dnes je 8.7.2020

Input:

Vyradenie predaného automobilu z účtu 413

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.6 Vyradenie predaného automobilu z účtu 413

doc. RNDr. Darina Saxunová

PhD.

Spoločník firmy vložil do firmy v minulých rokoch ako ostatný kapitálový vklad auto, ktoré v účtovníctve bolo zaúčtované zápisom 022/413. V roku 2014 toto auto predal. Ako vyradiť predane auto z účtu 413?

Z účtovného hľadiska, v čase darovania majetku spoločníkom vo forme nepeňažného majetku t.j. automobilu, prijatý automobil ste zaúčtovali ako dar spoločníka firmy a mal sa oceniť reprodukčnou obstarávacou cenou ROC, z ktorej sa vykonávali účtovné odpisy.

Účtovanie obstarávania majetku sa predkontovalo: 042/413 a následné jeho zaradenie do užívania 022/042.

Neuvádzate či bol automobil už úplne odpísaný alebo nie, ak áno z daňového hľadiska pri nulovej daňovej zostatkovej cene u darcu je vstupná cena u obdarovaného tiež nula, daňové odpisy sa uplatňovať nemôžu.

V účtovníctve sú zaevidované ROC automobilu na účte 022- SHV a k dátumu predaja je evidované do akej hodnoty už bol automobil odpísaný, je to evidované na účte 082- oprávky k SHV. Oprávky predstavujú súhrn odpisov k dňu predaja daného majetku SHV.

Vyčísli sa zostatková hodnota SHV = ROC – oprávky k danému SHV .

Účet 413 -Ostatné kapitálové fondy predstavuje dobrovoľný vklad spoločníka do podniku, bez nároku na odmenu. Účtovanie predaja a následného vyradenia automobilu t.j. SHV bude nasledovné:

 

 

Má dať

 

Dal

 

Tržby z predaja, FAO

 

 

 

641

 

DPH, ak platca *

 

 

 

343

 

 

 

315

 

 

Obstarávacia cena

 

ROC

 

082

 

022

 

Zostatková hodnota DHM

 

 

541

 

082

 

Inkaso od odberateľa, VBÚ

 

 

221

 

315

 

Účet 413 ostane nezmenený. Príspevok do ostatných kapitálových fondov je bezodplatne odovzdaným majetkom v prospech spoločnosti, ktorý si spoločník nemôže nárokovať späť, rovnako ako si nemôže nárokovať