Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Veřejnoprávní subjekty

15.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Veřejnoprávní subjekty

Ing. Ondřej Babuněk

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

§ 5 odst. 4 ZDPH– Osoby povinné k dani

V § 5 odst. 4 ZDPH se nově upravuje, že veřejnoprávní subjekty nejsou osobami povinnými k dani, pokud tyto subjekty v rámci výkonu veřejné správy vybírají platby jakéhokoli charakteru. Nejedná se o žádnou změnu v pojetí veřejnoprávních subjektů, jak byla posuzována do 31. 3. 2019. Aby mohl být subjekt považován za veřejnoprávní subjekt, musí splnit současně dvě podmínky. Musí se jednat veřejnoprávní subjekt a takovýto subjekt musí vykonávat činnost, při které vystupuje jako orgán veřejné správy. Tyto podmínky vychází zejména z rozsudků Soudního dvora EU (dříve Evropského soudního dvora) C-202/90 Ayuntamiento de Sevilla a C-446/98 Câmara Municipal do Porto.

Veřejnoprávním subjektem jsou zejména města a obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění p. p., Státní fond dopravní infrastruktury dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění p. p., ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy dle zákona č. 2/1969 Sb., zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění p. p., atd.

Dle důvodové zprávy k novelizovanému ustanovení byl dřívější pojem úplata uvedený při vymezení veřejnoprávních subjektů poněkud zužující a dle zákonodárce by mohlo docházet k interpretačním nejasnostem. Slovo úplata tak bylo nahrazeno souslovím „poplatky a jiné úhrady”, přičemž úhrada zahrnuje dle zákonodárce rovněž takové platby, jež jsou svým charakterem úplatou ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) ZDPH.

Veřejnoprávní subjekty se považují za osoby povinné k dani v případě, že uskutečňují činnosti uvedené v příloze č. 1 zákona anebo při jejichž uskutečnění dochází k výraznému narušení hospodářské soutěže. Novela zákona zavádí skutečnost, že vláda bude nařízením stanovovat činnosti, u kterých dochází k výraznému narušení hospodářské soutěže, pakliže by veřejnoprávní subjekt nebyl považován za osobu povinnou k dani. Tato nová úprava dle důvodové zprávy vychází zejména z rozsudků Soudního dvora EU C-288/07 Isle of Wight, C-174/14 Saudaçor, C-79/09 Komise vs. Holandsko a C-344/15 NRA.

Na závěr je nutné upozornit, že novela zákona zrušuje § 5 odst. 7, který se týká vymezení provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání jako osob povinných k dani. Jedná se o nadbytečnou záležitost v § 5 a vzhledem k okolnostem, že je osoba povinná k dani obecně definována v odst. 1 až 3.

Město vybírá poplatek za psa ve výši 1 500 Kč. Město v tomto případě bude považováno za veřejnoprávní subjekt (město je zpravidla veřejnoprávním subjektem, protože vzniklo podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění p. p.).

Při výběru poplatků za psa, který je uskutečňován na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění p. p., město vystupuje jako veřejnoprávní subjekt. Za těchto okolností jsou splněny výše uvedené podmínky, a tudíž poplatek za psa není předmětem daně.

Město prodává dřevo ze silniční vegetace, veřejných prostranství, parků a lesoparků společnosti provozující pilu a zpracovávající dřevní hmotu.

V tomto případě nelze považovat dodání dřeva městem, jako plnění, které není předmětem daně. Dodání dřeva městem za těchto okolností by mělo být předmětem daně. Město je sice považováno za veřejnoprávní subjekt, nicméně nevystupuje při dodání dřeva jako veřejnoprávní subjekt (není zde zákonná povinnost pro město odprodat dřevo), ale jako osoba povinná k dani.