dnes je 6.8.2020

Input:

Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2018

23.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.1.2 Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod

Odpisovanie je postupné zahŕňanie opotrebenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladov, a to daňových alebo účtovných, pričom odpis predstavuje peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité časové obdobie. Odpisy majú značný význam v procese finančného hospodárenia podniku – sú dôležitým zdrojom interného financovania z pohľadu účtovnej jednotky. Obdobne odpisy majú významný vplyv aj z pohľadu funkcie štátu na rozpočtovanie príjmov štátu, pretože ovplyvňujú príjem štátneho rozpočtu z dani z príjmov, ktoré platia podnikateľské subjekty. Preto z tohto pohľadu je na odpisy pohľad účtovný a daňový.

Účtovné odpisy sú kategóriou mesačnou. Ich uplatnenie v ekonomických nákladoch spoločnosti je povinnosťou spoločnosti ako účtovnej jednotky podľa zákona o účtovníctve.

Účtovný odpis predstavuje rozpúšťanie nákladov na obstaranie hmotného a nehmotného majetku počas účtovných období takým spôsobom, aby bola zachovaná vecná a časová súvislosť nákladov a výnosov. Účtovné odpisy pritom vyjadrujú skutočné opotrebenie majetku v procese jeho využívania v podnikateľskej činnosti spoločnosti. Stanovenie účtovných odpisov je plne v kompetencii účtovnej jednotky a je dané odpisovým plánom, ktorý je súčasťou vnútropodnikovej smernice o vedení účtovníctva. Z pohľadu účtovníctva, aj keď napr. podnik neprodukuje, jeho dlhodobý hmotný majetok morálne zastaráva vplyvom úrovne technického pokroku, čo vyjadruje účtovnými odpismi.

Keďže výška odpisov ovplyvňuje aj výšku dane z príjmov, štát záväzne určuje metódu výpočtu a uplatňovania odpisov ako daňového výdavku pre účely výpočtu daňovej povinnosti. Z tohto pohľadu ide o daňové odpisy, ktoré sú vymedzené zákonom o dani z príjmov. Ich uplatnenie do daňovo uznateľných výdavkov je právo daňovníka, nie povinnosť. Daňovník dokonca môže prerušiť odpisovanie. Tieto odpisy pritom nekopírujú a nezobrazujú skutočné vecné a morálne opotrebenie dlhodobého majetku, ale kopírujú fiškálnu politiku štátu.

Z uvedeného pohľadu preto pri zaraďovaní majetku do odpisových skupín ide o uplatňovanie daňových odpisov podľa inštrukcií štátu. V súčasnosti je v platnosti zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý v ustanoveniach § 22 – § 28 rieši otázky súvisiace s uplatňovaním výšky odpisov do daňových výdajov.

Pre správne určenie výšky odpisov je potrebné dlhodobý majetok správne zaradiť do príslušnej odpisovej skupiny podľa prílohy č. 1 k zákonu o dani z príjmov. Táto príloha je vypracovaná na základe klasifikácie produktov vydanej nariadením európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti a je záväzná pre všetky štáty EU.

V súčasnosti sa podľa platného zákona o dani z príjmov dlhodobý majetok zaraďuje do 6 odpisových skupín, pričom pre každú skupinu majetku je stanovená iná doba odpisovania:

Odpisová skupina Doba odpisovania 
1  4 roky  
2  6 rokov  
3  8 rokov  
4  12 rokov  
5  20 rokov  
6  40 rokov  

Pri zaraďovaní majetku do príslušných odpisových skupín je postup nasledovný:

 • každému jednotlivému hmotnému majetku je potrebné priradiť kód klasifikácie produkcie (KP), ktorá je stanovená nariadením európskeho parlamentu a Rady EU č. 451/2008 z 23. apríla 2008,

 • po pridelení kódu klasifikácie produkcie podľa prílohy č. 1 k zákonu o dani z príjmov sa následne zaradí príslušný majetok do položky a príslušnej odpisovej skupiny,

 • hmotný majetok, ktorý má priradený kód klasifikácie produkcie a nie je uvedený v žiadnej odpisovej skupine podľa prílohy č. 1 k zákona sa zaradí do odpisovej skupiny 2,

 • budovy sa zaraďujú do príslušného kódu podľa klasifikácie stavieb vyhlásenej Vyhláškou SŠU SR č. 323/2010 Z. z.

Špecifický postup pri zaraďovaní vybraného druhu majetku do odpisových skupín

Vybrané zariadenia, ktoré sú súčasťou budovy a zaradia sa samostatne do odpisovej skupiny 4 s dobou odpisovania 12 rokov:

 • klimatizačné zariadenia,

 • osobné a nákladné výťahy,

 • eskalátory a pohyblivé schody.

Pri budovách a stavbách je potrebné posúdiť charakter ich využívania, pričom budovy využívané na výrobné účely a budovy pre bývanie a administratívu sa zaraďujú rozdielne do samostatných 2 skupín, a to odpisovej skupiny 5 a odpisovej skupiny 6:

- do odpisovej skupiny 5 za zaradia:

 • budovy pre obchod a služby – obchodné centrá, obchodné domy, autoservisy,

 • budovy pre dopravu, pre elektronické komunikácie – železničné a autobusové stanice, prístavy, budovy pre rádiové a televízne vysielanie,

 • priemyselné budovy – závody, dielne, montážne haly,

 • nádrže, silá a sklady,

 • inžinierske stavby okrem uvedených v odpisovej skupine 4 a 6,

 • nebytové poľnohospodárske budovy KS 1271,

 • budovy a kasárne pre hasičov KS 1274.

