Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zamestnanecká prémia v roku 2017

26.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.10.1.2 Zamestnanecká prémia v roku 2017

Ing. Marcela Prajová

Uplatnenie zamestnaneckej prémie je vymedzené v § 32a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”). Suma zamestnaneckej prémie priznanej a vyplatenej zamestnancovi je v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. t) ZDP oslobodená od dane. Pri vyčíslení vlastného príjmu manželky (manžela) sa zamestnanecká prémia vyplatená manželke v súlade s ust. § 11 ods. 5 ZDP nezahŕňa do vlastného príjmu.

Pre účely zamestnaneckej prémie je § 32a ods. 1 ZDP vymedzená legislatívna skratka „posudzované príjmy”. Posudzovanými príjmami sú zdaniteľné príjmy:

- podľa § 5 ods. 1 písm. a) ZDP, t. j. príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu (aj príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je zamestnanec pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, ako aj príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania, a

- podľa § 5 ods. 1 písm. f) ZDP, t. j. príjmy zo sociálneho fondu

zo zdrojov na území Slovenskej republiky.

Podmienky vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu sú ustanovené v § 32a ods. 1 ZDP. Jednou z podmienok vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu je, že výsledkom výpočtu zamestnaneckej prémie musí byť vždy kladné číslo [§ 32a ods. 1 písm. a) ZDP]. Ak je výsledkom výpočtu záporné číslo, nárok na zamestnaneckú prémiu zamestnancovi nevzniká.

Výpočet zamestnaneckej prémie sa v súlade s ust. § 32a ods. 3 ZDP realizuje dvomi spôsobmi, a to v závislosti od výšky posudzovaných príjmov v príslušnom zdaňovacom období. Vypočítaná ročná suma zamestnaneckej prémie sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Pre rok 2017 platí, že ak zamestnanec dosiahne posudzované príjmy v sume aspoň 2 610,00 € (6-násobok minimálnej mzdy) vrátane avšak nižšej ako 5 220,00 € (12-násobok minimálnej mzdy), zamestnanecká prémia sa vypočíta ako 19 % z rozdielu medzi sumou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (ďalej len „NČ ZD”) a základom dane pri 12-násobku minimálnej mzdy, t. j. zamestnanecká prémia sa vypočíta nasledovne:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že daňovník, ktorý dosiahol v roku 2017 posudzované príjmy v sume nižšej ako 5 220,00 €, nemá nárok na priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie, a to ani vtedy, ak spĺňa ostatné zákonom stanovené podmienky.


Daňovník, ktorý spĺňa všetky podmienky pre priznanie zamestnaneckej prémie, poberal počas celého roku 2017 posudzované príjmy v celkovej výške 5 000,00 €. Zamestnancovi nevzniká nárok na priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie, pretože výsledkom výpočtu zamestnaneckej prémie podľa § 32a ods. 3 ZDP je záporné číslo.

Ak zamestnanec dosiahne za zdaňovacie obdobie roku 2017 posudzované príjmy najmenej vo výške 5 220,00 € (12-násobok minimálnej mzdy), zamestnanecká prémia sa vypočíta ako 19 % z rozdielu medzi sumou NČ ZD a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 ZDP z posudzovaných príjmov uvedeného zamestnanca.

Ak zamestnanec dosiahol v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2017 posudzované príjmy v sume 5 220,00 € a viac a z týchto príjmov platil poistené a príspevky vo výške 13,4 %, potom je jeho reálny základ dane vždy vyšší ako suma NČ ZD (3 803,33 €) a výsledkom výpočtu zamestnaneckej prémie podľa § 32a ods. 3 ZDP je záporné číslo. Znamená to, že ani tomuto daňovníkovi nevzniká nárok na priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie.


Zamestnanec, ktorý spĺňa všetky podmienky pre priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie, dosiahol posudzované príjmy vo výške 5 400,00 € a vykázal základ dane podľa § 5 ods. 8 ZDP vo výške 4 676,40 €. Zamestnancovi nevzniká nárok na zamestnaneckú prémiu, pretože výsledkom výpočtu zamestnaneckej prémie je záporné číslo [(3 803,33 € – 4 676,40 €) x 19 % = – 873,07 x 19 % = – 165,8833 €]

V ojedinelých prípadoch môže zamestnancovi, ktorý dosiahol v roku 2017 posudzované príjmy v sume 5 220,00 € a viac, vzniknúť nárok na zamestnaneckú prémiu. Táto situácia môže nastať v nasledovných prípadoch:

- ak zamestnanec v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2017 platil dobrovoľné poistné a príspevky, ktoré si v súlade so ZDP uplatní ako výdavok pri vyčíslení základu dane podľa § 5 ods. 8 ZDP alebo

- ak zamestnanec v roku 2017 zaplatil nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016, viažuci sa k príjmom zo závislej činnosti, ktorýsi v súlade so ZDP uplatní ako výdavok pri vyčíslení základu dane podľa § 5 ods. 8 ZDP

a jeho reálny základ dane podľa § 5 ods. 8 ZDP je menej ako 3 803,33 €.


