dnes je 15.7.2020

Input:

Základ dane pri predčasnom ukončení finančného prenájmu a pri skončení operatívneho prenájmu z dôvodu kúpy prenajatej veci

28.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.4.2 Základ dane pri predčasnom ukončení finančného prenájmu a pri skončení operatívneho prenájmu z dôvodu kúpy prenajatej veci

Ing. Andrej Kolej; Ing. Jozef Pohlod

S účinnosťou od 1. 1. 2014 bolo opätovne zavedené zrýchlené lízingové odpisovanie počas doby trvania nájomnej zmluvy pri porušení podmienok finančného prenájmu a pri kúpe predmetu nájmu pred uplynutím minimálnej doby stanovenej v ZDP.

Do § 17 ods. 24 ZDP boli doplnené ustanovenia o úprave základu dane nájomcu:

a) pri predčasnom ukončení lízingovej zmluvy z dôvodu:

  • platobnej neschopnosti nájomcu,

  • totálneho znehodnotenia predmetu finančného prenájmu,

  • odkúpenia predmetu finančného prenájmu pred uplynutím minimálnej doby nájmu podľa § 2 písm. s) ZDP,

b) pri skončení operatívneho nájmu z dôvodu kúpy prenajatej veci za kúpnu cenu nižšiu, ako je jej daňová zostatková cena.

Ak si daňovník obstará hmotný majetok formou prenájmu (finančného alebo operatívneho) a následne dôjde k porušeniu podmienok alebo ku kúpe predmetu nájmu, je povinný upraviť základ dane – a to v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k týmto rozhodujúcim skutočnostiam (k porušeniu podmienok, resp. ku kúpe).

Pri predčasnom ukončení finančného prenájmu:

  • a odovzdaní predmetu nájmu prenajímateľovi z dôvodu insolventnosti nájomcu sa do základu dane zahrňuje daňová zostatková cena (zostatková cena podľa § 25 ods. 3 ZDP). Na stratu, ktorá nájomcovi vznikne z dôvodu vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi (odkúpenia), sa neprihliada. Daňovníci, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, a daňovníci, ktorí vedú daňovú evidenciu (evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP), zostatkovú cenu predmetu nájmu zahrnú do základu dane do výšky skutočne zaplatenej istiny zníženej o odpisy zahrnuté do základu dane,

  • z dôvodu totálneho znehodnotenia predmetu finančného prenájmu [napr. v dôsledku krádeže, havárie, živelnej pohromy (napr. povodne, krupobitia, zemetrasenia)] sa do základu dane tiež zahrnie daňová zostatková cena, ale len do výšky podľa § 19 ods. 3 písm. d) a g) ZDP – tzn. v prípade škody sa do základu dane zahrnie do výšky príjmov z náhrad vrátane prijatých úhrad z predaja a pri škode nezavinenej daňovníkom sa zahrnie v plnej výške,

  • odkúpenia predmetu finančného prenájmu pred uplynutím minimálnej doby nájmu [doby podľa § 2 písm. s) ZDP ], vzhľadom na zjednotenie podmienok odpisovania hmotného majetku od 1. 1. 2015, nehľadiac na formu obstarania hmotného majetku, predčasné odkúpenie predmetu finančného prenájmu po 1. 1. 2015 sa neposudzuje ako porušenie podmienok zmluvy o finančnom prenájme, tzn. základ dane sa z uvedeného dôvodu neupravuje. Znamená