- do odpisovej skupiny 6 za zaradia:

 • bytové budovy – KS 11,

 • hotely a podobné budovy – KS 121,

 • budovy pre administratívu – KS 1220,

 • budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo – KS 126,

 • ostatné nebytové priestory – KS 127 okrem:

 • KS 1271 – Nebytové poľnohospodárske budovy,

 • KS 1274 – Ostatné budovy inde neuvedené, len budovy a kasárne pre hasičov.

 • ostatné inžinierske stavby – KS 24

- do odpisovej skupiny 2 sa zaradia:

 • rozvody počítačovej siete v budove,

 • od 1. 1. 2018 aj technické zhodnotenie a opravy vykonané na budovách, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť a s ňou spojené služby, pokiaľ tieto výdaje predstavujú viac ako 10 % z hodnoty budovy. Týka sa to aj budov prenajatých na tento účel na základe nájomnej zmluvy.

V prípade, ak nastane skutočnosť, že sa budova využíva na viacero účelov, pričom, by bola budova zaradená do odpisovej skupiny 5 alebo do odpisovej skupiny 6, sa takýto prípad rieši tak, že pre zaradenie budovy do odpisovej skupiny 5 alebo 6 bude rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy. V prípade využitia 50 : 50 si daňovník sám určí odpisovú skupinu.

Pri definícii úžitkovej plochy je potrebné vychádzať z § 43a zákona č. 50/1976 Zb., podľa ktorého do úžitkovej plochy nepatria spoločné priestory, stavebné plochy, funkčné plochy na pomocné využitie:

 • formy, modely a šablóny (KP 25.73.6, 28.92.4, 28.96.1 a 25.73.5) a stroje a prístroje na spracovanie plastov a gumy alebo na zhotovovanie výrobkov z týchto materiálov (KP 28.96.1), sa odpisujú tzv. časovou metódou ako podiel vstupnej ceny a ustanovenej doby použiteľnosti alebo tzv. výkonovou metódou odpisovania ako podiel vstupnej ceny a určeného počtu vyrobených odliatkov alebo výliskov,

 • otvárky nových lomov, pieskovní, hliniská, dočasné stavby a banské diela sa odpisujú časovou metódou ako podiel vstupnej ceny a určenej doby trvania.

Príklady na zaradenie vybraného druhu majetku:

Zaraďovanie a odpisovanie zvierat

Zvieratá sa zaraďujú do odpisovej skupiny 1, daňovo sa odpisujú, až keď dosiahnu dospelosť. V nadväznosti na § 38 ods. 4 postupov účtovania súčasťou hmotného majetku účtovaného na účte 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá. Ide o dospelé plemenné a chovné zvieratá chované za účelom ich hospodárskeho využitia, a to bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu. Dospelosť zvierat na účely ich zaradenia do dlhodobého majetku je stanovená zootechnickými zásadami, ako je spôsobilosť reprodukcie, napr. spôsobilosť na rozmnožovanie vlastného druhu, veková hranica. Hospodárskym úžitkom sa rozumie najmä narodenie mláďat, produkcia mlieka, vlny, využitie ťažnej sily zvieraťa, komerčné využitie. Kone chované za účelom ich hospodárskeho využitia sa zaraďujú do odpisovej skupiny 2, ostatné zvieratá sa zaraďujú do odpisovej skupiny 1.

Príklad:

Do akej odpisovej skupiny sa zaradí chovný býk a chovný žrebec?

V prípade chovného býka ide o zviera zaradené podľa KP 01.42.11 do odpisovej skupiny 1 a v prípade chovného žrebca ide o zviera zaradené podľa KP 01.43.10, ktorý sa zaradí do odpisovej skupiny 2.

Zaraďovanie prívesov a návesov

Uvedené zariadenia na prepravu nákladov sa nezaraďujú do odpisovej skupiny 1 ale do odpisovej skupiny 2.

Príklad:

Do akej odpisovej skupiny sa zaradí cestný ťahač návesov a kontajnerový nákladný náves?

V prípade cestného ťahača návesov ide o motorové vozidlo na prepravu nákladu a patrí podľa KP 29.10.4 do odpisovej skupiny 1. Kontajnerový nákladný náves patrí podľa KP 29.20.30 medzi karosérie motorových vozidiel (prívesy a návesy) a zaradí sa do odpisovej skupiny 2.

Zaraďovanie montovaných stavieb

V prípade, že ide o montované stavby z dreva a plastov (napr. stánky a pod.), ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete, sa zaraďujú do KP 16.23.2 a KP 22.23.2 a sú zaradené do odpisovej skupiny 2.

V prípade, že ide o montované stavby z kovov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete, sa zaraďujú do KP 25.11.10 a sú zaradené do odpisovej skupiny 4.

Príklad:

Do akej odpisovej skupiny sa zaradí zakúpený stánok vyrobený z dreva, ktorý sa používa na výstave a stánok, ktorý je pripojený na elektrickú a vodovodnú sieť a využíva sa na predaj časopisov?

Stánok vyrobený z dreva, ktorý nie je pripojený na inžinierske siete a využíva sa na výstavy na rôznych miestach sa zaradí do KP 16.23.2 a zaradí do odpisovej skupiny 2 a stánok, ktorý je pripojený na inžinierske siete a slúži na predaj časopisov sa zaradí do KP 1274 – ostatné budovy a zaradí sa do odpisovej skupiny 5.

Zaraďovanie drobných stavieb

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre