Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Výpočet cestovných náhrad pri tuzemskej pracovnej ceste v roku 2018

20.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak zamestnanec vykonáva prácu na inom mieste, ako je jeho dohodnuté pravidelné pracovisko, ide o výkon práce na pracovnej ceste. Pri vyslaní na pracovnú cestu je potrebné vychádzať v prvom rade z § 57 Zákonníka práce (právo zamestnávateľa vyslať zamestnanca na pracovnú cestu,  súhlas zamestnanca s vyslaním na pracovnú cestu). Podmienky poskytovania náhrad výdavkov pri pracovnej ceste upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“). Vo väzbe na možnosť poskytovať zamestnancovi aj nenárokové cestovné náhrady, je potrebné aplikovať aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (zdaniteľný príjem zamestnanca a daňový výdavok zamestnávateľa), zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (odvody na sociálne poistenie), zákon č. 50/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (odvody na zdravotné poistenie).V súvislosti s použitím cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste je potrebné aplikovať aj zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel.

Pracovnú cestu možno rozdeliť do troch častí, a to:

1.      Príprava na pracovnú cestu  - určí sa zamestnanec, ktorý má vykonať pracovnú cestu, písomne sa určia podmienky pracovnej cesty, odhadnú sa výdavky na pracovnú cestu (napr. výdavky na cestovanie, stravovanie, ubytovanie, iné nevyhnutné výdavky), na základe ktorých môže byť zamestnancovi na jeho žiadosť poskytnutý preddavok.

2.      Výkon pracovnej cesty - počas výkonu pracovnej cesty vznikajú zamestnancovi   výdavky; potrené je  uschovať všetky doklady, ktorým zamestnanec preukáže výdavky vzniknuté v súvislosti s pracovnou cestou.

3.      Vyúčtovanie pracovnej cesty – pracovná cesta sa uzatvorí vyúčtovaním výdavkov zo strany zamestnanca na základe skutočne vynaložených a preukázaných výdavkov. 

Príklad:

Zamestnanec obchodnej spoločnosti vykonal tuzemskú pracovnú cestu z Bratislavy/Devínska Nová Ves do Nitry  za účelom obchodného rokovania s klientmi.

Na cestu použil na základe písomnej dohody so zamestnávateľom vlastné  motorové vozidlo. V osvedčení o evidencii vozidla má uvedenú spotrebu podľa predpisu Európskej únie 8,8 l/100 km; pre jazdu v meste platí zvýšená spotreba o 20 %, t. j. 10,56 l/100 km. Celkovo najazdil 232 km; 182 km najazdil mimo mesto a v rámci mesta (Nitra a Bratislava) najazdil 50 km. Tuzemská pracovná cesta  trvala od 5. 2. 2018 (6:00 h) do 11. 2. 2018 (18:30 h) s tým, že sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodli na prerušení pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca 9. 2. 2018 o 15:00 h a na opätovnom pokračovaní pracovnej cesty dňa 11. 2. 2018 o 17:00 h. Zamestnanec preukázal cenu pohonnej látky v sume 1,310/l €