dnes je 6.7.2020

Input:

Výzkum a vývoj, goodwill

2.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzkum a vývoj, goodwill

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


§ 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb.,

§ 6 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Dlouhodobý nehmotný majetek

2016–2017 2018–2020 
Jako součást dlouhodobého nehmotného majetku uváděla vyhláška položku „Výsledky výzkumu a vývoje”, které jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi, anebo byly nabyty od jiných osob.  Nově se za součást dlouhodobého nehmotného majetku nepovažují výsledky výzkumu, ale jenom výsledky vývoje.  
Vyhláška uváděla, že účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu delší než 60 měsíců, nejdéle však 120 měsíců, tuto skutečnost pak odůvodní v příloze.  Toto pravidlo v uvedeném paragrafu vyhláška ruší, protože způsob odpisování goodwillu je uveden v části vyhlášky, která se věnuje odpisování (§ 56).  

Komentář:

Po dlouhodobé diskusi o tom, zda je možné výzkum a vývoj považovat za aktivum, bylo rozhodnuto, že výzkum je taková činnost, jejíž výsledky ještě nemusí být hmatatelné a nemají charakter aktiva (přinášet účetní jednotce budoucí ekonomický prospěch). Proto náklady na výzkum se neaktivují, ale jsou součástí nákladů toho období, v němž byly vynaloženy. Teprve vývoj je možné považovat za aktivum, které přinese účetní jednotce budoucí užitek. V tomto směru se česká účetní legislativa zase o krok přiblížila k řešení v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví, které rovněž výzkum za aktivum nepovažují, teprve náklady vynaložené na vývoj je možné aktivovat (IAS 38 – Nehmotná aktiva).

Přechodná ustanovení uvádí, že pokud účetní jednotka vykazovala nehmotné výsledky výzkumu a vývoje podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této novely, pokračuje v jeho odpisování a vykazuje tento majetek až do jeho vyřazení v položce „B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek”.

Odkaz na související problematiku:

  • § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Odpisování majetku

  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., Příloha č. 1 – Uspořádání a označování položek rozvahy

  • IAS 38 – Nehmotná aktiva