnuť TU. Subjekt ARS môže od zákazníka požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má zákazník. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

VI.

Ustanovenia k jednotlivým produktom

 1. Na produkt, akým je videoknižnica, on-line knižnica, on-line príručka, on-line zákon alebo on-line časopis sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Najneskôr do 14 dní po objednaní produktu zákazníkom a následnom potvrdení objednávky bude zákazníkovi zaslaná zálohová faktúra. Najneskôr do 30 dní po jej uhradení, a teda po zaplatení kúpnej ceny produktu bude produkt zákazníkovi sprístupnený zaslaním jeho prihlasovacích údajov, ktoré pozostávajú z mena a hesla. Zároveň bude zákazníkovi vystavený daňový doklad v podobe faktúry, ktorý mu bude zaslaný na začiatku obdobia predplatného. Tento daňový doklad mu bude zaslaný poštou. Darček nie je nárokovateľný a vydavateľstvo si vyhradzuje právo meniť druh a značku darčeku. Darček bude zákazníkovi zaslaný kuriérom po úhrade zálohovej faktúry. Ak si zákazník - podnikateľ zakúpil produkt na splátky, po obdržaní darčeka a po tom, ako vydavateľstvo obdrží potvrdenie o prijatí darčeka,  sa zákazník zaväzuje uhradiť celú kúpnu cenu produktu. V opačnom prípade mu bude účtovaný sankčný poplatok vo výške trhovej ceny darčeka vrátane DPH, pričom ide o cenu darčeka, ktorú mal v čase jeho odovzdania zákazníkovi.

  Vydavateľstvo vyhlasuje, že

  • informácie poskytnuté a sprístupnené v on-line produktoch majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním,
  • ak sú týmito informáciami právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR, jediným oficiálnym publikačným prostriedkom je Zbierka zákonov SR. Ak sú týmito informáciami záznamy z Obchodného vestníka a Vestníka verejného obstarávania, vydavateľstvo poskytuje informácie z oficiálnych zdrojov bez úprav a zásahov,
  • vydavateľstvo nezodpovedá za funkčnosť odkazov na iné internetové stránky.
 2. Na produkt, akým je tlačená príručka alebo softvér sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Najneskôr do 14 dní po objednaní produktu zákazníkom a následnom potvrdení objednávky bude zákazníkovi zaslaná zálohová faktúra. Najneskôr do 30 dní po jej uhradení bude zákazníkovi zaslaný produkt. Aktualizácie českých publikácií je možné odoberať len formou ročného predplatného, s možnosťou využitia zvýhodnenej ponuky stanovenej vydavateľstvom. Produkty sú zasielané prostredníctvom pošty na dobierku alebo kuriérom spolu s faktúrou. Po zakúpení základného diela bude zákazníkovi zaslaná aktualizácia, ktorú má právo neodoberať. Aktualizáciu je potrebné zaslať späť do vydavateľstva. Odber je však potrebné zrušiť písomne.  
 3. Na produkt, akým je časopis sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Prvé číslo bude zaslané zákazníkovi spravidla do 30 dní po potvrdení objednávky spolu s archívom a faktúrou na zákazníkom uvedenú adresu, najneskôr do 30 dní od dňa vydania najnovšieho čísla. Podľa pravidelnosti daného časopisu (2-týždenne alebo mesačne) bude zákazníkovi poštou zaslané najnovšie vydané číslo po dobu ročného predplatného. Faktúra - daňový doklad bude vystavená na začiatku obdobia predplatného a zaslaná poštou.  
 4. V prípade produktu, akým je PDF súbor bude zákazníkovi zaslaný daňový doklad v podobe faktúry spolu s elektronickým dokumentom, ktorý má podobu PDF súboru.
 5. V prípade produktu, akým je on-line kurz platí, že objednávka sa vzťahuje na obdobie 12 mesiacov. Produkt bude zákazníkovi sprístupnený najneskôr do 10 dní po úhrade zálohovej faktúry, a to zaslaním prihlasovacích údajov (mena a hesla). Daňový doklad v podobe faktúry bude vystavený na začiatku obdobia predplatného, a bude zákazníkovi zaslaný poštou. Pri on-line kurze budú zákazníkovi jednotlivé lekcie sprístupnené v ním zvolených intervaloch. Zákazníkovi bude on-line kurz prístupný po celú dobu zaplateného predplatného.
 6. Platby za objednaný tovar sa realizujú v mene EUR, bezhotovostným prevodom.
 7. Telefonické poradenstvo je bezplatné. Nenahrádza odborné poradenstvo a má výlučne informatívny charakter. Samotný hovor, počas ktorého je poradenstvo poskytované je spoplatnený sadzbou 0,60 EUR/minútu. Po ukončení hovoru je zákazníkovi vystavená faktúra, ktorej výška závisí od dĺžky samotného hovoru. 