Zamestnanec, ktorý spĺňa všetky podmienky pre priznanie zamestnaneckej prémie, dosiahol v roku 2017 posudzované príjmy vo výške 5 400,00 €. Tieto príjmy poberal počas celého roku 2017. Okrem povinného poistného a príspevkov platil daňovník v roku 2017 aj dobrovoľné poistné vo výške 900 €. U tohto zamestnanca sa zamestnanecká prémia vypočíta nasledovne:


Zamestnanec, ktorý spĺňa všetky podmienky pre priznanie zamestnaneckej prémie, dosiahol v roku 2017 posudzované príjmy vo výške 5 250,00 €. Tieto príjmy poberal počas celého roku 2017. Okrem povinného poistného a príspevkov zaplatil daňovník v roku 2017 nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 vo výške 850,00 €, ktorý mu vznikol z príjmov zo závislej činnosti vyplatených v roku 2016. U tohto zamestnanca sa zamestnanecká prémia vypočíta nasledovne:

Daňovník, ktorý dosiahne v roku 2017 posudzované príjmy v sume 5 220,00 € a viac a vykáže základ dane nižší ako 3 803,33 €, bude mať nárok na zamestnaneckú prémiu vypočítanú vyššie uvedeným spôsobom vtedy, ak posudzované príjmy poberal celý rok. Ak takýto zamestnanec posudzované príjmy poberal len časť roka (minimálne však 6 mesiacov), vzniká mu nárok na pomernú časť zamestnaneckej prémie za každý kalendárny mesiac, za ktorý poberal tieto príjmy.


Vychádzame z údajov uvedených v predchádzajúcom príklade avšak s tým rozdielom, že zamestnanec poberal posudzované príjmy len 8 kalendárnych mesiacov. U tohto zamestnanca sa zamestnanecká prémia vypočíta nasledovne: [(3 803,33 € – 3 696,50 € ) x 19 %] : 12 x 8 = (106,83 € x 19 %) : 12 x 8 = 20,2977 € : 12 x 8 = 13, 5318 € = 13,54 €

Aj keď daňovníkov, ktorým vznikne nárok na zamestnaneckú prémiu za rok 2017 bude, nadväzne na vyššie uvedené, veľmi málo, je potrebné mať v prípade, ak výsledkom výpočtu zamestnaneckej prémie bude kladné číslo, na zreteli splnenie zákonom stanovených podmienok, ktoré sú vymedzené v § 32a ods. 1 ZDP. Ide o nasledujúce podmienky:

• - Zamestnanec musí v príslušnom zdaňovacom období dosiahnuť úhrn posudzovaných príjmov aspoň vo výške 2 610,00 € (6-násobok minimálnej mzdy).

• - Zamestnanec musí posudzované príjmy poberať aspoň 6 mesiacov, pričom v súlade s ust. § 32a ods. 2 ZDP, ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy za kalendárny mesiac len na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, tento mesiac sa do uvedeného obdobia nezapočíta.

• - Zamestnanec, ktorý si chce uplatniť nárok na zamestnaneckú prémiu a poberal príjmy zdaňované daňou vyberanou zrážkou, nemôže použiť postup podľa § 43 ods. 7 ZDP, t. j. zamestnanec daň zrazenú zrážkou nemôže považovať za preddavok na daň a započítať ho na úhradu svojej daňovej povinnosti.

• - Nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká zamestnancovi, ktorý v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia poberal:

- príjmy zo závislej činnosti vymedzené v § 5 ods. 1 písm. b) až e), g) a h) ZDP a

- príjmy uvedené v § 5 ods. 3 ZDP.

• - Nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká zamestnancovi, ktorý v priebehu roka 2017 poberal zdaniteľné príjmy podľa § 6 až 8 ZDP (napr. príjmy z podnikania, zdaniteľné príjmy z prenájmu, zdaniteľné príjmy z