Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor odvolania sa voči udeleniu pokuty

21.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.6 Vzor odvolania sa voči udeleniu pokuty

Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod

Stiahnuť dokument


Aurel Demeter, Kráľovská 28, Zlaté Moravce, DIČ 5604126543

Doporučene

Daňový úrad Zlaté Moravce

Hviezdoslavova 183

953 01 Zlaté Moravce

Zlaté Moravce, xx. xx. 20xx

Vec:

Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty

v súlade s ustanovením § 72 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov podávam odvolanie proti rozhodnutiu Daňového úradu Zlaté Moravce č. 647/180/1234/2009/Kr zo dňa xx.xx.20xx, ktorým mi bola uložená pokuta podľa zákona o správe daní a poplatkov za oneskorené podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 20xx

Správca dane pri vydaní rozhodnutia o uložení pokuty nepostupoval v súlade s platnými právnymi predpismi, nakoľko daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 20xx x som podal včas, v zákonom stanovenej lehote, nie je teda dôvod na uloženie pokuty. Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov je daňové priznanie povinný podať každý, komu vznikla daňová povinnosť podľa osobitného zákona. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v ustanovení § 49 určuje, že daňové priznanie podáva daňovník miestne príslušnému správcovi dane do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia; pre rok 20xx je posledným dňom zákonnej lehoty 31. marec 20xx.

Procesný zákon č. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v § 27 ods. 5 ustanovuje, že lehota je zachovaná, ak je v posledný deň lehoty vykonaný úkon u správcu dane alebo podanie odovzdané na poštovú prepravu alebo prijaté elektronickými prostriedkami a urobené v súlade s § 13 ods. 5 na adresu elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje finančné riaditeľstvo, alebo na