 VII

Ustanovenie o vylúčení zodpovednosti vydavateľstva za vzniknutú škodu

 1. Zákazník berie na vedomie, že vydavateľstvo nenesie zodpovednosť za akúkoľvek vzniknutú škodu spôsobenú postupom zákazníka na základe informácií, ktoré sú obsahom akéhokoľvek produktu ponúkaného vydavateľstvom a zakúpeného zákazníkom. Zákazník zároveň berie na vedomie, že informácie, ktoré sú obsahom produktu, majú výlučne informatívny a vzdelávací charakter a nie sú alternatívou k odbornému poradenstvu poskytovanému odborníkom osobne na základe poskytnutia všetkých relevantných podkladov k danému prípadu.

VIII.

Ochrana osobných údajov

 1. Vydavateľstvo sa zaväzuje, že neposkytne tretím osobám osobné údaje zákazníka.
 2. Spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom Železničiarska 13, 811 04 Bratislava ako prevádzkovateľovi (ďalej len „vydavateľstvo“) spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“),  . Jedná sa o údaje uvedené v objednávke produktu alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia udeľuje zákazník – fyzická osoba na 3 roky odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 3. Vydavateľstvo zároveň spracováva osobné údaje okrem na právnom základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia aj na právnom základe zmlúv v rozsahu potrebnom pre ich plnenie zo strany vydavateľstva (napr. doručovanie a spracovanie objednávok) v zmysle čl. 6. ods. 1 písm. b) nariadenia a na základe oprávneného záujmu (napr. priamy marketing) .
 4. Zákazník súhlasí s tým, že vydavateľstvo je oprávnené počas trvania súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov tieto osobné údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä s Nariadením, s použitím automatizovaných aj neautomatizovaných prostriedkov zhromažďovať, spracúvať a používať za účelom:
 • použitia osobných údajov pre automatický telefónny volací systém alebo fax za účelom ponuky tovarov a služieb vydavateľstva, informovania, najmä, avšak nielen výlučne o nových produktoch vydavateľstva, zasielania newslettera a za účelom priameho marketingu.
 1. Zákazníkovi sú pred poskytnutím osobných údajov v týchto všeobecných obchodných podmienkach poskytnuté informácie v zmysle § čl. 13 Nariadenia.
 2. Udelením súhlasu zároveň zákazník berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, a že má práva v zmysle čl. 12 a nasl. Nariadenia.
 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol poskytnutý
 4. Vydavateľstvo sa zaväzuje, že nebude spracúvať osobné údaje spôsobom, ktorý odporuje dobrým mravom ani spôsobom obchádzajúcim súčasne platné všeobecne záväzné právne predpisy.

 IX.

Výpoveď predplatného

 Zákazník má právo objednané predplatné zrušiť formou výpovede predplatného.

 1. Výpoveď možno urobiť iba písomne, najneskôr však 6 kalendárnych týždňov pred uplynutím predplatného obdobia. Kalendárnym týždňom sa rozumie 7 dní.
 2. Ak zákazník predplatné písomne nevypovie v lehote uvedenej v čl. IX ods. 1, predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, a teda o ďalších 12 mesiacov.
 3. Zákazník súhlasí, že v prípade, ak vypovie predplatné po lehote uvedenej v čl. VI ods. 2, môže si vydavateľstvo účtovať storno poplatok až do výšky 3-mesačného predplatného z celkovej    sumy na faktúre. Zároveň však počas tohto obdobia budú zákazníkovi fyzické produkty po     dobu 3 mesiacov doručované. Ak ide o on-line produkt, počas tohto 3-mesačného obdobia bude zákazníkovi umožnený prístup do tohto produktu.

 X.

