dnes je 21.11.2019
Input:

Výpočet preddavku na daň a odvod

14.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.4 Výpočet preddavku na daň a odvod

Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová

Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti (ZČ) zamestnávateľ vypočíta podľa toho, či si zamestnanec u neho uplatňuje nárok na 1/12 NČZD D alebo na mesačný daňový bonus na vyživované dieťa. Tieto skutočnosti si uplatňuje prostredníctvom podpísania/nepodpísania vyhlásenia na zdanenie príjmov.

Podpísané vyhlásenie

I. Ak vyhlásenie zamestnanec podpíše, príjem zo ZČ zamestnávateľ zdaní takto:

Úhrn „hrubých” mesačných zdaniteľných príjmov zo ZČ

- Povinné poistné

= Čiastkový základ dane

- Mesačná NČZD D (ak nejde o dôchodcu k 1. 1.)

= Zdaniteľná mzda (zaokr. na eurocent nadol)

- Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy (zaokr. na eurocenty nadol)

- Mesačný daňový bonus, ak zdaniteľné príjmy zo ZČ sú aspoň vo výške polovice min. mzdy

= Preddavok na daň (ak preddavok na daň je vyšší ako daňový bonus)

alebo

- daňový bonus alebo jeho časť na výplatu (ak preddavok na daň je nižší ako daňový bonus).

Nepodpísané vyhlásenie

II. Ak vyhlásenie zamestnanec nepodpíše, príjem zo ZČ zamestnávateľ zdaní takto:

Úhrn „hrubých” mesačných zdaniteľných príjmov zo ZČ (bez ohľadu na výšku)

- Povinné poistné

= Čiastkový základ dane

= Zdaniteľná mzda (zaokr. na eurocenty nadol)

Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy (zaokr. na eurocenty nadol)

Čiastkový základ dane (ČZD)

V priebehu roka sa do mesačného ČZD z príjmov zo ZČ započítajú všetky zúčtované a vyplatené mesačné zdaniteľné príjmy zo ZČ (napr. na základe pracovného pomeru a aj na dohodu atď.). Tie sa znížia o povinné poistné.

Po skončení roka sa do ročného ČZD zahrnú len tie príjmy zo ZČ, ktoré boli zúčtované a vyplatené zamestnancovi najneskôr do konca januára nasledujúceho roka, ak sa týkali predchádzajúceho roka alebo aj skorších období.

Príjmy zo ZČ vyplatené po 31. januári nasledujúceho roka, aj ak sa týkali predchádzajúceho roka, sa zahrnú do ČZD až v nasledujúcom roku (§ 4 ods. 3 ZDP).

Nulový preddavok na daň

Môže sa stať, že príjem zo ZČ bude pri podpísanom vyhlásení nižší ako 1/12 NČZD D (ak je napr. zamestnanec dlhšie v mesiaci chorý alebo pracuje na kratší pracovný úväzok), kedy vyjde zdaniteľná mzda nulová, rovnako ako aj preddavok na daň. Tento príjem však z celoročného hľadiska nebude daňovo vyrovnaný (bol preddavkovo zdanený, aj keď vyšla nula). Zamestnanec a aj zamestnávateľ s ním bude musieť po skončení roka počítať a zohľadní ho v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo ZČ alebo zamestnanec v daňovom priznaní, pričom aj tento príjem bude zamestnávateľ po skončení roka zahrnovať do potvrdenia.

Zdanenie príjmov vyplatených naraz za viac mesiacov

Ak je zdaniteľná mzda vyplatená zamestnancovi naraz za viac kalendárnych mesiacov príslušného zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka), je možné rozložiť príjem zo ZČ na účely zdanenia:

Preddavok na daň sa v mesiaci výplaty vypočíta tak, akoby bola táto mzda vyplatená v jednotlivých mesiacoch, ak je tento spôsob zdanenia pre zamestnanca výhodnejší. Vypočítajú sa fiktívne preddavky na daň za každý mesiac osobitne a spočítajú sa. Zohľadní sa pritom za každý mesiac aj mesačná nezdaniteľná suma a daňový bonus (§ 35 ods. 9 ZDP).

Tento spôsob zdanenia sa netýka napr. odmien vyplatených naraz za viac mesiacov popri bežnom príjme zo ZČ alebo týchto príjmov za predchádzajúci rok (roky). Minulé roky sú už daňovo vysporiadané (aj pokiaľ ide o NČZD D a daňový bonus). Pri príjmoch zo ZČ sa zdanenie vykonáva z výplaty v príslušnom mesiaci bez ohľadu na to, za ktoré obdobie sa vypláca.

V podstate má význam aplikovať tento spôsob zdanenia (rozložením) len v prípade, ak má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie. Účelom je, aby z vyplateného príjmu bola zohľadnená na daňové účely mesačná NČZD D a daňový bonus za všetky mesiace, za ktoré sa vypláca.

Zdanenie nepeňažného príjmu

Ak má zamestnanec dostatočne vysoký peňažný príjem, nepeňažný príjem sa pripočíta k ostatným zdaniteľným príjmom zo ZČ a úhrn príjmov sa zdaní spolu.

Výnimka, kedy nie je možné takýto príjem v čase plnenia zdaniť a odviesť preddavok na daň je vtedy, ak (zdaniteľný príjem zo ZČ) z ktorého sa má vypočítať, spočíva len v nepeňažnej forme. Platí to aj vtedy, ak nepeňažné plnenie tvorí väčšiu časť mzdy, kedy nemožno zrážku preddavku na daň reálne vykonať.

Príjem sa v takomto prípade nezdaní v čase plnenia, ale až keď bude najbližšie peňažné plnenie (výplata) v dostatočnej výške. Ak to nebude možné do konca príslušného roka, resp.- do konca januára nasledujúceho roka, tak sa príjem dodaní po jeho skončení, a to buď v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo ZČ alebo v daňovom priznaní (na základe potvrdenia od zamestnávateľa, v ktorom tento príjem bude uvedený).


Podľa § 35 ods. 3 písm. a) ZDP, ak zamestnancovi nevznikne povinnosť podať daňové priznanie podľa § 32 ZDP, daň z vyššie uvedeného nepeňažného príjmu sa v termíne na podanie daňového priznania považuje za vysporiadanú.


Zamestnankyňa bola v roku 2018 na rodičovskej celý rok a od zamestnávateľa nepoberala žiadne zdaniteľné príjmy. Koncom roka dostala od zamestnávateľa možnosť zúčastniť sa onkologickej prehliadky v hodnote 300 €, ktorú zamestnávateľ financoval zo svojich prostriedkov dobrovoľne. Hodnota