dnes je 7.2.2023

Input:

Záväzné stanovisko Finančného riaditeľstva SR

30.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.1.9 Záväzné stanovisko Finančného riaditeľstva SR

Ing. Ján Mintál

Možnosť pre daňový subjekt písomne požiadať Finančné riaditeľstvo SR o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov je obsiahnutá v rámci § 53a až § 53c zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „Daňový poriadok”).

Žiadosť o záväzné stanovisko daňového subjektu musí obsahovať podrobný popis skutočností, ktoré nastanú alebo sú očakávané a ktoré budú podkladom na vydanie záväzného stanoviska.

V žiadosti daňový subjektu musí uviesť aj:

  • - návrh na uplatnenie postupu podľa príslušných daňových predpisov
  • - právne posúdenie prípadu
  • - sumu predpokladaného obchodného prípadu.

Ak žiadosť daňového subjektu neobsahuje predpísané náležitosti alebo ak skutočnosti, ku ktorým má byť záväzné stanovisko vydané, nie sú pre posúdenie dostatočné, Finančné riaditeľstvo