dnes je 7.4.2020
Input:

Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane z príjmov a k súvisiacim úpravám základu dane v roku 2020

17.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.72 Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane z príjmov a k súvisiacim úpravám základu dane v roku 2020

Ing. Ivana Glazelová

Podľa všeobecného pravidla uvedeného v § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené príjmy (výnosy) daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom.

Oslobodenie od dane podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31. decembra 2017 sa nevzťahovalo na príjmy daňovníkov podľa § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov z predaja majetku, príjmy z nájomného, príjmy z reklám a príjmy z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa § 13 ods. 1 písm. b) až f) alebo odseku 2, príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmy z činností, ktoré sú podnikaním a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.

Podľa nového § 13 ods. 1 písm. g) doplneného do zákona o dani z príjmov sú s účinnosťou od 1. januára 2018 oslobodené od dane príjmy z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely plynúce daňovníkom uvedeným v § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov najviac do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom tieto príjmy je daňovník povinný použiť len na účel vymedzený v § 50 ods. 5, a to najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy daňovník prijal; ak daňovník do uplynutia tejto lehoty nepoužije príjmy z reklám oslobodené od dane na účel vymedzený v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov, je povinný zahrnúť tieto príjmy alebo ich nepoužitú časť do základu dane najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota.

Podmienky pre vznik a činnosť občianskych združení sú uvedené v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Postavenie a právne pomery nadácií ako aj vytváranie nadačných fondov sú upravené zákonom č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Zriadenie, vznik, zrušenie, zánik a hospodárenie neinvestičných fondov je legislatívne upravené zákonom č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady SR č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Právna úprava neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby je vymedzená v zákone č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

V súvislosti s § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov sú doplnené nové ustanovenia § 17 ods. 3 písm. m) a § 17 ods. 19 písm. i) zákona o dani z príjmov a upravené existujúce ustanovenia § 12 ods. 3 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov.


Občianske združenie poskytlo v roku 2018 spoločnosti A, spoločnosti B a spoločnosti C reklamné služby v hodnote 7 000 eur pre každú spoločnosť, pričom úhrady za tieto služby