dnes je 9.8.2020

Input:

Uplatňovanie dane z pridanej hodnoty v prípade dodania tovaru a služby pri použití poukazu podľa § 9a zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.10.2019

8.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.49 Uplatňovanie dane z pridanej hodnoty v prípade dodania tovaru a služby pri použití poukazu podľa § 9a zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.10.2019

Ing. Ivana Glazelová

Zákon č. 369/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 369/2018 Z. z.”) priniesol zmeny, účinnosť ktorých bola rozdelená do 3 období, a to od 1. 1. 2019, od 1. 10. 2019 a od 1. 1. 2020. Od 1. 10. 2019 sú účinné ustanovenia § 9a a § 22 ods. 10 zákona o DPH, čo vyplýva z článku II. zákona č. 369/2018 Z. z.

Odlíšenie poukazu od platobného prostriedku

Nová právna úprava týkajúca sa daňového zaobchádzania s poukazmi má za úlohu odlíšiť poukaz od platobného nástroja. Rozdiel medzi platobným prostriedkom a poukazom spočíva predovšetkým v tom, že platobný prostriedok je možné uplatniť v zásade na akýkoľvek tovar alebo službu u ktoréhokoľvek dodávateľa tovaru alebo služby. Na rozdiel od platobného prostriedku poukaz predstavuje nástroj, s ktorým je spojené právo jeho držiteľa získať výmenou za poukaz zodpovedajúci tovar alebo službu u vopred určeného dodávateľa. To znamená, že použitie poukazu je od začiatku limitované na vybraný okruh dodávateľov tovaru alebo služby, a naviac limitovanie sa u vybraných dodávateľov môže vzťahovať len na určité tovary a služby. Čiže poukaz ako protihodnota je oproti platobnému prostriedku od začiatku viazaný na určeného dodávateľa, prípadne aj na určené tovary alebo služby.

Odlíšenie poukazu od potvrdenia o platbe za plnenie vopred

Pre uplatňovanie § 9a zákona o DPH je potrebné odlíšiť poukazy od potvrdení o zaplatení, či už sú v listinnej alebo elektronickej podobe. Pri zaplatení za konkrétnu dodávku tovaru alebo služby vopred vzniká daňová povinnosť v deň prijatia platby a v rozsahu prijatia platby. Pri vystavení potvrdenia o prijatí zálohy nemožno hovoriť, že je s týmto potvrdením spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu za dodanie tovaru alebo služby, v zmysle definície poukazu. Platba vopred je spravidla vykonaná na základe už dojednaného konkrétneho plnenia, na základe dvojstranného právneho vzťahu medzi vzájomne známymi osobami. Ak by išlo len o dokument, ktorý dokazuje uskutočnenie platby vopred za známe plnenie, pre vopred známeho príjemcu tovaru alebo služby, neuplatní sa osobitná úprava vzťahujúca sa na poukazy podľa § 9a zákona o DPH. Čiže je dôležité, čo je predmetom právneho vzťahu, či predaj poukazu alebo predaj tovaru alebo služieb, za ktoré je zaplatené vopred. Následne pri posúdení treba vychádzať z toho, či je pre dodávateľa tovaru alebo poskytovateľa služby a príjemcu známe v čase platby, kto bude tým subjektom, ktorý má právo na plnenie. Podstata rozdielu medzi poukazom a platbou vopred je, že na základe platby vopred za konkrétne plnenie je jeho dodávateľ povinný plniť už konkrétnej známej osobe konkrétne plnenie, kým v prípade poukazu nie je zrejmá osoba, prípadne samotné plnenie, na ktoré sa poukaz môže uplatniť.

Ak napríklad cestovná kancelária poskytuje poukaz s termínom, t. z. poukaz na pobytový balík služieb, ktorý je viazaný na konkrétny dopredu známy termín pobytu, alebo poskytuje poukaz otvorený, t. z. nie je viazaný na konkrétny termín a je potrebné ho dohodnúť s poskytovateľom služieb, je nutné odlíšiť z hľadiska nových pravidiel posúdenie úhrady „za poukaz” ako platby prijatej pred dodaním služby podľa § 65 ods. 4 zákona o DPH od predaja poukazu podľa § 9a ods. 1 zákona o DPH. Pri poskytnutí pobytového balíka služieb nie je rozhodujúce, či je vopred známy termín pobytu alebo nie je. Pretože ak ide o záväznú