Podmienky predplatného

 1. V prípade uzavretia zmluvy o predplatnom na dobu určitú, t.j. ročné predplatiteľské obdobie, poskytne vydavateľstvo zákazníkovi zvláštne plnenie (prípadne zvláštnu zľavu) v zmysle tohto článku všeobecných obchodných podmienok.
 2. Pre zmluvu o predplatnom, uzatvorenú v rámci marketingovej akcie platia ostatné ustanovenia upravujúce zmluvu o predplatnom, ak nie je v tomto článku, alebo v podmienkach konkrétnej marketingovej akcie uvedené inak.
 3. Objednávku je možné uskutočniť s vyplnením objednávkového formulára a je nutné potvrdiť jeho odoslanie. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo akceptovať aj objednávky uskutočnené iným spôsobom.
 4. Pripísaním prvej mesačnej platby predplatného na účet vydavateľstva je zákazník registrovaný v systéme vydavateľstva ako platiaci užívateľ a automaticky získava prihlasovacie údaje k produktu. Ak je v marketingovej akcii prezentovaný darček, ten zákazník obdrží bezodkladne po pripísaní finančných prostriedkov prvej mesačnej platby predplatného na účet vydavateľstva.
 5. Zmluva o predplatnom musí byť uzatvorená najmenej na obdobie a rozsah uvedený v podmienkach marketingovej akcie. Zákazník sa zaväzuje počas tejto doby riadne uhrádzať dohodnuté pravidelné mesačné platby predplatného. Ak aj napriek tomu dôjde v tomto období k prerušeniu pravidelných mesačných platieb predplatného, vydavateľstvo je oprávnené nárokovať si úhradu hodnoty poskytnutého darčeka, ktorý je súčasťou marketingovej akcie. Hodnotu darčeka určuje vydavateľstvo na základe aktuálnej nákupnej ceny daného predmetu. Riadnym zaplatením pravidelných mesačných platieb predplatného počas ročného predplatiteľského obdobia, stráca vydavateľstvo nárok na vyplatenie hodnoty darčeka. V priebehu povinného obdobia trvania zmluvy o predplatnom je cena predplatného nemenná. Uplynutím doby viazanosti je možné zmluvu o predplatnom vypovedať. Výpoveď možno urobiť iba písomne, najneskôr však 6 kalendárnych týždňov pred uplynutím predplatného obdobia. Kalendárnym týždňom sa rozumie 7 dní.
 6. Záväzkom pri marketingovej akcii so zvláštnym plnením rozumieme minimálne stanovené obdobie odberu predplatného. Po splnení všetkých podmienok marketingovej akcie plynú zákazníkovi výhody akcie.
 7. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Počas tejto doby nie je možné zmluvu vypovedať. Po skončení trvania akcie je možné zmluvu predĺžiť na dobu neurčitú a tým strácajú platnosť Podmienky marketingovej akcie a  budú sa uplatňovať Všeobecné obchodné podmienky.
 8. Zmluvu o predplatnom uzatvorenú na základe marketingovej akcie nie je možné počas dohodnutého obdobia trvania záväzku vypovedať. Uvedené sa vzťahuje na zákazníka v postavení podnikateľa. Vydavateľstvo je oprávnené umožniť zákazníkovi zaplatiť cenu za predplatné za dohodnuté obdobie trvania záväzku v pravidelných mesačných platbách alebo inak stanovených intervaloch. V prípade neuhradenia pravidelnej mesačnej platby predplatného počas trvania záväzku je vydavateľ oprávnený zrušiť zákazníkovi prístupové údaje do produktu, ktorý je predmetom neplatenia.
 9. Predplatné objednané na základe bodu 1. nie je možné prevádzať na ďalšie subjekty. Ak zákazník stratí schopnosť splácať pravidelnú mesačnú platbu predplatného za produkt, je povinný uhradiť Vydavateľstvu sumu o hodnote darčeka podľa odseku 5. Ak suma zostávajúcich pravidelných mesačných platieb predplatného je nižšia ako hodnota darčeka, zákazníkovi odpadá povinnosť túto hodnotu uhradiť. 
 10. Vydavateľstvo nebude objednávku podľa bodu 1 akceptovať najmä v prípade, keď zákazník bol v posledných troch rokoch v omeškaní s úhradou akejkoľvek čiastky voči vydavateľstvu.
 11. Bonusové plnenie získa zákazník po splnení podmienok vyplývajúcich z marketingovej akcie. Následne po objednávke obdrží zákazník zálohovú faktúru s presne stanovenými pravidelnými mesačnými platbami predplatného na 12 mesiacov. 
 12. Povinnosť vydavateľstva dodať zvláštne plnenie zaniká v prípade, keď zákazník poruší podmienky stanovené pre konkrétnu marketingovú akciu, alebo neuhradí stanovené predplatné a to 1. pravidelnú mesačnú platbu predplatného.
 13. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy zo závažných dôvodov na strane zákazníka. Takýmito dôvodmi sú najmä:
 14. a)    Hrubé porušenie Všeobecných obchodných podmienok,
 15. b)    Úmyselné zneužitie produktu a prístupových údajov.

V takomto prípade sa zákazník zaväzuje v prípade zavinenia zaplatiť vydavateľstvu náhradu škody, ktorá mu vznikne, a to v plnej výške.

XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom znení.
 2. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien v obsahu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť informovať zákazníka splní zverejnením zmeneného znenia na obvyklom mieste na svojej internetovej stránke.
 3. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú voči zákazníkovi účinnosť odoslaním objednávky.
 4. Prípadné súdne spory vyplývajúce z právneho vzťahu medzi zákazníkom a vydavateľstvom bude rozhodovať súd miestne príslušný podľa sídla vydavateľstva.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 25.5.2018 a rušia predchádzajúce znenia všeobecných obchodných podmienok.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči zákazníkovi dňom uzavretia zmluvy s vydavateľstvom.

Reklamačný poriadok