Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Výpočet navýšenia nepeňažného plnenia v roku 2018

11.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2 Výpočet navýšenia nepeňažného plnenia v roku 2018

Ing. Juraj Válek, PhD.

Nepeňažné plnenie je poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane. Zamestnávateľ takéto nepeňažné plnenie, môže navýšiť na sumu vypočítanú podľa výpočtu navýšenia nepeňažného plnenia, pričom za príjem zo závislej činnosti zamestnanca sa v tomto prípade považuje takto navýšené nepeňažné plnenie. Samotný spôsob výpočtu je tu vysvetlený.

Pričom sa na to nevzťahujú príjmy v podobe odmien za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára, alebo nepeňažného plnenia poskytnutého od bývalého zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo osobe, na ktorú prešlo právo na tieto plnenia, alebo príjmu zamestnanca počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania vrátane suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny motorového vozidla.

Na účely výpočtu navýšenia nepeňažného plnenia zamestnávateľ vypočíta sumu plnenia (P) rozhodujúcu na uplatnenie sadzby dane, ktorej prekročenie bude znamenať uplatnenie progresie vo výpočte preddavkov na daň, nasledovne: P = 1/12 zo sumy 176,8-násobku PŽM x (1 - SD1). Kde P je plnenie rozhodujúce na uplatnenie sadzby dane. Sadzbou dane je, okrem osobitnej sadzby dane, dane vyberanej zrážkou a zabezpečenia dane, pre fyzickú osobu zo základu dane a to 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane, alebo 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima. Ďalej 19 % z osobitného základu dane z kapitálového majetku, 7 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. a), 35 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. b) , zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. PŽM je životné minimum platné k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. SD1 je sadzba dane (19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane) vyjadrená desatinným číslom.

Ak